FACULTY

สืบค้นบุคลากร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ผศ.ดร.มนตรี วงศ์ศรี (Asst. Prof. Montree Wongsri, D.Sc.)
ตำแหน่ง อาจารย์
เบอร์ติดต่อ 0-22186892
อีเมล์ mwongsri@gmail.com
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.มนัสกร ราชากรกิจ (Asst. Prof. Manaskorn Rachakornkij, Ph.D.)
ตำแหน่ง อาจารย์
เบอร์ติดต่อ 0-22186675
อีเมล์ manaskorn.r@chula.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ.ดร.มานพ วงศ์สายสุวรรณ (Asst. Prof. Manop Wongsaisuwan, D.Eng.)
ตำแหน่ง อาจารย์
เบอร์ติดต่อ 0-2218-6509
อีเมล์ manop.w@chula.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ
ผศ.ดร.มาวิน สุประดิษฐ ณ อยุธยา (Asst. Prof. Mawin Supradist Na Ayudhaya, Ph.D.)
ตำแหน่ง อาจารย์
เบอร์ติดต่อ 0-22186940
อีเมล์ mawin.s@chula.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ (Asst. Prof. Manoj Lohatepanont, Sc.D.)
ตำแหน่ง อาจารย์
เบอร์ติดต่อ 02-2186469
อีเมล์ manoj.l@chula.ac.th
งานบริหารระบบกายภาพ
มงคล จิตต์พิมาย (Mongkol Jitpimy)
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ 0-22186969
อีเมล์ MONGKOL.J@CHULA.AC.TH
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
มณฑา มิสยาม (Monta Misayam)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)
เบอร์ติดต่อ 0-22186878
อีเมล์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
มณีรัตน์ ใจคง (Maneerat Jaikong)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน)
เบอร์ติดต่อ 0-22186878
อีเมล์
ศูนย์บริการวิศวกรรม CES
มนทนี นาควิเชตร์ (Montanee Nakvichet)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการ)
เบอร์ติดต่อ 0-22186404
อีเมล์ mon_nak@hotmail.com
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มนิส เขียวน้อย (Manis Kaewnoi)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
เบอร์ติดต่อ 0-22186539
อีเมล์
สังกัดภาควิชา / หน่วยงาน
หมวด