FACULTY

อ.ดร.พรรณี แสงแก้ว (Phannee saengkaew, Dr.rer.nat)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์
ชื่อ-นามสกุล
อ.ดร.พรรณี แสงแก้ว (Phannee saengkaew, Dr.rer.nat)
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
อาจารย์
ห้องทำงาน
ชั้น ห้อง
ประวัติการศึกษา
2010
Dr.rer.nat Exper mental Physics, otto-von-guericke - University Magdeburg