FACULTY

ผศ.ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ (Asst. Prof. Juthamas Ratanavaraporn, วิศวกรรมศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
หน่วยบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรม
ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ (Asst. Prof. Juthamas Ratanavaraporn, วิศวกรรมศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต)
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์
   j_ratanavaraporn@yahoo.com
ห้องทำงาน
ชั้น ห้อง
ประวัติการศึกษา
2009
วิศวกรรมศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต วิศวกรรมเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย