FACULTY

ผศ.ดร.พรรณี แสงแก้ว (Asst. Prof. Phannee Saengkaew, Dr.rer.nat)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์
ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.พรรณี แสงแก้ว (Asst. Prof. Phannee Saengkaew, Dr.rer.nat)
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน
ชั้น ห้อง
ประวัติการศึกษา
2010
Dr.rer.nat Experimental Physics, Otto-von-Guericke - University Magdeburg, Germany