FACULTY

ผศ.ดร.กฤษฎา พนมเชิง (Asst. Prof. Gridsada Phanomchoeng, Doctor of Philosophy)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.กฤษฎา พนมเชิง (Asst. Prof. Gridsada Phanomchoeng, Doctor of Philosophy)
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์ติดต่อ
   86630
ห้องทำงาน
ชั้น ห้อง
ประวัติการศึกษา
2011
Doctor of Philosophy Control Science and pynamical System, Uniuer sity of Minnesota