FACULTY

สงวน ภู่ระหงษ์ (Sanguan Purahong)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ฝ่ายวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล
สงวน ภู่ระหงษ์ (Sanguan Purahong)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ชำนาญการ)
เบอร์ติดต่อ
   0-22186301
ห้องทำงาน
อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 ชั้น 1 ห้อง งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
ประวัติการศึกษา
1990
B.A. Communication Arts, Phranakhon Rajabhat University
1987
Dip. Public Relations, Phranakhon Rajabhat University