ChulaEngineering
Homeรายนามผู้บริจาคสมทบทุนสร้างอาคารวิศวฯ 100 ปี

รายนามผู้บริจาคสมทบทุนสร้างอาคารวิศวฯ 100 ปี

รายนามผู้บริจาคสมทบทุนทั้งหมด

บริจาคในนาม ยอดบริจาครวม หมายเหตุ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)59,980,366.00บ.ปตท.จำกัด (มหาชน),
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์21,000,000.00วศ.2504,
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม20,000,000.00วศ.2511,
นายพรชัย ศรีชัยยงพานิช14,703,629.00วศ.2518,
รศ.ดร.มล.ศุภกนก ทองใหญ่11,000,000.00วศ.2525,
บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด10,100,000.00วศ.2515,
มูลนิธิซิเมนต์ไทย10,000,000.00มูลนิธิซิเมนต์ไทย,
นายปรีดา รวมเมฆ10,000,000.00วศ.2506,
นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย10,000,000.00วศ.2510,
มูลนิธิพลังงานไทย10,000,000.00วศ.2526,
บริษัท เม็กเท็ค แมนูเฟ็คเจอร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด9,172,445.31บุคคลทั่วไป
สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย8,300,000.00สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ,
นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์7,000,000.00วศ.2508,
นายสมภพ ติงธนาธิกุล6,000,000.00วศ.2515,
ดร.ประกอบ จิรกิติ6,000,000.00วศ.2515,
นายวิชัย คณาธนะวนิชย์5,000,000.00วศ.2514,
มูลนิธิพุทธปรัชญา4,700,000.00บุคคลทั่วไป
ดร.วัลลภ วิมลวณิชย์4,500,000.00วศ.2502,
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)4,500,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด4,000,000.00บุคคลทั่วไป
ชมรมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รุ่น 65 (วศ.2524)3,213,500.00บุคคลทั่วไป
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)3,000,000.00บุคคลทั่วไป
นายราเมศวร์ ศิลปพรหม3,000,000.00วศ.2517,
บ.MEKTEC โดยนายสาธิต จิตต์จงรักษ์3,000,000.00วศ.2519,
บริษัท เคมีแมน จำกัด3,000,000.00วศ.2522,
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)2,959,453.00บุคคลทั่วไป
นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์2,511,000.00วศ.2519,
นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร2,500,000.00วศ.2529,
นายประสพ สันติวัฒนา2,400,000.00วศ.2504,
สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2,051,114.69บุคคลทั่วไป
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา2,000,000.00บุคคลทั่วไป
นายกฤษณ มุทิตานันท์2,000,000.00วศ.2511,
ครอบครัวกู้ชิงชัย โดย นายผ่อง กู้ชิงชัย2,000,000.00วศ.2505,
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล 1,720,000.00วศ.2522,
นายอนันต์ อัศวโภคิน1,580,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด1,564,000.00บุคคลทั่วไป
นายทวี สกุลก่อเกียรติ1,515,151.00วศ.2533,
นายศักดิ์ชัย ยอดวานิช1,500,000.00วศ.2524,
นายมังกร ธนสารศิลป์1,400,000.00วศ.2515,
นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,400,000.00วศ.2520,
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)1,200,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท ผาตูบ จำกัด1,200,000.00วศ.2518,
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย1,175,000.00บุคคลทั่วไป
นายทัยดี-พ.ญ.กาญจนา วิศวเวช1,111,111.00วศ.2502,
นายสมประสงค์ บุญยะชัย1,100,000.00บุคคลทั่วไป
นายวุฒิชัย สัตยพานิช1,100,000.00วศ.2508,
นายสายัณห์ เชฏฐากุล1,100,000.00วศ.2512,
ดร.มานะ โลหเตปานนท์1,100,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)1,100,000.00บุคคลทั่วไป
นายกิตติพงษ์ สุมานนท์1,074,000.00วศ.2533,
นายปลิว มังกรกนก1,063,000.00วศ.2511,
นายสืบศักดิ์ แซ่หลิ่ม1,050,000.00วศ.2525,
นายสรรพัชญ์ รัตคาม1,010,000.00วศ.2518,
คุณวนิดา สุวรรณนาถ1,010,000.00วศ.2497,
นายวรวิทย์ ขำปัญญา1,005,000.00วศ.2507,
นายชม ภูวิชยสัมฤทธิ์1,001,000.00วศ.2506,
นายสำเริง มนูญผล1,000,000.00บุคคลทั่วไป
ดร.สุบิน ปิ่นขยัน1,000,000.00วศ.2497,
อ.เกรียงไกร มณีรัตน์1,000,000.00วศ.2500, บุคลากร
นายสมชาย อาชวานันทกุล1,000,000.00วศ.2501,
อดิเทพ พิศาลบุตร์1,000,000.00วศ.2508,
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)1,000,000.00วศ.2508,
นายวิวัฒน์ ทยานุวัฒน์1,000,000.00วศ.2508,
บริษัท วิทย์ คอร์ป โปรดักส์ จำกัด โดยคุณวิทย์ วุฒิพุธนันท์ 1,000,000.00วศ.2510,
บริษัท เอ็มเจ บางกอกวาล์วและฟิตติ้ง จำกัด(โดยคุณสิทธิศักดิ์ เตยะราชกุล) 1,000,000.00วศ.2510,
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน1,000,000.00วศ.2511,
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล1,000,000.00วศ.2511,
ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์1,000,000.00วศ.2511,
นายฤทธิ์ ธีระโกเมน1,000,000.00วศ.2512,
นายสุนทร อัครพุฒิพันธ์1,000,000.00วศ.2512,
นายชุมพล ลีลาเธียร1,000,000.00วศ.2513,
นายสมนึก ไชยกุล1,000,000.00วศ.2513,
นายสมชาย กังวารจิตต์1,000,000.00วศ.2514,
บมจ.ธนาคารกรุงไทย1,000,000.00วศ.2515,
นายกิตติ ชีวะเกตุ1,000,000.00วศ.2515,
บ.ปตท เคมิคอล จำกัด 1,000,000.00วศ.2515,
บ.เทคโนโลยีมีเดีย 1,000,000.00วศ.2515,
นายพิภพ วิวัฒนะประเสริฐ1,000,000.00วศ.2515,
นายอรรรณพ จิรกิติ1,000,000.00วศ.2516,
เซฟรอนประเทศไทย โดยคุณธารา ธีรธนากร1,000,000.00วศ.2518,
นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,000,000.00วศ.2520,
สุทัศน์ เรืองมานะมงคล1,000,000.00วศ.2523,
Posten Engineering Co.,LTD โดยคุณเจริญ จตุรศีล1,000,000.00วศ.2523,
นายธีระพล ปราชญ์นิวัฒน์1,000,000.00วศ.2526,
บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)โดยคุณสารัชถ์ รัตนาวะดี1,000,000.00วศ.2526,
นายวรพจน์ จิระวัฒน์พงศา1,000,000.00วศ.2510,
นายวีระศักดิ์ ชัยสถาวรวงศ์1,000,000.00วศ.2518,
นายพงษ์ศักดิ์ จินดาสุข1,000,000.00วศ.2518,
นายสุเมธ ตันธุวนิตย์1,000,000.00วศ.2506,
นายเสวก ศรีสุชาติ1,000,000.00วศ.2513,
บริษัท ไทยเม็ททอล จำกัด (คุณสุพัฒน์ รัตนศิริวิไล)1,000,000.00วศ.2531,
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี1,000,000.00วศ.2536,
คุณปรีชา-รศ.ไพพรรณ พรประภา1,000,000.00บุคลากร
MFEC จำกัด (มหาชน)1,000,000.00วศ.2529,
นายปฐม เปลี่ยนรังษี1,000,000.00วศ.2494,
นายศิริวัฒน์-นายศิริสรรพ-นางสุวรรณี เหล่าหะเกียรติ1,000,000.00วศ.2533,
นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล1,000,000.00วศ.2502,
บริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด1,000,000.00วศ.2515,
นายสมศักดิ์ ธนไพศาลพิพัฒน์ 1,000,000.00วศ.2517,
นางภัทรียา เบญจพลชัย1,000,000.00บุคคลทั่วไป
นายธีรพล นพรัมภา1,000,000.00วศ.2510,
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด1,000,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล1,000,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด1,000,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง1,000,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด1,000,000.00บุคคลทั่วไป
PTT GLOBAL CHEMICAL1,000,000.00บุคคลทั่วไป
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย1,000,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)1,000,000.00บุคคลทั่วไป
ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์1,000,000.00วศ.2511,
นายสมัย ลี้สกุล900,000.00วศ.2515,
นายปานชัย ศิริวิมลมาส805,000.00วศ.2526,
นายชวลิต หวังธำรง800,000.00วศ.2515,
นายธีรเดช จารุตั้งตรง800,000.00วศ.2515,
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)792,000.00บุคคลทั่วไป
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค750,000.00วศ.2513,
นายไพบูลย์ หาญดำรงค์ศักดิ์700,000.00วศ.2516,
นายวีระชัย สาครวงศ์วัฒนา700,000.00วศ.2507,
ศ.กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ700,000.00วศ.2511, บุคลากร
นายสมุทร สุริย์จามร700,000.00วศ.2513,
นายสมศักดิ์ วัฒนศรีมงคล700,000.00วศ.2517,
นายอดิศักดิ์ ศรีสุโข700,000.00วศ.2519,
นายประกอบ เพียรเจริญ700,000.00วศ.2529,
บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด694,000.00บุคคลทั่วไป
วิศวะจุฬารุ่น68 (วศ2527)687,300.00วศ.2527,
นาย ธีรนันท์ ศรีหงส์650,000.00วศ.2525,
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์650,000.00บุคคลทั่วไป
นายชัยรัตน์ ศิริรัชตานนท์ 620,000.00วศ.2516,
รศ.พูลพร แสงบางปลา605,000.00วศ.2500, บุคลากร
นายสวง ทั่งวัฒโนทัย600,000.00วศ.2513,
นายวิชัย ดุลยวิทย์600,000.00วศ.2515,
นายสมพงษ์ ตันโชติกุล600,000.00วศ.2516,
รุ่น วศ.2517600,000.00วศ.2517,
