ประกาศผู้ได้รับรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” พ.ศ. 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดดำเนินงานโครงการรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” พ.ศ. 2567 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่มีความสามารถ มีผลการดำเนินงานโดดเด่น เป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องสอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) และสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ โดยมีรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” พ.ศ. 2567 จำนวน 9 ราย ดังนี้

1. ประเภทบุคลากรสายวิชาการ

1.1 รางวัลด้านการกระตุ้นสร้างนวัตกรรม (N : Nudge Innovation) จำนวน 2 ราย คือ
– อาจารย์ ดร.จรัสพัฒน์ พฤกษารัตนวุฒิ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1.2 รางวัลด้านการก้าวนำการเปลี่ยนแปลง (O : Overcome Changes) จำนวน 1 ราย คือ
– รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

1.3 รางวัลด้านการพร้อมร่วมแรงสู่ความยั่งยืน (W : Work Together) จำนวน 1 ราย คือ
– รองศาสตราจารย์ ดร.วิทิต ปานสุข ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

2. ประเภทบุคลากรสายปฏิบัติการ

2.1 รางวัลด้านการกระตุ้นสร้างนวัตกรรม (N : Nudge Innovation) จำนวน 1 ราย คือ
– นายอนุพงศ์ วงศ์จำปา ภารกิจบริหารและธุรการ ด้านสื่อสารองค์กรและวิรัชกิจ

2.2 รางวัลด้านการก้าวนำการเปลี่ยนแปลง (O : Overcome Changes) จำนวน 2 ราย คือ
– นางขนิษฐา รัศมิทัต ภารกิจบริหารและธุรการ ด้านสารบรรณและสำนักคณบดี
– น.ส.สุนันทา บุญสิงห์ ภารกิจบริหารคุณภาพองค์กร

2.3 รางวัลด้านการพร้อมร่วมแรงสู่ความยั่งยืน (W : Work Together) จำนวน 2 ราย คือ
– น.ส.มโนทัย ศรีละออ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
– นายจรัญ สุขเกษม ภารกิจบริหารระบบกายภาพ

โดยจะเข้ารับรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” พ.ศ. 2567 ในงานครบรอบ 111 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวฯ จุฬาฯ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567