CALENDAR

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ผลลัพธ์สำหรับ ‘หลักสูตร’
ปฏิทิน
รับฟังความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “หลักสูตร ปธส 7 : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะวิศวฯ จุฬาฯ (หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7)”
05 กุมภาพันธ์ 2562
หลักสูตรปริญญาเอก
รวมทั้งสิ้น 12 หลักสูตร (รวมหลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร) ได้แก่ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) จำนวน 11 สาขาวิชา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) จำนวน 1 สาขาวิชา...
ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย”: นางสุธีรา ลิมปิสุรีย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) (ชำนาญการ) P5 หัวหน้างานบริการการศึกษา เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ 14 พฤษภาคม 2524 ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2523 การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
ข่าวสาร
คณะวิศวฯ เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ TABEE ในสาขาวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมเครื่องกล
ในปี พ.ศ.2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้ขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Thailand Accreditation Board of Engineering Education : TABEE) จากสภาวิศวกร จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีเป้าหมายให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (Accreditation) ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (outcome based) ในหลักสูตรปริญญาตรี เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นมาตรฐานในระดับสากลและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษา...
ข่าวสาร
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะวิศวฯ เข้าร่วมการสัมมนาด้านการลงทุนในกองทุนรวม
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะวิศวฯ เข้าร่วมการสัมมนาด้านการลงทุนในกองทุนรวม ดังนี้ 1. หลักสูตร “การวางแผนการเงินให้มีเพียงพอในวัยเกษียณ” วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม 213 ชั้น 2 ตึก 3 2. หลักสูตร “การบริหารการเงินส่วนบุคคลให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-11.30...
หลักสูตรปริญญาโท
รวมทั้งสิ้น 19 หลักสูตร (รวมหลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร) ได้แก่ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) จำนวน 15 สาขาวิชา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่...
ข่าวสาร
ทุนการศึกษา Binghamton University, State University Of New York สหรัฐอเมริกา
July 30, 2013 Written by pr Binghamton University, State University Of New York ประเทศสหรัฐอเมริกา เชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ด้วยหลักสูตรชั้นนำ 18 หลักสูตร ซึ่ง Binghamton University, State University Of New York เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมซึ่งมีนักศึกษากว่า...
ข่าวสาร
คณะวิศวฯ จัดโครงการอบรม STEM Robotics for Smart Cities : THAILAND 4.0 หุ่นยนต์สะเต็ม สำหรับเมืองอัฉริยะ : ไทยแลนส์ 4.0
...กับกิจกรรมการเรียนรู้ใน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) LEGO EV3 2) Micro :Bit และ 3) Arduino (UNO) ซึ่งได้รับความเกียรติจากทีมวิทยากร Robotics & Coding Dr.Sup และทูต STEM Robotics จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยโครงการอบรมนี้ จะมีอีก 2 ครั้งในเดือนพฤษภาคม 2562 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง https://goo.gl/forms/rgBOVMQWFhmszAfA2...
ข่าวสาร
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาฯ ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/news/8516/   กำหนดการถ่ายภาพหมู่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 และวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณป้ายแบรนด์ Chula Engineering ลานเกียร์   หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ (ISE) วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.45-14.00 น. หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ (ISE) (รวม 4 หลักสูตร)...
ข่าวสาร
กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่พลเมืองแห่งอนาคต: SID” ตอน:หุ่นยนต์ THAILAND 4.0
...และเตรียมพร้อมในการแข่งขัน สร้างทางเลือกในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเปลี่ยนการเล่นให้เป็นการเรียนรู้   หลักสูตร เนื้อหาและกิจกรรม STEM Robotics Science Energy conversion Friction Designing solutions based on criteria and constraints Technology Problem-solving Systems thinking Troubleshooting Engineering Engineering design Prototyping Testing and...