นายกฤตนันท์ อ่วมกุล596,269.00วศ.2542,
บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (มหาชน)592,000.00บุคคลทั่วไป
นายบุญยง กุลกาญจนาชีวิน550,000.00วศ.2514,
นายชัยณรงค์ เกรียงโกมล535,000.00วศ.2526,
นายสมภพ ติงธนาธิกุล505,000.00วศ.2515,
นายสิทธิพร รัตโนภาส500,000.00วศ.2508,
รศ.มานะ-วนิดา วงศ์พิวัฒน์500,000.00วศ.2509, บุคลากร
นายกิจจา จำนงค์อาษา500,000.00วศ.2510,
นายสุทัศน์ จันทร์แสงเพ็ชร์500,000.00วศ.2511,
นายกิตติ นิธากรณ์500,000.00วศ.2513,
คุณมาลินี ปัตตะพงศ์500,000.00วศ.2513,
นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์500,000.00วศ.2515,
นาย ชัยสิทธิ์ ธรรมพีร500,000.00วศ.2515,
บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)500,000.00วศ.2515,
นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์500,000.00วศ.2515,
คุณ มิลินท์ ปัตตะพงศ์500,000.00วศ.2517,
นายวิษณุ เพ็ญตระกูล500,000.00วศ.2518,
ดร.เปรมรัตน์ แต้ไพสิฐพงษ์500,000.00วศ.2537,
นายวิกรม ศรีประทักษ์500,000.00วศ.2514,
น.ส.มนัสนันท์ ชัยกิจยิ่งเจริญ500,000.00วศ.2537,
นายรังสรรค์ อุดมผล500,000.00วศ.2506,
นายสวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย500,000.00วศ.2517,
บริษัท ปตท. ภาคสิ่งแวดล้อม500,000.00บุคคลทั่วไป
นายนริศวร์ สิทธิมงคลชัย500,000.00วศ.2520,
นายธีรพล กายพันธุ์เลิศ500,000.00วศ.2538,
ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ500,000.00วศ.2517,
ศ.ดร.ทักษิณ เทพชาตรี450,000.00วศ.2509, บุคลากร
นายธีรวุฒิ อารัณยอังกูร450,000.00วศ.2513,
นายวัชรพงษ์ ไสยสมบัติ450,000.00วศ.2535,
นายวิกิจ-รศ.ดร.ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล442,529.70วศ.2529, บุคลากร
รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ 424,333.33วศ.2513, บุคลากร
นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ410,000.00วศ.2509,
นายชาตรี ชื่นชมสกุล410,000.00วศ.2526,
นายกฤษณ มุทิตานันท์405,240.00วศ.2511,
นายวิเชียร รุ่งฟ้าแสงอรุณ405,000.00วศ.2518,
นาย อดิศร ธรรมาพฤทธิ400,500.00วศ.2511,
นายพิชัย คล่องพิทักษ์400,000.00วศ.2514,
นายพรอินทร์ แม้นมาลัย400,000.00วศ.2517,
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) โดย คุณสมบูรณ์ วงศ์รัศมี400,000.00วศ.2523,
นายณรงชัย เบญจสัตตบุษย์400,000.00วศ.2524,
นายธนชาติ ก่อประดิษฐ์400,000.00วศ.2503,
นายไกรฤกษ์ เหมะรัต400,000.00บุคคลทั่วไป
นายพีรยุทธ ชูจิรวงศ์385,000.00วศ.2520,
นางจินตนา ศิริสันธนะ380,000.00วศ.2511,
บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด370,000.00บุคคลทั่วไป
นายศิโรจน์ หัสดินไพศาล367,000.00วศ.2536,
รศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล356,900.00วศ.2537, บุคลากร
นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย350,000.00วศ.2526,
รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม350,000.00วศ.2526, บุคลากร
นายมนูญ สีห์โสภณ350,000.00วศ.2516,
นางศิริวรรณ วรงค์ชยกุล345,000.00วศ.2524,
นายสมเกียรติ คุณเลิศกิจ341,000.00วศ.2518,
นายชูชาติ ไตรตรึงษ์ทัศนา340,000.00วศ.2525,
อ.ไชยะ-นางจารุณีย์-น.ส.นพรัตน์ แช่มช้อย333,333.00วศ.2516, บุคลากร
อ.ทัศนะ พิทักษ์อรรณพ330,000.00วศ.2509, บุคลากร
นายพิมล อุปถัมภากุล320,000.00วศ.2514,
นายสุทธิพงษ์ เทพพิทักษ์310,000.00วศ.2511,
วิศวกรหญิง รุ่น 2521310,000.00วศ.2521,
นายวุฒิชัย สัตยพานิช310,000.00วศ.2508,
นายชาติชาย ยังวาณิช305,000.00วศ.2526,
นายอุดม ลิ้มมีโชคชัย305,000.00ปริญญาโท,
ดร.ลิขิต กิตติศาสตรา300,000.00วศ.2504,
นายสัมฤทธิ์ เมฆอรุณกมล300,000.00วศ.2507,
นายอนันต์ อังศธรรมรัตน์300,000.00วศ.2508,
นายภูเธียร พงษ์พิทยาภา300,000.00วศ.2508,
ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย300,000.00วศ.2508,
นายสหัสชัย พาณิชย์พงศ์300,000.00วศ.2509,
บจก.เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด โดย นายกฤติน์ ประสานทอง 300,000.00วศ.2509,
ดร. วิวัฒน์ แสงเทียน300,000.00วศ.2509,
นาย สุจินต์ ชุมพลกาญจนา300,000.00วศ.2512,
นายวันชัย ภาคลักษณ์300,000.00วศ.2513,
นายวิเศษ ชำนาญวงษ์300,000.00วศ.2513,
นายสมบูรณ์ เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา300,000.00วศ.2513,
นายศิริชัย ธนานิมิตร300,000.00วศ.2515,
นายพันเทพ สุภาไชยกิจ300,000.00วศ.2515,
นายวีระวัฒน์ เพิ่มสันติธรรม300,000.00วศ.2516,
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ300,000.00วศ.2518,
นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์300,000.00วศ.2518,
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)300,000.00วศ.2518,
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม300,000.00วศ.2518,
นายสมชาย จิตตวิสุทธิวงศ์300,000.00วศ.2519,
นายเชาวลิต เอกบุตร300,000.00วศ.2519,
นายวิชัย เตยวงศ์ศักดิ์300,000.00วศ.2520,
นายโกมินทร์ พิมทะโนทัย300,000.00วศ.2520,
นายวัฒนา แซ่ซื้อ300,000.00วศ.2521,
นายคุณธวัช มีประเสริฐสกุล300,000.00วศ.2522,
รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์300,000.00วศ.2526, บุคลากร
นาย ทศพร วงศ์วีรธร300,000.00วศ.2526,
นายสุชาติ ศิริบุรานนท์300,000.00วศ.2526,
นายกิจชัย ปิติวิวัฒน์300,000.00วศ.2527,
นายเมธี หงษ์น้อย300,000.00วศ.2506,
ดร.ปิยะ จงวัฒนา300,000.00วศ.2506,
นายชัชวาลย์ ชนวิริยะ300,000.00วศ.2508,
นายวัฒนา กาญจนตระกูล300,000.00วศ.2512,
นายสุจิตร ศรีภักดีวงศ์300,000.00วศ.2518,
นายคณิต สีห์300,000.00วศ.2513,
ว่าที่ร้อยเอก ดร.ปิยะพันธ์ ทยานิธิ300,000.00วศ.2523,
นายสุภัทธ์ กิจธัญญปรีดา300,000.00วศ.2509,
ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์300,000.00วศ.2511,
นายกิตติ นิธากรณ์300,000.00วศ.2513,
นายศุภชัย รักพานิชมณี300,000.00วศ.2520,
นายศุภชัย เจียรวนนท์300,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท ซิลิคอนคราฟท์เทคโนโลยี จำกัด300,000.00บุคคลทั่วไป
การไฟฟ้านครหลวง300,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด300,000.00บุคคลทั่วไป
เรืออากาศตรี ระณัชย์ อาทรธุระสุข300,000.00บุคคลทั่วไป
นายเกรียงศักดิ์ ศิริวิมลมาส290,000.00วศ.2518,
SIKA (THAILAND) LIMITED290,000.00บุคคลทั่วไป
นายประจวบ อุชชิน285,000.00วศ.2512,
ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ กีรติวุฒิกุล280,000.00วศ.2509,
ชมรมวิศวจุฬาฯ รุ่น วศ.2503279,000.00วศ.2503,
นายเกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์272,000.00วศ.2526,
นายมนตรี ศรไพศาล270,000.00วศ.2524,
นายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ270,000.00วศ.2518,
รศ.ดร. เอกชัย ลีลารัศมี261,000.00วศ.2513, บุคลากร
นายยุทธนา ธนาเพิ่มพูลผล260,000.00วศ.2518,
นายวัฒนา กาญจนตระกูล260,000.00วศ.2512,
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)260,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)260,000.00บุคคลทั่วไป
คุณโสภณ เหล่าสุวรรณ257,000.00วศ.2519,
นายประวิทย์ วีระเกียรติกิจ255,000.00วศ.2518,
นายชลธาร ครองสุขสรรพ์250,999.00วศ.2519,
ครอบครัวเหลืองอรุณเลิศ250,000.00วศ.2501,
ดร.พิชนี โพธารามิก250,000.00วศ.2504, บุคลากร
นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค250,000.00วศ.2509,
ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์250,000.00วศ.2509,
นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา250,000.00วศ.2510,
ดร.กมุท ศิริวัฒน์250,000.00วศ.2516,
ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร250,000.00วศ.2518,
นาย นพพร วีรพร250,000.00วศ.2519,
นายธวัช หิรัณจารุกร250,000.00วศ.2531,
นายเกรียงไกร ลายถาวร250,000.00ผู้ปกครอง,
นายสรากร กุลธรรม250,000.00วศ.2516,
ว่าที่ร้อยตรีอภิโชติ จิตรานนท์250,000.00วศ.2485,
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่250,000.00บุคคลทั่วไป
ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์245,000.00วศ.2526, บุคลากร
รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล243,380.00วศ.2526, บุคลากร
นายมนตรี สันติไชยกุล240,000.00วศ.2526,
นักบินวิศวฯ จุฬาฯ การบินไืทย240,000.00นักบินวิศวฯ จุฬาฯ การบินไทย,
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด240,000.00บุคคลทั่วไป
นายวีระ แย้มประเสริฐ230,000.00วศ.2508,
รศ.ดร.วราภรณ์ เชาว์วิศิษฐ230,000.00วศ.2510, บุคลากร
นายวุฒิ รุ่งเรือง230,000.00วศ.2512,
บริษัท โปรเซสเอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด230,000.00บุคคลทั่วไป
นายโชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร225,000.00วศ.2507,
นายก้อง รุ่งสว่าง222,222.22วศ.2521,
นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล222,000.00วศ.2514,
นายวิวัฒน์ เสนีย์มโนมัย220,000.00วศ.2514,
ศ.ดร. เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ220,000.00วศ.2509, บุคลากร
นายชวนะ สกุลคู220,000.00วศ.2512,
นายไพบูลย์ ภู่เจริญ220,000.00วศ.2514,
นายสุภร ศิริคุรุรัตน์220,000.00วศ.2516,
นายสมศักดิ์ ตังพิทักษ์กุล220,000.00วศ.2532,
นายวิศาล คุณวิศาล220,000.00วศ.2523,
นายไพรัช เมฆอาภรณ์220,000.00บุคคลทั่วไป
นายธวัช มีประเสริฐสกุล220,000.00วศ.2522,
นายไพศาล นาทพัฒนพงศ์211,662.10วศ.2521,
นายสุวัฒน์ พงศ์เทพูปถัมภ์211,385.00วศ.2543,
ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์211,111.00วศ.2513,
นายประเจิด สุขแก้ว210,495.00วศ.2505,
นางสาวนารี เจียมวัฒนสุข210,000.19วศ.2519,
ศ.ดร.จรวย บุญยุบล210,000.00วศ.2496,
นายวิทวัส พรกุล210,000.00วศ.2511,
นายชนะ โตวัน210,000.00วศ.2511,
นายขัติยา ไกรกาญจน์210,000.00วศ.2512,
นายสมชัย เหลืองนทีเทพ210,000.00วศ.2514,
นายชมภู ศีลวัตกุล210,000.00วศ.2515,
นายศักดิ์ชัย เติมขจรกิจ210,000.00วศ.2526,
รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล210,000.00วศ.2529, บุคลากร
นายชาญศักดิ์ วัฒนะจรรยา210,000.00วศ.2552,
นายจิระ สันติวัฒนา210,000.00วศ.2542,
คุณเจน นำชัยศิริ210,000.00วศ.2516,
นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร210,000.00วศ.2513,
นายวุฒิชัย สัตยพานิช210,000.00วศ.2508,
นายธัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์210,000.00วศ.2508,
นาย วิวัฒน์ หล่อจีระชุณห์กุล209,000.00วศ.2507,
นายสมชาย ลิ้มชื่นใจ205,001.00วศ.2523,
ศ.ดร.ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ205,000.00วศ.2509,
นายเสริมเกียรติ สงวนเรือง205,000.00วศ.2513,
นายวรพัฒน์ นภาพร205,000.00วศ.2514,
นายปริญญา มานัสสถิตย์205,000.00วศ.2539,
นายวิชัย ดุลยวิทย์205,000.00วศ.2515,
นายณรงค์-นางพันทิภา ไชยวงศ์ 202,505.00วศ.2505,
นายชาญวุฒิ ตั้งจิตวิทยา202,000.00วศ.2514,
รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล 201,000.00วศ.2526, บุคลากร
นายวิกรม วงษ์นิมมาน200,016.00วศ.2519,
น.ส.สุชาดา อัศวหฤทัย200,009.00วศ.2526,
นางกรรณิการ์ สิทธานุวัตร์200,000.00บุคคลทั่วไป
คุณวิชัย-คุณพรพิมล สุขารมณ์200,000.00วศ.2500,
รศ.สมชาย พวงเพิกศึก200,000.00วศ.2500,
นายไพโรจน์ มหพันธ์200,000.00วศ.2502,
นายณรงค์ อยู่ถนอม200,000.00วศ.2503,
นายอรุณ จีวิพันธ์พงษ์200,000.00วศ.2506,
นายอานนท์ สิมะกุลธร200,000.00วศ.2507,
นายทวี ช่างเพ็ชร200,000.00วศ.2507,
นายณรงค์ สีตสุวรรณ200,000.00วศ.2508,
นายฐิระวัตร์ กุลละวณิชย์200,000.00วศ.2508,
นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์200,000.00วศ.2508,
นายไกรสีห์ กรรณสูต200,000.00วศ.2508,
บริษัท วีรสุ กรุ๊ป จำกัด200,000.00วศ.2508,
นายพีรวัธน์ เปรมชื่น200,000.00วศ.2508,
นายวิทร สุกาญจนพงษ์200,000.00วศ.2511,
นายประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์200,000.00วศ.2515,
นายวรกิจ วศะพีรพันธ์ 200,000.00วศ.2513,
นายดำริห์ ก่อนันทเกียรติ 200,000.00วศ.2513,
นายธานี พุฒิพันธุ์พฤทธิ์200,000.00วศ.2513,
นายพงษ์ศักดิ์ - ดร.จิรภาว์ เลี้ยงศิริ200,000.00วศ.2513,
นายสมชาติ บาระมีชัย200,000.00วศ.2513,
นายศรัทธา โล่ห์จินดาพงศ์200,000.00วศ.2519,
นายสมศักดิ์ เตชะวิเศษ200,000.00วศ.2513,
รศ.ดำรงค์ และ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย200,000.00วศ.2514, บุคลากร
นายแสงสินธุ์ กิจตั้งจรัส200,000.00วศ.2514,
นายกิตติ วิสุทธิรัตนกุล200,000.00วศ.2515,
นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์200,000.00วศ.2515,
นายวิโรจน์ เหล่าประภัสสร200,000.00วศ.2515,
นายบุญชัย โชติเรืองประเสริฐ200,000.00วศ.2515,
นายวรพงศ์ ศิริกุลชยานนท์200,000.00วศ.2515,
นายมานะชัย-นางบุญเรือน นิลเจียรสกุล200,000.00วศ.2516,
นายไพสิฐ จรัสสินวิชัย200,000.00วศ.2518,
นายวิเทศ เตชางาม200,000.00วศ.2518,
นายศักดา เด่นแดนโดม200,000.00วศ.2518,
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์200,000.00วศ.2518,
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์200,000.00วศ.2520,
รศ.ดร.พูลศักดิ์ เพียรสุสม200,000.00วศ.2522,
น.ส.ศิวนารถ เทพพิทักษ์200,000.00วศ.2541,
นายเจริญ จตุรศิล200,000.00วศ.2523,
นายปราโมทย์ เกศิสำอาง200,000.00วศ.2524,
นายสิทธิชัย ศรีสงวนสกุล200,000.00วศ.2525,
นาย เสขศิริ ปิยะเวช200,000.00วศ.2527,
นายพีระพล ศรีวัฒนา200,000.00วศ.2527,
นายสยาม ประสิทธิศิริกุล200,000.00วศ.2530,
นายวิษณุ วิวัฒนะประเสริฐ200,000.00วศ.2532,
นายชิดพล จันทรวรัญญู200,000.00วศ.2533,
บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด200,000.00วศ.2533,
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์200,000.00วศ.2511,
นายสุทธิ จันทร์วิเมลือง200,000.00วศ.2511,
นายวีระ วิทูรปัญญากิจ200,000.00วศ.2505,
นายสันติ อุดมไพบูลย์200,000.00วศ.2519,
นายพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล200,000.00วศ.2514,
นายสุรพร สิมะกุลธร200,000.00วศ.2503,
นายนิรุทธ เหมศาสตร์200,000.00วศ.2513,
นายสุรพล พิชญาจิตติพงษ์200,000.00วศ.2527,
นายวรกิจ สุวรรณทรรภ200,000.00วศ.2506,
นายลิขิต นิ่มตระกูล200,000.00วศ.2513,
นายธีระ วรายุเดช200,000.00วศ.2513,
นายชัชชัย จิตนิยมค้า200,000.00วศ.2544,
นายกฤติน์ ประสานทอง200,000.00วศ.2509,
นายบรรพต จำรูญโรจน์200,000.00วศ.2510,
นายประทีป จิระเดชนันท์200,000.00วศ.2506,
นายวีระ ชินธรรมมิตร200,000.00วศ.2513,
นายชุมชัย ชุมศรี200,000.00วศ.2509,
นายอธิธร จิตรานนท์200,000.00วศ.2514,
ผศ.ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์200,000.00วศ.2508,
นายเดชา-นายเดชโรจน์ ตั้งสิน200,000.00วศ.2518,
นายวีรยุทธ ศิลป์สัมฤทธิ์200,000.00วศ.2535,
นายสมเกียรติ ศรีประพฤทธิ์ชัย200,000.00วศ.2514,
นายสิทธิชัย วงศ์ถาวรกิจ200,000.00วศ.2513,
นายชาญศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์200,000.00วศ.2506,
นายประเสริฐ ขนบธรรมชัย200,000.00วศ.2523,
ดร.นิมิตชัย สนิทพันธุ์200,000.00วศ.2506,
นายวิเศษ จูภิบาล200,000.00วศ.2506,
นายอุดมศักดิ์ ตั้งศรีวงษ์ 200,000.00วศ.2506,
นายสนิท คุณาพร200,000.00วศ.2524,
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล200,000.00บุคคลทั่วไป
รศ.ดร.ทศพล ปิ่นแก้ว200,000.00วศ.2530, บุคลากร
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เชาว์วิศิษฐ200,000.00วศ.2510, บุคลากร
คุณหญิงศรีวงศ์ มหาสันทนะ200,000.00บุคคลทั่วไป
นายจิตต์ เหมะรัต200,000.00บุคคลทั่วไป
นายนภดล เหมะรัต200,000.00บุคคลทั่วไป
นายศุภฤกษ์ เหมะรัต 200,000.00บุคคลทั่วไป
นายฤทธิ์ ธีระโกเมน 200,000.00วศ.2512,
คุณหญิงศรีวงศ์ มหาสันทนะ200,000.00บุคคลทั่วไป
นายสว่าง ทั่งวัฒโนทัย200,000.00วศ.2517,
นายก่อเกียรติ์ วิวัฒนทีปะ200,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด200,000.00บุคคลทั่วไป
บมจ. ธนาคารกรุงไทย200,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด200,000.00บุคคลทั่วไป
ZENSORIUM PTE. LTD200,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท เอส.เอ.เอฟ.200,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท เอ็ม เมททอล (ประเทศไทย)200,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์ (เอเชีย) จํากัด200,000.00บุคคลทั่วไป
สำนักงาน กสทช.200,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด200,000.00บุคคลทั่วไป
นายอาชวีร์ อังศธรรมรัตน์200,000.00วศ.2537,
นางสาวทิศากร ยังโหมด200,000.00บุคคลทั่วไป
นายสมศักดิ์ สมบัติบริบูรณ์200,000.00วศ.2530,
นายพรศักดิ์ อริยพงศ์ไพโรจน์200,000.00วศ.2525,
นายอาภากร บุญคงชื่น200,000.00วศ.2529,
ดร.นพพร-มาริสา ศิวายุธ200,000.00วศ.2517,
นายอำนาจ เมธีกุล200,000.00วศ.2529,
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย200,000.00บุคคลทั่วไป
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เชาว์วิศิษฐ200,000.00วศ.2510, บุคลากร
คุณสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์200,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท เวสท์คอน จำกัด (สำนักงานใหญ่)200,000.00บุคคลทั่วไป
นางเพ็ญจันทร์ พิทักษ์สิทธิ์198,000.00วศ.2521,
นายวัฒนา ตันติศิริวัฒน์195,000.00วศ.2526,
ชมรมนิสิตเก่าวิศว จุฬาฯ วศ.2529192,529.29วศ.2529,
นายสมเกียรติ ตั้งใจอาวรณ์190,000.00วศ.2515,
นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์188,500.00วศ.2518,
นายสุทิน ประไพตระกูล180,000.52วศ.2526,
นายอุดม ว่องขจรกิจ174,000.00วศ.2518,
นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข170,000.00วศ.2510,
นายชาลี ศรีวิจิตร170,000.00วศ.2515,
นายธเนศ ธนบดี170,000.00วศ.2524,
นายวิโรจน์ เจริญตรา170,000.00วศ.2525,
คุณไพฑูรย์-คุณปิยวดี ตระการศักดิกุล170,000.00วศ.2528,
นายเสรี ปฐมกุลมัย170,000.00วศ.2511,
นายสมชาย จิตตวิสุทธิวงศ์170,000.00วศ.2519,
นายวิวรรธน์ วงศ์นิรันดร์169,000.00วศ.2531,
นายอำนวยศักดิ์ ทูลศิริ160,000.00วศ.2508,
นายธีรพงศ์ วรางกูร160,000.00วศ.2519,
นายณพกร สิงหสุวิช160,000.00วศ.2523,
คุณวายุรี อรุณเนตร160,000.00วศ.2526,
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์160,000.00วศ.2529,
นายอนันต์ สุนทรศิริ160,000.00วศ.2502,
ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร159,000.00วศ.2529, บุคลากร
นายมกร พงษ์ธนพฤกษ์156,000.00วศ.2519,
นายตะวัน ศุภกรวิวรรธน์155,555.00วศ.2529,
นายดิศพงษ์ ไพรทวีพงศ์155,009.00วศ.2518,
ฯพณฯ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี155,000.00วศ.2487,
นายสาธิต จิตต์จงรัก155,000.00วศ.2519,
นายศิริพงษ์ ลี้สุวรรณ155,000.00วศ.2526,
นอ.ดร.ไพศาล สงวนหมู่152,000.00วศ.2511,
นายสิทธิชัย บุญสิตานารา152,000.00วศ.2531,
รองศาสตราจารย์ นเรศร์ จันทน์ขาว150,009.00วศ.2519, บุคลากร
นายประทีป เตียวตรานนท์150,000.00วศ.2506,
ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์150,000.00วศ.2508, บุคลากร
รศ.ดร.ชัยพันธุ์ รักวิจัย150,000.00วศ.2510, บุคลากร
นายวณิชย์ ศิริสันธนะ150,000.00วศ.2511,
นางอัญชลี ชวนิตย์150,000.00วศ.2512,
นายบุญยงค์ สโรชประภา150,000.00วศ.2513,
นายวีระเดช เกียรติเรืองไกร150,000.00วศ.2513,
นายประสิทธิ์ คงรักเกียรติยศ150,000.00วศ.2514,
นายยงยศ หาญสุวณิช150,000.00วศ.2515,
นายสุรชัย จรุงชัยนานนท์150,000.00วศ.2515,
นายสลิบ สูงสว่าง150,000.00วศ.2515,
นายพัณณ์แสง ชูมัง150,000.00วศ.2515,
นายธารา ธีรธนากร150,000.00วศ.2518,
นายรัมย์ เหราบัตย์150,000.00วศ.2518,
นายต่อศักดิ์ โชติมงคล150,000.00วศ.2518,
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล150,000.00วศ.2518,
นาย สมพร เก่งพันธุ์พาณิช150,000.00วศ.2519,
อาจารย์ สุวิทย์ นาคพีระยุทธ150,000.00วศ.2519, บุคลากร
นายวันชัย สุขวิชชัย150,000.00วศ.2519,
นายสุวัฒน์ นิยมเสถียร150,000.00วศ.2520,
บริษัท โกลเด้นบิลด์ จำกัด150,000.00วศ.2520,
นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์150,000.00วศ.2525,
นายถนอมเกียรติ สัมมาวุฒิชัย150,000.00วศ.2526,
นายกิตติพันธุ์ เตชะกิตติโรจน์150,000.00วศ.2532,
ผศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์150,000.00วศ.2534, บุคลากร
นายสมชัย เจริญสวรรค์150,000.00วศ.2512,
นายสุพล ฌาณโสภณ150,000.00วศ.2526,
นายเอกรัตน์ สุธีจิตสิริ150,000.00วศ.2553,
นายสมเกียรติ ภิริยะกากูล150,000.00วศ.2517,
นายวิทยา อมฤตชัชวาลย์150,000.00วศ.2520,
นายสมศักดิ์ ตัณทนาวิวัฒน์150,000.00วศ.2513,
นายสุวิทย์ ตุลยาเดชานนท์150,000.00วศ.2526,
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ทักษิณา สวนานนท์150,000.00บุคลากร
นายสุทัศน์ เปลี่ยนศิริชัย150,000.00วศ.2516,
นายเวธน์ สถิตจินดาวงศ์150,000.00วศ.2526,
นางนิตยา เลิศหิรัญวงศ์150,000.00บุคคลทั่วไป
ศ.กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ150,000.00วศ.2511, บุคลากร
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ150,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด150,000.00บุคคลทั่วไป
คุณสุชาติ ตันติศิริวัฒน์150,000.00วศ.2518,
คุณสาธร อุพันวัน150,000.00วศ.2537,
นายเอกวิทย์ แซ่แต้150,000.00วศ.2519,
ผศ.ดร.ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร149,999.99วศ.2533,
บจ.จ.เจริญ อินเตอร์149,800.00บุคคลทั่วไป
รศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์145,000.00บุคลากร
นายชูชัย คัมภีเจริญพร145,000.00วศ.2515,
นายนพพร ชาวประเสริฐ145,000.00วศ.2531,
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล142,730.00วศ.2511,
นายศิวะ มหาสันทนะ141,000.00วศ.2523,
นายพิสัณห์ อึ้งถาวร140,200.00วศ.2533,
นายอภิชาต ดิลกโศภณ140,000.00วศ.2509,
นายทวีวิทย์ ศรีไตรรัตนรักษ์140,000.00วศ.2517,
นางจุฑารัตน์ วารีชื่นสุข140,000.00วศ.2526,
นายนพณัฐ ลิ้มปณิชานนท์140,000.00วศ.2554,
ชมรมวิศวฯจุฬาฯ รุ่น วศ.2531135,000.00บุคคลทั่วไป
รศ.ดร.ปรีชา พันธุมสินชัย135,000.00วศ.2510,
ดร.ธวัชชัย นาคะตะ132,000.00วศ.2508,
นายวรเทพ ศิริพรธนากุล131,500.00วศ.2512,
ผศ.ดร.บุญชัย โสวรรณวณิชกุล130,400.00วศ.2518, บุคลากร
ศ.กิตติคุณ ดร.มงคล เดชนครินทร์130,000.00วศ.2506, บุคลากร
นายบุณยพงศ์ สาระเกษตริน130,000.00วศ.2513,
นายสมบูรณ์ รัตนพรสมปอง130,000.00วศ.2515,
นายวีรวัฒน์ สิรโยภาส130,000.00วศ.2515,
นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล130,000.00วศ.2519,
นายองเอก เตชะมหพันธ์ 130,000.00วศ.2519,
นายเอกพันธ์ วนโกสุม130,000.00วศ.2519,
นายประยุทธ โศภิษฐ์พงศธร130,000.00วศ.2513,
นายมณฑล มนูสุข130,000.00วศ.2529,
นายนรุตม์ รุจิโรจน์130,000.00วศ.2517,
นายคมสัน เสรีภาพงศ์130,000.00วศ.2525,
นายประจวบ อุชชิน130,000.00วศ.2512,
นายมกร พงษ์ธนพฤกษ์128,000.00วศ.2519,
นายธวัชชัย ไวยนิยา126,000.00วศ.2517,
บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด125,000.00บุคคลทั่วไป
นายอัศวิน เอี่ยมวนานนทชัย125,000.00วศ.2529,
นายจีรศักดิ์ เล้าวงษ์125,000.00วศ.2528,
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์125,000.00วศ.2511,
อาจารย์ ดร.วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์125,000.00วศ.2521,
นายชาติชาย ลือกุลวัฒนะชัย124,456.59วศ.2518,
วศ.หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์ รุ่น 1-7123,456.70วศ.SDCU,
นายสุรพล กัมพลพันธ์123,456.00วศ.2513,
นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ123,441.00วศ.2518,
นายสุนันท์-นางศิริพร วรงค์ชยกุล122,000.00บุคคลทั่วไป
นายศุภสิทธิ์ ตั้งตรงจิตร121,111.00วศ.2518,
นางกาญจนา ศุภวิริยกุล121,000.00บุคลากร
คุณวัชรี คุณกิตติ120,000.00ผู้ปกครอง,
นายวินัย มานะสุทธิ์120,000.00วศ.2502,
นายสมศักดิ์ แสงนิภา 120,000.00วศ.2512,
นายชูชาติ เตชกานนท์120,000.00วศ.2513,
นายวิชัย รักหฤทัย120,000.00วศ.2514,
รศ.ดร.เสนีย์ กาญจนวงศ์120,000.00วศ.2515,
นายสุรพล ทวีเลิศนิธิ120,000.00วศ.2515,
นายวิบูลย์ พงศ์เทพูปถัมภ์120,000.00วศ.2516,
อ.ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์120,000.00วศ.2518, บุคลากร
นายไพโรจน์ หาญดำรงค์ศักดิ์120,000.00วศ.2518,
นายสุกิจ วงศ์บุษราคัม120,000.00วศ.2519,
นายพงษ์เทพ เทียมสุทธิกาญจน์120,000.00วศ.2520,
นายสุชาย ตุ้มสังข์ทอง120,000.00วศ.2526,
นายณัฐพล อัษฎาธร120,000.00วศ.2527,
นายภูวดล สุนทรวิภาต120,000.00วศ.2529,
ศ.ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย120,000.00วศ.2529, บุคลากร
นายวิทูร โพธิสุวรรณชาติ120,000.00วศ.2532,
นายประพันธ์ จิราวรรณสถิตย์120,000.00วศ.2513,
นายสมบุญ ภววงษ์ศักดิ์120,000.00วศ.2515,
นายสุชิน สถิตย์พัฒนพันธ์120,000.00วศ.2514,
นายชรัตน์ สว่างวรรณ์120,000.00วศ.2503,
นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน120,000.00วศ.2526,
นายบุญสม วัฒนตระกูลชาติ120,000.00วศ.2518,
น.ส.ชนิตา ตันวัฒนเสรี120,000.00วศ.2554,
นายวิรัช กาญจนพิบูลย์120,000.00วศ.2513,
นายวิศรุจน์ อัศวรักษ์120,000.00บุคคลทั่วไป
นายชูชาติ เตชกานนท์120,000.00วศ.2513,
นายสาธิต ยศไพบูลย์120,000.00วศ.2519,
นายพรพจน์ สุขสงวน120,000.00วศ.2518,
คุณปนวรรณ ตัณฑ์ไพโรจน์120,000.00วศ.2524,
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด120,000.00บุคคลทั่วไป
ชมรมวิศวฯ จุฬาฯ วศ. 13120,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท อินเทลเลคท์ จำกัด120,000.00บุคคลทั่วไป
FUKUI KASEI (THAILAND) CO. LTD120,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด120,000.00บุคคลทั่วไป
นายประจักษ์ โสธรศักดิ์120,000.00วศ.2519,
นายจิตตินาถ โอพิทักษ์ชีวัน120,000.00วศ.2529,
นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล120,000.00วศ.2519,
อ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ117,029.00วศ.2529, บุคลากร
กองทุน 30 ปี ค่ายอาสาฯวิศวฯจุฬาฯ115,747.62วศ.2514,
ผศ.ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ115,000.00บุคลากร
นายสายันต์ อิ่มสม-สมบูรณ์115,000.00วศ.2509,
รศ.ชาคร จารุพิสิฐธร115,000.00วศ.2514, บุคลากร
นายพงศธร กรีโภค115,000.00วศ.2529,
คุณอรกัญญา พิบูลธรรม115,000.00วศ.2530,
นายภูวดล อึ้งบริบูรณ์ไพศาล115,000.00วศ.2513,
นายเจริญ จตุรศิล115,000.00วศ.2523,
นายวิชัย วนวิทย์115,000.00บุคคลทั่วไป
นายกฤษณ มุทิตานันท์115,000.00วศ.2511,
นายวีรชัย พิเชฐวัฒนา113,000.00วศ.2529,
นายชัยยนต์ หุวะนันทน์113,000.00วศ.2486,
นายทวีวิทย์ ศรีไตรรัตนรักษ์112,517.00วศ.2517,
ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล112,000.00บุคลากร
น.ส.แคทลียา-ด.ช.ธนพงศ์ เนื่องสิกขาเพียร 111,199.99วศ.2524,
ผศ.ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์111,111.11วศ.2527, บุคลากร
นายพินิจ เสมอวงษ์111,111.11วศ.2513,
ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว111,111.11บุคลากร
นางจินตนา นนทะนาคร111,111.11บุคลากร
น.ส.บัณฑิตา สุตรธาดา111,111.00วศ.2552,
นางนิตยา ว่องชาญกิจ111,111.00บุคคลทั่วไป
นายวิระ มาวิจักขณ์111,111.00วศ.2506,
ดร.สุทิน เวทย์วัฒนะ111,011.79วศ.2496, บุคลากร
ผศ.ดร.มานพ วงศ์สายสุวรรณ111,000.00วศ.2527, บุคลากร
นายอนุเทพ เชาวนลิขิต110,888.00วศ.2519,
นางสมหมาย กมลยะบุตร110,008.00วศ.2513,
ผศ.ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ110,000.00วศ.2536, บุคลากร
รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์110,000.00บุคลากร
นายณัฐวุฒิ วิเศษศิริ110,000.00วศ.2507,
นายบุญเย็น ศิลวัตกุล110,000.00วศ.2511,
นายธีระศักดิ์ ภูปรีชากร110,000.00วศ.2513,
นายธีรพงศ์ เตชะคุณบัณฑิต110,000.00วศ.2513,
นายถ้วน จริยาโกวิท110,000.00วศ.2516,
นายอุดม ตั้งตระกูลวิวัฒน์110,000.00วศ.2518,
นายอมร กิจเชวงกุล110,000.00วศ.2519,
นาย เหรียญ เธียรชัยพงษ์110,000.00วศ.2519,
นายชาติชาย สุนทรเกียรติ110,000.00วศ.2520,
นายธนวัฒน์ พานิชเกษม110,000.00วศ.2526,
นายปิยะ ลิ้มโรจน์นุกูล110,000.00วศ.2531,
ดร.ดิสภัทร ลาวัณย์ศิริ110,000.00วศ.2537,
นายรุ่งเรือง สุวรรณมาศ110,000.00วศ.2506,
นายเชษฐ์ เชษฐ์สันติคุณ110,000.00วศ.2521,
นายเขมพล อิ่มพูลทรัพย์110,000.00วศ.2519,
เรืออากาศโทศุลี มหาสันทนะ110,000.00วศ.2481,
นายสุรศักดิ์ โรจน์วงศ์จรัต110,000.00วศ.2513,
นายอำนาจ สวัสดิวงษ์110,000.00วศ.2503,
นายปรัชญา สมะลาภา110,000.00วศ.2522,
นายวิชิต หาญอมรรุ่งเรือง110,000.00วศ.2513,
นางสุนันท์ ฤกษ์ศิระทัย110,000.00วศ.2521,
นายจตุรงค์ นาคเสวี110,000.00วศ.2529,
นางอรุณี ปิตินทรางกูร110,000.00บุคคลทั่วไป
นายรัชพล ปิติสุขคานนท์ 110,000.00วศ.2513,
นายธนวัฒน์ ศรีสุขสันต์110,000.00วศ.2513,
นายพรชัย ชาญมณี110,000.00วศ.2515,
นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย110,000.00วศ.2523,
นายชวาล นิวาตวงศ์110,000.00วศ.2502,
นายอนันต์ อังศธรรมรัตน์110,000.00วศ.2508,
นายวิบูลย์ ตันพลีรัตน์110,000.00วศ.2512,
นายปรีดา จิโนรส110,000.00วศ.2512,
คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ110,000.00วศ.2519,
นายสุวิทย์ ฉันทไกรวัฒน์109,300.00บุคคลทั่วไป
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล109,000.00วศ.2514,
นายสุทธิ เรืองรองหิรัญญา108,440.00วศ.2514,
นายชาญชัย วิทูรปัญญากิจ107,000.00วศ.2511,
ผศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์107,000.00บุคลากร
ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา106,740.00บุคลากร
รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค106,666.66วศ.2509,
นายสุทธิชัย ศรีเฟื่องฟุ้ง105,000.00วศ.2505,
นายพายัพ พงศ์พิโรดม105,000.00วศ.2508,
บริษัท ยูนิเพาเวอร์ เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด โดย สุสรรค์ แก้วชัยรักษ์ 105,000.00วศ.2510,
นายเสริม ธรรมสุริยะ105,000.00วศ.2515,
นายสมชัย จรุงธนะกิจ105,000.00วศ.2515,
นายโอภาศ ธันวารชร105,000.00วศ.2518,
นายเกรียงไกร กิติรัตน์ตระการ105,000.00วศ.2522,
ดร.พีระรัชต์ วรชยุตพงศ์ (สมชาย โรจน์ชนะกำธร)105,000.00วศ.2523,
นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ105,000.00วศ.2523,
นายธนิต ตั้งเจริญมั่นคง105,000.00วศ.2529,
คุณนิภาพร รุ่งรัตนพิทักษ์105,000.00วศ.2529,
ดร.พงค์ศานติ์ อภิรติเกียรติ105,000.00วศ.2520,
นายสมรัก สุรินทร์รัฐ105,000.00วศ.2519,
นายประสิทธิ์ พันธุ์วัฒนสกุล105,000.00วศ.2522,
นายกิตติ วิสุทธิรัตนกุล105,000.00วศ.2515,
นายประวัติ ชาติยานนท์105,000.00วศ.2529,
คุณสราวุฒิ สำราญทรัพย์105,000.00วศ.2518,
ศุภมงคล ศรีสถาพร104,283.00บุคคลทั่วไป
นายนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี104,000.00วศ.2530,
คุณวัฒนา หุ่นทรงธรรม104,000.00วศ.2523,
นายจตุพร ภูนุชอภัย103,000.00วศ.2541,
ผศ.กอบกุล เตชะวณิช102,555.00บุคลากร
นายเมธี พรรณเชษฐ์102,527.00วศ.2527,
นายสหัส ประทักษ์นุกูล102,000.00วศ.2516,
นายวิรัช กาญจนพิบูลย์102,000.00วศ.2513,
นายสมภพ พรรณสมบูรณ์ 102,000.00วศ.2506,
นายธเนตร์ วงศ์สุพรชัย102,000.00วศ.2514,
นายชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ102,000.00วศ.2523,
นายเกรียงไกร วจีไกรลาศ102,000.00วศ.2531,
นายเจริญศักดิ์ เตชาภิวัฒน์พันธุ์102,000.00วศ.2518,
นายอนันต์ พงศ์พันธุ์ภาณี102,000.00วศ.2535,
ผศ.ดร.ทวี ธนะเจริญกิจ102,000.00วศ.2513,
นายเรืองศักดิ์ สุภาจรรยาวัฒน์102,000.00วศ.2520,
นายอนันต์ อ่อนศรี102,000.00วศ.2506,
นายวิรัช เอี่ยมสวัสดิกุล101,000.00วศ.2518,
นายทวีวุฒิ ปทุมมาศ101,000.00วศ.2518,
นายพีระพล วรยศศรี101,000.00วศ.2518,
น.ส.ละเอียด โควาวิสารัช101,000.00วศ.2524,
นายวิเศษ หาญสวัสดิ์101,000.00วศ.2543,
นายสมบูรณ์ วีรปกรณ์100,200.00วศ.2538,
นายบุญมี มหธราดล100,100.00วศ.2508,
นายชวาล เขมะลิลิต100,100.00วศ.2515,
นายปิติวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว100,100.00วศ.2518,
นายทรงศักดิ์ เทวธีระรัตน์ 100,100.00วศ.2513,
นายเศรษฐพงษ์ เลการัตน์100,094.00วศ.2553,
คุณสมิทธิ์ พิรุณสาร100,094.00วศ.2513,
นายจิรสีห์ กาสุวรรณ100,083.00วศ.2542,
นายชัยรุ่ง พัฒนพิฑูรย์100,072.00วศ.2531,
ดร.มณเฑียร เศาภายน100,071.00วศ.2530,
คุณจณัตว์ สุชาโต 100,071.00วศ.2530,
น.ส.พอดี ขนิษฐานันท์100,071.00วศ.2530,
นายนิรันดร์ ถาวรวณิชย์100,071.00วศ.2530,
น.ส.ณัฏฐดา อารีเปี่ยม100,008.00บุคคลทั่วไป
นายจิรพงษ์ ธราภพ100,001.00วศ.2525,
นายมณฑล จิโรภาส100,001.00วศ.2520,
นายจักริน หัสธน100,000.74วศ.2533,
นายสมสมุทร วัฒนาสันดาภรณ์100,000.08วศ.2518,
พ.ต.อ. คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย100,000.00ผู้ปกครอง,
บ.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ไพลิ่ง อีควิปเม้นท์ จำกัด 100,000.00บุคคลทั่วไป
นายปริญญา พงษ์รัตนกูล100,000.00บุคคลทั่วไป
น.ส.รัตนาภรณ์ โรจน์วงษ์วิริยะ100,000.00บุคคลทั่วไป
นายอุดมชาติ-ชนัสถ์นันท์ เหมสถาปัตย์100,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท กาโตว์เฮ้าส์ จำกัด100,000.00บุคคลทั่วไป
อ.ชินเทพ เพ็ญชาติ100,000.00บุคลากร
นายอินทวงศ์ ณ ถลาง โดย รศ.ดร.อบฉันท์ ไทยทอง100,000.00บุคลากร
นายเบอร์ พรประสิทธิ์100,000.00วศ.2482,
นายสุพจ ไทยทอง100,000.00วศ.2493,
อาจารย์ไกวัล ปวราจารย์ 100,000.00วศ.2500, บุคลากร
นายเจียว เตชานุกูลชัย100,000.00วศ.2501,
ครอบครัวเหลืองอรุณเลิศ100,000.00วศ.2501,
นายสมพล เต็มสุข100,000.00วศ.2501,
นายพิสิทธิ์ นิวาตพันธุ์100,000.00วศ.2502,
นายไพศาล อัคนิวรรณ100,000.00วศ.2502,
นายเจียม เสียงสุคนธ์100,000.00วศ.2502,
นายสมชัย หิตตราวัฒน์100,000.00วศ.2502,
นายทัศน์ชัย บัณฑิตกุล100,000.00วศ.2502,
นายชาญ โลหชิตานนท์100,000.00วศ.2502,
นายชยันต์ ศาลิคุปต100,000.00วศ.2503,
นายอนันต์ วงศ์พานิช100,000.00วศ.2503,
ดร.เกษม ใจหงษ์100,000.00วศ.2503,
นายไตรรงค์ เมฆาณพายัพ100,000.00วศ.2503,
นายกิตติ เตชะกิตติโรจน์100,000.00วศ.2503,
ชมรมวิศวฯจุฬาฯ 2504 100,000.00วศ.2504,
ผศ.ดร.สุรฉัตร สัมพันธารักษ์100,000.00วศ.2505, บุคลากร
นายสัมพันธ์ กู้ประเสริฐ100,000.00วศ.2506,
นายพินิต ผลพิรุฬห์100,000.00วศ.2506,
นายอนันต์ ชัยกิตติศิลป์100,000.00วศ.2506,
นายสุกิจ ธีราวัฒนาวิทย์100,000.00วศ.2506,
ดร.ธีระ ชัยชนะวงศ์100,000.00วศ.2506,
นายประพนธ์ นิลวัชรมณี100,000.00วศ.2506,
รศ.ดร.สุธรรม สุริยะมงคล100,000.00วศ.2507, บุคลากร
นายไกรสร พรสุธี100,000.00วศ.2507,
นายไพบูลย์ ศรีวารีรัตน์100,000.00วศ.2507,
นายธวัชชัย สุทธิประภา100,000.00วศ.2507,
นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม100,000.00วศ.2507,
นายมานะ ตระกูลงาม100,000.00วศ.2507,
นายประสงค์ ธาราไชย100,000.00วศ.2507,
นายสนิท ดุษฎีโหนด100,000.00วศ.2507,
ศ.ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์100,000.00วศ.2508, บุคลากร
นายชนินทร์ โตประเสริฐพงศ์100,000.00วศ.2508,
นายดิเรก รัตนวิชช์100,000.00วศ.2508,
นายศานิต ยมจินดา100,000.00วศ.2508,
นายวิชัย ฉวีวรรณากร100,000.00วศ.2508,
นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล100,000.00วศ.2508,
นายสุขสวัสดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์100,000.00วศ.2508,
นายสุรินทร์ อัศวมั่นคง100,000.00วศ.2508,
นายสุเทพ สิมะวรา100,000.00วศ.2508,
ดร.จารึก อนุพงษ์100,000.00วศ.2508,
นายทรงศักดิ์ แพเจริญ100,000.00วศ.2508,
นายทอสวัสดิ์ ซึงสนธิพร100,000.00วศ.2527,
นายภาสวร วศินระพี100,000.00วศ.2509,
นายวิกรม ชัยสินธพ100,000.00วศ.2509,
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ100,000.00วศ.2509,
นายสุรชัย สายบัว100,000.00วศ.2509,
นายวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์100,000.00วศ.2509,
นายทวีศิลป์ พัฒนกิจจำรูญ100,000.00วศ.2509,
นายเกษมสันต์ เคียงศิริ100,000.00วศ.2509,
บริษัท เอ ซี เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นายเกษมสันต์ เคียงศิริ 100,000.00วศ.2509,
นายธัญญา ศีลธร100,000.00วศ.2509,
นายพงษ์ศักดิ์ เตชธุวานันท์100,000.00วศ.2509,
นายวิรชัย สวนศิลป์พงศ์100,000.00วศ.2509,
นายวิทย์ วุฒิพุธนันท์100,000.00วศ.2510,
นายสุสรรค์ แก้วชัยรักษ์ 100,000.00วศ.2510,
ศ.ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม100,000.00วศ.2511, บุคลากร
นาย บุญคลี ปลั่งศิริ100,000.00วศ.2511,
นายอดิศร นภาวรานนท์100,000.00วศ.2511,
ดร.เทียม เจนงามกุล100,000.00วศ.2511,
คุณบุณย์ธัญญ์ (ครรชิต)นิมมานันทน์100,000.00วศ.2511,
นายอนุศักดิ์ มโนรมย์ภัทรสาร100,000.00วศ.2511,
นายปรีชา หัตถพร100,000.00วศ.2511,
นายพินิจ ฝักเจริญผล100,000.00วศ.2511,
นายวีระ คงเจริญ100,000.00วศ.2511,
นาย เจียมศักดิ์ นันทนาเนตร100,000.00วศ.2511,
นายวันชัย คหะแก้ว100,000.00วศ.2511,
นางอภิญญา กุญชร ณ อยุธยา100,000.00วศ.2511,
นายธีระศักดิ์ วงศ์เทียมชัย100,000.00วศ.2512,
นายโสภณ ถิระบัญชาศักดิ์100,000.00วศ.2513,
นายสมชาย เดชภิรัตนมงคล100,000.00วศ.2513,
นายอดิศร ดำรงค์ศรีสกุล100,000.00วศ.2513,
นายสุพจน์ ศิริคูณ100,000.00วศ.2513,
นายวิสุทธิ์ จิราธิยุต100,000.00วศ.2513,
นายประกิจ ตันเจริญ100,000.00วศ.2513,
นางภัทร์ภูรี-นายฟุศักดิ์ จงเฟื่องปริญญา100,000.00วศ.2513, บุคลากร
นายธนวัฒน์ ศรีสุขสันต์100,000.00วศ.2513,
นายประสงค์ พุทธาพร100,000.00วศ.2513,
นายดนุ เบญจพลชัย100,000.00วศ.2513,
นายสุรพล รุจิกาญจนา100,000.00วศ.2514,
นายพรรณศิลป์ เหมชะญาติ100,000.00วศ.2514,
ผศ.ดร.เหรียญ บุญดีสกุลโชค100,000.00วศ.2514, บุคลากร
ผศ.ดร.มานพ เรี่ยวเดชะ100,000.00วศ.2514, บุคลากร
นายณอคุณ สิทธิพงศ์100,000.00วศ.2514,
นายพิชิต ติยะวุฒิโรจน์100,000.00วศ.2514,
นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุล100,000.00วศ.2514,
นายอภิชาติ วีรปาล100,000.00วศ.2514,
นายชาตรี อารีพิทักษ์100,000.00วศ.2514,
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ 100,000.00วศ.2515,
นายประภาส ชินสกุล100,000.00วศ.2515,
นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์100,000.00วศ.2515,
นายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร100,000.00วศ.2515,
นายบวรกูล จิตต์ประเสริฐ100,000.00วศ.2515,
บริษัท ลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 100,000.00วศ.2515,
นายวิสุทธิ์ รัตนไพฑูรย์100,000.00วศ.2515,
อ.ดร.ยรรยง เต็งอำนวย100,000.00วศ.2515, บุคลากร
รศ.ดร.ชุมพล อันตรเสน100,000.00วศ.2515, บุคลากร
ศ.ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์100,000.00วศ.2515, บุคลากร
รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์100,000.00วศ.2515, บุคลากร
รศ.ดร.ชัยโรจน์ คุณพนิจกิจ100,000.00วศ.2515, บุคลากร
นายเอกชัย ไทเดชะ100,000.00วศ.2515,
นายจรัญ ศรีสมัยกุล100,000.00วศ.2515,
นายสุพันธ์ พรสูงส่ง100,000.00วศ.2515,
นายสืบศักดิ์ พรหมบุญ100,000.00วศ.2506,
น.ส.รัตนา เธียรลิขิต100,000.00วศ.2515,
รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์100,000.00วศ.2515, บุคลากร
นาย อรุณ ชุมพลกูลวงศ์100,000.00วศ.2515,
นาย พิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา100,000.00วศ.2515,
นาย สุรพงษ์ การสุวรรณ100,000.00วศ.2515,
นายรณรงค์ ศรีจันทรนนท์100,000.00วศ.2515,
นายโกวิท ศุภกานน100,000.00วศ.2515,
นายธเนศ เจริญทรัพย์100,000.00วศ.2515,
นายเกรียงศักดิ์ คุณานันท์ศักดิ์100,000.00วศ.2515,
นายประทีป นิลวิเชียร100,000.00วศ.2515,
คุณพัชรี หอวิจิตร100,000.00วศ.2515,
นายอุดม สาธิตะกร100,000.00วศ.2515,
นายสุรินทร์ ด่านวิริยะกุล100,000.00วศ.2515,
นายธนิต วิญญูประดิษฐ์100,000.00วศ.2515,
นายบุญชู โรจน์หิรัญสกุล100,000.00วศ.2515,
นายสมชาย มโนภินิเวศ100,000.00วศ.2515,
นายวรสิทธิ์ เคหะเสถียร100,000.00วศ.2516,
นางทัศนีย์ ชูสร้อยปิ่น100,000.00วศ.2516,
นายเชวง พิบูลธรรม100,000.00วศ.2499,
นายชูเกียรติ-รศ.ดร.จิตรา รู้กิจการพานิช100,000.00วศ.2517, บุคลากร
รศ.ดร ประสงค์-เพ็ญจันทร์ ศรีเจริญชัย 100,000.00วศ.2517,
ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล100,000.00วศ.2518,
นายพิชัย กาญจนรุจิวุฒิ100,000.00วศ.2518,
บริษัท ควอลลิเทค จำกัด (มหาชน) โดยนายสรรพัชญ์ รัตคาม100,000.00วศ.2518,
นายพงศ์ลพ ตมิศานนท์100,000.00วศ.2518,
นายลาภทวี เสนะวงษ์100,000.00วศ.2518,
นายเกรียงศักดิ์ ตรีฤกษ์ฤทธิ์100,000.00วศ.2518,
นายโยธิน ธาราหิรัญโชติ100,000.00วศ.2519,
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช100,000.00วศ.2519,
นายศิลปชัย วัชระ100,000.00วศ.2519,
นายเสน่ห์ เจนจบ 100,000.00วศ.2519,
นายเสถียร พรยืนยง100,000.00วศ.2519,
นายวิรัตน์ อร่ามเรือง100,000.00วศ.2519,
คุณธีรวัฒน์ - คุณจุไรรัตน์ คชการ100,000.00วศ.2519,
นายชุมพล งามรัตนกุล100,000.00วศ.2519,
นายศักดิ์ศรี สวาทสุต100,000.00วศ.2519,
นายสาธิต ยศไพบูลย์100,000.00วศ.2519,
นายกิจจา เหล่าบุญชัย 100,000.00วศ.2519,
น.ส.จินดา สิตตะไพโรจน์100,000.00วศ.2520,
นายพิทักษ์ ตั้งนันทชัย100,000.00วศ.2520,
นายสมคิด จิรานันตรัตน์100,000.00วศ.2520,
นายพิทักษ์ วังวรางกูร100,000.00วศ.2520,
นายประชา เอกวรวงศ์100,000.00วศ.2521,
นายพลากร หอพิสุทธิ์100,000.00วศ.2521,
นายอภิรักษ์ วรรณสาธพ100,000.00วศ.2521,
นายภักดี ตั้งนันทชัย100,000.00วศ.2521,
นายสุเทพ อุ่นเมตตาจิต100,000.00วศ.2521,
นายกิตติพงศ์ โชติชัชวาลย์กุล100,000.00วศ.2521,
รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร100,000.00วศ.2521,
นายสมศักดิ์ ศุภกรพิชาญ100,000.00วศ.2521,
คุณสมใจ เลิศสุวรรณรัชต์100,000.00วศ.2521,
บริษัท เอ็ม ซีเอส ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด100,000.00วศ.2522,
นายประเสริฐ นวสิทธิโสภณ100,000.00วศ.2522,
นายฉัตรชัย วิษณุรังสรรค์100,000.00วศ.2523,
นายพงษ์เดช เสรีเชษฐพงษ์100,000.00วศ.2523,
นายนิพันธ์ วงศ์พันเลิศ100,000.00วศ.2523,
ดร.กฤษณ์ สุรวัลลภ100,000.00วศ.2523,
นายสุรพงษ์ หาญอมร100,000.00วศ.2524,
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์100,000.00วศ.2524,
นายธีรพงศ์ ฐิตยานันท์100,000.00วศ.2524,
นายจิรพงษ์ กีระสุนทรพงษ์100,000.00วศ.2525,
นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์100,000.00วศ.2525,
นายโสกุล เชื้อภักดี100,000.00วศ.2525,
รศ.ดร.ธนิต ธงทอง100,000.00วศ.2525,
นายอำพล โพธิ์โลหะกุล100,000.00วศ.2526,
นายพรชัย ไชยพล100,000.00วศ.2526,
นายวิเชียร เจียมวิจิตรกุล100,000.00วศ.2526,
นายวิชัย รุจิธรรมกุล100,000.00วศ.2526,
นายศรายุทธ หมั้นทรัพย์100,000.00วศ.2526,
นาย จิรนันทน์ ประกอบไวทยกิจ100,000.00วศ.2526,
นายวิทยา พุ่มวงศ์สำเนียง100,000.00วศ.2526,
นายพรพจน์ เพ็ญพาส100,000.00วศ.2526,
นายสุพจน์ เกตุโตประการ100,000.00วศ.2526,
นายวิศณุ พงศ์พิพัฒน์100,000.00วศ.2508,
นายวรพันธุ์ เหลืองอุทัย100,000.00วศ.2533,
นายเมธา อังวัฒนพานิช100,000.00วศ.2527,
นายธนพล ศิริธนชัย100,000.00วศ.2527,
ดร.แมน ชุติชูเดช100,000.00วศ.2527,
นายจีรเดช สัตยาพันธุ์100,000.00วศ.2527,
นายวชิระ-นางประภาพร ชาญนำสิน100,000.00วศ.2528,
กัปตันอาทิตย์ มิ่งวิมล100,000.00วศ.2528,
นายชยันต์ กุลวงศ์100,000.00วศ.2528,
นายชาญวุฒิ ลิ้มพิชัย100,000.00วศ.2528,
นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต100,000.00วศ.2528,
Schlumberger Oversea S.A.100,000.00วศ.2529,
นายถนัดกิจ เตชานุกูลชัย100,000.00วศ.2530,
ผศ.ดร.ศรัณย์ เตชะเสน100,000.00วศ.2530, บุคลากร
นายอมร วิกรมพาณิชกุล100,000.00วศ.2530,
นายวีรวัฒน์ เตชานุกูลชัย100,000.00วศ.2531,
นายเอกศักดิ์ เทพยา100,000.00วศ.2531,
นายวีระพล โอชารส100,000.00วศ.2531,
นายพงษ์พันธ์ อุรารุ่งโรจน์100,000.00วศ.2531,
นายธนวินต์ ชวาลดิฐ 100,000.00วศ.2531,
นายพิพัชร กิตติปิยกุล100,000.00วศ.2532,
นายยุทธนา กรอบอนันต์100,000.00วศ.2532,
ผศ.ดร.แนบบุญ หุนเจริญ100,000.00วศ.2532, บุคลากร
