NEWS CENTER

ข่าวกิจการนิสิต
เมษายน 24, 2017
กิจกรรมจิตอาสา ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ กรรมการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ กรรมการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการจิตอาสาซ่อมโรงเรียนบ้านแสนสุข จังหวัดสระแก้ว และเรียนรูวิถีเกษตร ณ วิสาหกิจชุมชนวนเกษตรเขาฉกรรจ์ ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2
เมษายน 21, 2017
โครงการ “เติมฝันปันความรู้” ณ โรงเรียนวัดธัญญะผล จังหวัดปทุมธานี (26 มีนาคม2560)
โครงการ “เติมฝันปันความรู้” จิตอาสาหนึ่งวัน สรรค์สร้างบันดาลใจ เยาวชนไทยยั่งยืน  ณ โรงเรียนวัดธัญญะผล จังหวัดปทุมธานี โครงการ “เติมฝันปันความรู้” เป็นโครงการที่ริเริ่มจากความประสงค์ของผู้ช
เมษายน 21, 2017
กิจกรรมเติมฝันปันความรู้ โรงเรียนวัดธัญญะผล จังหวัดปทุมธานี
กุมภาพันธ์ 20, 2017
อินทาเนียอาสาพัฒนา จ.น่าน