FACULTY

รศ.ดร.เบญจพร สุวรรณศิลป์ (Assoc. Prof. Benjaporn Suwannasilp, Ph.D.)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.เบญจพร สุวรรณศิลป์ (Assoc. Prof. Benjaporn Suwannasilp, Ph.D.)
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
รองศาสตราจารย์
อีเมล์
   benjaporn.bo@chula.ac.th
เบอร์ติดต่อ
   0-22186667
ห้องทำงาน
อาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธาและภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 ห้อง 456/1
ประวัติการศึกษา
2009
Ph.D. Environmental Eng., Standford University
สาขาที่สนใจ
  •   
    -กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ -กระบวนการบำบัดแบบไร้อากาศ -การบำบัตพื้นที่ปนเปื้อนด้วยกระยวนการทางชีวภาพ