FACULTY

รศ.ดร.เหยียน จ้าว (Assoc. Prof. Yan Zhao, )

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.เหยียน จ้าว (Assoc. Prof. Yan Zhao, )
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
รองศาสตราจารย์
เบอร์ติดต่อ
   0-22186422
ห้องทำงาน
อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 2 ชั้น 1 ห้อง 107
ประวัติการศึกษา
,