กิจกรรมนำเสนอผลงานโครงการพัฒนาระบบงาน (Work System) ของคณะวิศวฯ จุฬาฯ ประจำปี 2567 (Sharing Day 2024)

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 กลุ่มภารกิจแผน ยุทธศาสตร์และบริหารคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานโครงการพัฒนาระบบงาน (Work System) ของคณะวิศวฯ จุฬาฯ ประจำปี 2567 (Sharing Day 2024) มีบุคลากรสายปฏิบัติการ ทั้งจากสำนักบริหารกลางคณะฯ และจากภาควิชาฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 20 กลุ่ม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กิตติศุภกร รองคณบดี กล่าวปิดงาน และมีคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบงานฯ ร่วมซักถามและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
.
โครงการพัฒนาระบบงาน ของคณะวิศวฯ จุฬาฯ ประจำปี 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการในด้านการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน ตามแนวคิดของระบบ SIPOC MODEL, LEAN, Work Instruction (WI), Knowledge Management (KM), Innovation และเสริมความรู้วิธีการวัดประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ให้สามารถพัฒนาระบบงานได้อย่างต่อเนื่อง