นายวิทยา เมตตาวิหารี100,000.00วศ.2532,
นายชาคริตวัฒน์ ภคินพงศกร100,000.00วศ.2532,
นายวรุณ อุ่นเจริญพรพัฒน์100,000.00วศ.2532,
คุณวรรณา ลอลือเลิศ100,000.00วศ.2532,
นายสุวัฒน์ จันทร์เจริญสุข100,000.00วศ.2533,
บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด100,000.00วศ.2533,
น.ส.เฟื่องฟ้าและนายบรรจง ศิริภูริกาญจน์100,000.00วศ.2533,
นายเอกพล ไววิทย์ลิขิต100,000.00วศ.2533,
นายสรพงษ์ อุดมศิลป์100,000.00วศ.2533,
นายพีรศุษม์ เขียวแก้ว100,000.00วศ.2533,
นายทวีชัย เอี่ยวภักดีกุล100,000.00วศ.2534,
นายนรบุณย์ อยู่ถนอม100,000.00วศ.2534,
นายเมธัส ไทรงามทอง100,000.00วศ.2535,
นายทวีศักดิ์ ไตรโลกา100,000.00วศ.2535,
นาย วิเชียร ธรรมปาโล100,000.00วศ.2536,
ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ100,000.00วศ.2537,
นายนฤชิต ชินวัณณรัตน์100,000.00วศ.2537,
นายสมหวัง ทิพยเทอดธนา100,000.00วศ.2537,
นายทศพล หล่อจีระชุณห์กุล100,000.00วศ.2541,
นายสมบูรณ์ แสงทิพย์กุล100,000.00วศ.2541,
นายสิตะ มุทิตานันท์100,000.00วศ.2542,
นายเกรียงไกร โกวิทวิสิทธิ์100,000.00วศ.2544,
นายศรัณย์ รวมศิริวัฒนกุล100,000.00วศ.2546,
นายพีรธรรม วิริยธรรมภูมิ100,000.00วศ.2548,
นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์100,000.00วศ.2531,
นายดำรงค์ พิทักษ์สิทธิ์100,000.00วศ.2520,
นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์100,000.00วศ.2526,
นายมงคล มังกรกนก100,000.00วศ.2502,
นายประเสริฐ ทรัพย์พิพัฒนา100,000.00วศ.2510,
นายนพดล วงษ์กิตติไกรวัล100,000.00วศ.2510,
นายปราชญ์ ศรีบุศกรณ์100,000.00วศ.2548,
นายคณธร ง่วนสำอางค์100,000.00วศ.2535,
นายรุจ เหราบัตย์100,000.00วศ.2519,
นายวงศ์อมาตย์ อมาตยกุล100,000.00วศ.2519,
นายพรศิลป์ พรศิลป์ แต้มศิริชัย100,000.00วศ.2523,
น.ส.นิธินันท์ วรงค์ชยกุล100,000.00วศ.2550,
นายศรีวิกรม ราชปรีชา100,000.00วศ.2518,
นายคงศักดิ์ หล่อพงศ์พานิช100,000.00วศ.2517,
นายเทอดศักดิ์ พรวัฒนกุล100,000.00วศ.2521,
นายสุเทพ เอื้อเชิดกุล100,000.00วศ.2522,
นายวิทิต พงศ์พิโรดม100,000.00วศ.2538,
นายสุพล ฝอยหิรัญ100,000.00วศ.2506,
นายประสงค์ ปัตตพงศ์100,000.00วศ.2496,
นายจิระศักดิ์ พูนผล100,000.00วศ.2503,
นายเสน่ห์ ไทยเพ็ชร100,000.00วศ.2489,
นายดำรงค์ นิ่มสวัสดิ์100,000.00วศ.2499,
นายวิบูลย์ คูหิรัญ100,000.00วศ.2503,
นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์100,000.00วศ.2521,
นายสุทธิชาติ โกศลประภา100,000.00วศ.2517,
นายไพรัช สุวรรณ100,000.00วศ.2522,
นายรณัชย์ ศิวะทัต100,000.00วศ.2513,
นายวินิจ คงวัฒนานนท์100,000.00วศ.2513,
นายสัญญาลักษณ์ หลิมศิริวงษ์100,000.00วศ.2513,
ศ.กิตติคุณ ดร.วริทธิ์ อึ๊งภาภรณ์100,000.00วศ.2505,
ศ.ดร.กิตติ อินทรานนท์100,000.00วศ.2506,
นายอนุวัฒน์ ภู่สันติพงษ์100,000.00วศ.2525,
นายวีระ ประดิษฐผลพานิช100,000.00วศ.2509,
นายพรพจน์ สุขสงวน100,000.00วศ.2518,
นายชัชวาลย์ ชินสมบูรณ์100,000.00วศ.2513,
ชมรมวิศวจุฬาฯ 2505100,000.00วศ.2505,
นายนคร ปลื้มจิตชม100,000.00วศ.2505,
นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา100,000.00วศ.2505,
นายสมหมาย วัธนจิตต์100,000.00วศ.2505,
นายพิสุทธิ์ อิทธิพรภาคย์100,000.00วศ.2509,
นายวินัย ปราชญาพร100,000.00วศ.2514,
นายธนพล ผู้พัฒน์100,000.00วศ.2518,
นายปริย ตัณฑเกษม100,000.00วศ.2536,
นายปิติ ตัณฑเกษม100,000.00วศ.2531,
นายรัฐพลและนายธีรพล วรเศรษฐการกิจ100,000.00วศ.2539,
นายภาณุพงษ์ วรเศรษฐการกิจ100,000.00วศ.2537,
นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์100,000.00วศ.2500,
นายวิรัช รัตนเรืองจำรูญ100,000.00วศ.2514,
คุณสมศิริ อมฤตชัชวาลย์100,000.00วศ.2527,
ดร.พิมพา คณารักษ์สันติ100,000.00วศ.2513,
นายชวาลา ตั้งอยู่ภูวดล100,000.00วศ.2516,
นายศุภศักร์ หวังภัทรดิลก100,000.00วศ.2519,
นายภัทร์ ลิ้มปวงทิพย์100,000.00วศ.2551,
นายวิทยา สาธิตคณิตกุล100,000.00วศ.2513,
นายสุริยา ทัศนียานนท์100,000.00วศ.2513,
นายตระการ ชัยรัตน์100,000.00วศ.2500,
นายวราวุธ ศิริผล100,000.00วศ.2517,
นายมนูญ ศิริสมถะ100,000.00วศ.2499,
นางยุพดี วิทยพิบูลย์100,000.00วศ.2519,
นายกมลชัย อัชนะพรกุล100,000.00วศ.2519,
นายประหยัด ครองอภิรดี100,000.00วศ.2513,
ครอบครัวชวสินธุ์100,000.00วศ.2505,
นายสุนัย สุนทราภา100,000.00วศ.2513,
นายเชาว์ เศรษฐเลาห์100,000.00วศ.2509,
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์100,000.00วศ.2509,
นายบรรจง จิตต์แจ้ง100,000.00วศ.2509,
นายสมชาย รัศมิมาน100,000.00วศ.2509,
นายประเมิน จิตสาโรจิตโต100,000.00วศ.2518,
นายทรงเกียรติ หลิ่มศิริ100,000.00วศ.2515,
นายรักษา กมลเวชช์100,000.00วศ.2513,
นายอนันต์ เกษเกษมสุข100,000.00วศ.2510,
นายธนัท ม่วงเขียว100,000.00วศ.2532,
นายธวัชชัย พงศ์ไพโรจน์100,000.00วศ.2516,
นายมนัสวีร์ เรืองเดช100,000.00วศ.2525,
นายบรรพต สายชล100,000.00วศ.2515,
นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์100,000.00วศ.2510,
นายไชยยันต์ เลิศสัจจานันท์100,000.00วศ.2513,
รศ.นิคม โชติกานนท์100,000.00วศ.2502,
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม100,000.00วศ.2520,
นายประเสริฐ เศรษฐวิพัฒนชัย100,000.00วศ.2528,
นายธีรวุฒิ ศุภวิริยกุล100,000.00วศ.2511,
นายฐาปนา เดชะเสฏฐดี100,000.00วศ.2548,
ดร.เชษฐ์ เรืองรักษ์ลิขิต100,000.00วศ.2537,
นายสุวัฒน์ รัตนศิรินทรวุธ100,000.00วศ.2519,
นายเอนก อัมระปาล100,000.00วศ.2509,
นายณัฐธี พูลผล100,000.00วศ.2536,
นายสันติ ทิสยากร100,000.00วศ.2516,
นายยุทธนา หวังวิทยากุล100,000.00วศ.2523,
นายพลวัฒน์ วีรชัย100,000.00วศ.2543,
นายประสงค์ ตันมณีวัฒนา100,000.00วศ.2510,
นายปรัชญา ภิญญาวัธน์100,000.00วศ.2510,
ชมรมวิศว จุฬาฯ 98100,000.00วศ.2498,
นายพงษ์ธร พรหมทัตตเวที100,000.00วศ.2498,
นายพรชัย พงศ์อธิโมกข์100,000.00บุคคลทั่วไป
นายแสงไชย โตวิเศษ100,000.00วศ.2519,
น.ส.ณัฐณิชา เต็งอำนวย100,000.00วศ.2549,
นายต่อพงศ์ ทองเจริญ100,000.00บุคคลทั่วไป
รองศาสตราจารย์ ปราณี สุนทรศิริ100,000.00วศ.2502,
นายอันลัส สุนทรศิริ100,000.00วศ.2532,
นายธิติ โตวิวัฒน์100,000.00วศ.2524,
นายครรชิต ทรรศนะวิเทศ100,000.00วศ.2519,
นายเก่ง สิทธิกรกูล100,000.00วศ.2510,
ดร.กริช สวามิภักดิ์100,000.00วศ.2506,
นางจินรัตน์ วงศ์วานรุ่งเรือง100,000.00วศ.2519,
นายเลิศสิน เกตุทัต100,000.00วศ.2506,
นายลักษณ์ ศศิปรียจันทร์100,000.00วศ.2506,
นายบุญเอก พิทักษ์ดำรงกิจ100,000.00วศ.2506,
นายเอก งามทิพย์พันธุ์100,000.00วศ.2506,
นายอาสา อรรถยุกติ100,000.00วศ.2506,
นายสมพงษ์ สุนทราพรพล100,000.00วศ.2506,
นายอาทิตย์ ประทุมสุวรรณ100,000.00วศ.2506,
นายจรัสพงษ์ เศาภายน100,000.00วศ.2482,
นายพงษ์ฤทธิ์ เศาภายน100,000.00วศ.2515,
นายพลวัฒน์ วีรชัย และเพื่อนๆ Intania 84100,000.00วศ.2543,
นายอนุชาต ปรีชานนท์100,000.00วศ.2506,
นายวิทูร พงศ์ปริตร100,000.00วศ.2506,
นายโสภณ สิกขโกศล100,000.00บุคคลทั่วไป
นายวิกรม คุวสานนท์ 100,000.00วศ.2506,
นายจุลดิษย์ จายนียโยธิน100,000.00บุคคลทั่วไป
นายนิธิรุตม์ ขำปัญญา100,000.00วศ.2536,
นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ 100,000.00วศ.2510,
นายโกวิทย์ สกุลแสงจันทร์ 100,000.00วศ.2516,
นายสมชาย ชูชีพสกุล 100,000.00วศ.2513,
ดร.ปิติ ยิ้มประเสริฐ100,000.00วศ.2506,
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ100,000.00วศ.2504,
นายไชยเชษฐ์ สีวลีพันธ์100,000.00วศ.2533,
นายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ100,000.00วศ.2535,
นายประกอบ ศรีแสงนาม100,000.00วศ.2501,
ประยงค์สุร ภวภูตานนท์ 100,000.00วศ.2512,
นายภัทรดนัย เสมอวงษ์ 100,000.00วศ.2551,
นายพรเลิศ ลัธธนันท์ 100,000.00วศ.2516,
นายโกศล ตันฑ์มานะธรรม100,000.00วศ.2513,
นายวิลาส ตันติวิวัฒนพันธ์ 100,000.00วศ.2514,
นายจิม พันธุมโกมล 100,000.00วศ.2508,
รศ. ดร.ธัชชัย สุมิตร 100,000.00วศ.2502, บุคลากร
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล100,000.00วศ.2513,
คุณสมศักดิ์-ปรเมศวร์-ปรินทร ธรธรรม100,000.00วศ.2513,
นายพิชญ์พงษ์ รัตนสุข100,000.00วศ.2547,
นายถาวร โชติชื่น100,000.00วศ.2516,
นายอุดมสุข สุรชาติธำรงรัตน์100,000.00วศ.2519,
บริษัท โปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรด จำกัด100,000.00บุคคลทั่วไป
นายสมชาย เขมะรังสี100,000.00วศ.2513,
นายสมชาย เดชภิรัตนมงคล100,000.00วศ.2513,
นายวันชัย ภาคลักษณ์100,000.00วศ.2513,
นายอาทร สินสวัสดิ์100,000.00วศ.2513,
นายนิรุทธ เหมศาสตร์100,000.00วศ.2513,
นายอานนท์ พุกกะณะสุต100,000.00วศ.2522,
นายรักวิทย์ ไชยศุภรากุล100,000.00วศ.2543,
นายไพโรจน์ ตั้งจิตร่วมบุญ100,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด100,000.00บุคคลทั่วไป
ผศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ100,000.00วศ.2527,
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เชาว์วิศิษฐ100,000.00วศ.2510, บุคลากร
นายครรชิต ทรรศนะวิเทศ100,000.00วศ.2519,
นายกิตติ วิสุทธิรัตนกุล100,000.00วศ.2515,
ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์100,000.00วศ.2511,
นางภัทราฤดี พรประสิทธิ์100,000.00บุคคลทั่วไป
พล.ต.ต.หญิง สร้อยสุรางค์ ศิริรณรงค์100,000.00บุคคลทั่วไป
นายธงชัย คุณากรณปรมัตถ์100,000.00วศ.2512,
นายไมตรี ศรีนราวัฒน์100,000.00วศ.2512,
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เชาว์วิศิษฐ100,000.00วศ.2510, บุคลากร
นายครรชิต-นางกมลวรรณ ทรรศนะวิเทศ100,000.00วศ.2519,
พล.ต.ต.หญิงสร้อยสุรางค์ ศิริรณรงค์100,000.00บุคคลทั่วไป
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)100,000.00บุคคลทั่วไป
คุณฉัตร วิศวพลานนท์100,000.00บุคคลทั่วไป
คุณดิศพงศ์ ใจภักดีมั่น100,000.00บุคคลทั่วไป
คุณวิไลพร ตั้งพงศ์สิริกุล100,000.00บุคคลทั่วไป
คุณนันทวัฒน์ แพรวพรายวงศ์100,000.00บุคคลทั่วไป
คุณมารินทร์ ลีลานุวัฒน์100,000.00บุคคลทั่วไป
คุณพัชรา เอื้ออารีชน100,000.00บุคคลทั่วไป
คุณนัทธีทอง สุวรรณทัต100,000.00บุคคลทั่วไป
นายภาณุทัตต์ เทียมชีวะศิลป์100,000.00บุคคลทั่วไป
คุณประสิทธิ์ โสวรัตนพงศ์100,000.00บุคคลทั่วไป
นายเจริญ จิรวิศัลย์100,000.00วศ.2502,
นายสมชาย วรรุตม์100,000.00วศ.2518,
ศาสตราจาย์กิตติคุณ อัมพิกา ไกรฤกธิ์ 100,000.00บุคลากร
นายกนกกร จตุจินดา100,000.00วศ.2524,
นายธนวัฒน์ พันธุ์โกศล100,000.00บุคคลทั่วไป
นายศรีกรุง เจริญวรวิจิตร100,000.00วศ.2521,
นายโยธิน ทองเป็นใหญ่100,000.00วศ.2516,
นายเอก ติระวัฒน์100,000.00วศ.2499,
นายสุวัฒน์ พิพัฒนปัญญกูล100,000.00วศ.2510,
นายธีรธร ธาราไชย100,000.00วศ.2536,
นายเลิศ เดชวรกิจ100,000.00วศ.2516,
นายสุเชษฐ์ เลิศวิริยะสวัสดิ์100,000.00วศ.2517,
นายพงษ์กรณ์ กิตติ์เรืองพัชร100,000.00วศ.2517,
นางดวงกมล ทรงวุฒิวิชัย100,000.00วศ.,
บริษัท เจ.เจ.แอ๊ดวานซ์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด100,000.00บุคคลทั่วไป
นายศิริชัย ฉันทชัยวัฒน์100,000.00วศ.2516,
นายพนัส งามกนกวรรณ 100,000.00วศ.2513,
นายไชยฉัตร วณิชย์พรรค100,000.00วศ.2535,
นายวาทิน ชินางกูรภิวัฒน์100,000.00วศ.2534,
นายวงศ์กฤษณ์ เจียมศรีพงษ์100,000.00วศ.2527,
นายเสนธิป ศรีไพพรรณ100,000.00บุคคลทั่วไป
นายชวลิต ศุภทัศนา100,000.00วศ.2533,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์100,000.00วศ.2500,
นายสุรวิชญ์ เลาหนันทน์100,000.00วศ.2552,
นายอิสระ โชติบุรการ100,000.00วศ.2509,
คุณปิยจิตร วรรณพฤกษ์ แกสเนอร์100,000.00วศ.2526,
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส100,000.00บุคคลทั่วไป
นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์100,000.00วศ.2512,
นายเทอดทรงชัย พุทธิศรี100,000.00วศ.2526,
คุณไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์100,000.00วศ.2518,
คุณวาณี อำไพกิจพาณิชย์100,000.00วศ.2521,
นายสุธีวัฒน์ ทวีชัยวัฒน์100,000.00วศ.2521,
นายวิชิต ตฤณรตนะ100,000.00วศ.2521,
คุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ100,000.00วศ.2523,
คุณพีรนาถ-คุณศศิธร โชควัฒนา100,000.00วศ.2523,
นายเอกชัย จงวิศาล100,000.00วศ.2523,
คุณมานิตย์ รุ่งโรจน์100,000.00วศ.2523,
ดร.พิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์100,000.00วศ.2523,
คุณลีนวํฒน์ เชื้อรัตนพงษ์100,000.00วศ.2523,
คุณวีระชัย อุดมเพชรภัณฑ์100,000.00วศ.2523,
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์100,000.00วศ.2523,
คุณสมเกียรติ ลิ้มคุณธรรม100,000.00บุคคลทั่วไป
นายสมนึก กยาวัฒนกิจ100,000.00บุคคลทั่วไป
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง100,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)100,000.00บุคคลทั่วไป
คุณวุฒิชัย พวงศรีเจริญ100,000.00วศ.2519,
คุณวิทยา พฤกษไพบูลย์100,000.00วศ.2519,
คุณชาตรี อัศวรัตนาภรณ์100,000.00บุคคลทั่วไป
นายโยธิน ธาราหิรัญโชติ100,000.00วศ.2519,
คุณบวร วงศ์สินอุดม100,000.00วศ.2515,
คุณสมชาย โรจนมงคล100,000.00บุคคลทั่วไป
คุณอภิชาติ จารุตั้งตรง100,000.00บุคคลทั่วไป
คุณยงยุทธ์ เพ็งเมือง100,000.00วศ.2524,
คุณนพคุณ ตรีพรชัยศักดิ์100,000.00วศ.2524,
คุณสุธน เพ็ชรสุวรรณ100,000.00วศ.2524,
คุณธนกฤต แย้มสรวล100,000.00วศ.2524,
คุณบุญฤทธิ์ รัตนจงกล100,000.00วศ.2524,
คุณปรัชญา เกิดแก้วฟ้า100,000.00วศ.2524,
คุณจรูญพันธุ์ ศิริเวชฎารักษ์100,000.00วศ.2524,
พญ.อังศ์วรา ธีระตันติกานนท์ 100,000.00บุคคลทั่วไป
คุณกนกวรรณ พิริยเลิศศักดิ์100,000.00วศ.2524,
รุ่น วพน.4100,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท แมทธีเรียล ออโตเมชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)100,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท นันยาง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด100,000.00บุคคลทั่วไป
นายวิชิต วิกรานตโนรส100,000.00วศ.2512,
บริษัท พีเซค จำกัด100,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท อิโนแอคโตไก (ประเทศไทย) จำกัด100,000.00บุคคลทั่วไป
นายพรชัย ชาญมณี99,999.00วศ.2515,
บริษัท โฟคัสแล็บ จำกัด96,500.00บุคคลทั่วไป
คุณจิดาภา อาชานัยนันท์92,000.00วศ.2527,
คุณวสันต์ ดาวทองประเสริฐ85,000.00บุคคลทั่วไป
นายพรชัย ภววงษ์ศักดิ์80,000.00วศ.2531,
นายภิรมย์ แจ่มใส 80,000.00วศ.2515,
นายไพโรจน์ กวียานันท์80,000.00วศ.2527,
นายวีระศักดิ์ ชัยสถาวรวงศ์80,000.00วศ.2518,
บริษัท เค.พี.ที. แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด80,000.00บุคคลทั่วไป
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 80,000.00วศ.2519,
บริษัท โกลเด้น ดั๊ก อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)77,000.00วศ.2526,
นายบรรณยุทธ ศรีสุโข75,000.00วศ.2525,
บริษัท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ท เม้นท์ จำกัด 70,000.00วศ.2509,
นายดเชนทร์ ศรีสันติธรรม70,000.00วศ.2526,
รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร70,000.00วศ.2529, บุคลากร
นางสาวชุติมา ตั้งมติธรรม70,000.00วศ.2529,
นายเถกิง กาญจนะ70,000.00วศ.2516,
นายวิจิตร วัชรินทร์70,000.00วศ.2506,
นายสิทธิพร ฉายากุล70,000.00วศ.2513,
นายสุทัศน์ จันทร์แสงเพ็ชร์ 70,000.00วศ.2511,
นายสมชัย เจริญสวรรค์70,000.00วศ.2512,
ม.ล.อดิศร์ สุขสวัสดิ์70,000.00วศ.2523,
คุณเลิศวิทย์ จรรโลงเศวตกุล70,000.00วศ.2518,
นางทิวาทิพย์ ศรีมาจันทร์70,000.00บุคคลทั่วไป
คุณจรัญญา บุรพรัตน์70,000.00วศ.2529,
นายวันชัย เพียรผดุงสิทธิ์68,000.00วศ.2512,
นายบวรศักดิ์ วาณิชย์กุล67,200.00วศ.2529,
ชมรมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 250167,000.00วศ.2501,
บจก.แสงไทยเมตัลดรัม66,666.66บุคคลทั่วไป
นายสุวัฒน์ ตุลยาเดชานนท์66,000.00วศ.2521,
นายหาญเจต ลิขิตสินโสภณ65,000.00วศ.2512,
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์65,000.00วศ.2513, บุคลากร
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กิตติศุภกร65,000.00วศ.2529, บุคลากร
นายพินิจ ฝักเจริญผล61,000.00วศ.2511,
รศ.ดร.สีรุ้ง ปรีชานนท์60,000.00วศ.2528, บุคลากร
ผศ.ดร.ทับทิม อ่างแก้ว60,000.00บุคลากร
นายวิวัฒน์ วทัญญุตานนท์60,000.00วศ.2513,
บริษัท มหาพร จำกัด60,000.00วศ.2519,
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)60,000.00วศ.2519,
นายสมบัติ ศิริประยุกต์60,000.00วศ.2519,
น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย60,000.00วศ.2523,
นายนันทจิตร ถาวรบุตร60,000.00วศ.2516,
นายประสิทธิ์ สูงสว่าง60,000.00วศ.2518,
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ60,000.00วศ.2511, บุคลากร
นายวิทร สุกาญจนพงษ์60,000.00วศ.2511,
นายชัยพงศ์ ภู่สุนทรศรี60,000.00วศ.2517,
นายธีระชัย กีรติเตชากร 60,000.00วศ.2529,
PTT60,000.00บุคคลทั่วไป
นายอภิชา จารุกิจพิพัฒน์59,000.00วศ.2529,
นายโฉลกพร ผลชีวิน58,000.00วศ.2517,
นายอนุรักษ์ วรงค์ชยกุล57,000.00วศ.2521,
คุณสมหมาย หลั่งน้ำสังข์55,959.00วศ.2518,
นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์55,000.00วศ.2511,
นายสุชาติ มงคลอารีย์พงศ์55,000.00วศ.2515,
รองศาสตราจารย์ ดร.ปริทรรศน์ พันธ์บรรยงก์55,000.00วศ.2515, บุคลากร
คุณศุภกิจ ลิ่วเฉลิมวงศ์55,000.00บุคคลทั่วไป
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์55,000.00วศ.2515,
บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย55,000.00บุคคลทั่วไป
ดร.สมจินต์ ศรไพศาล55,000.00วศ.2523,
รศ.ดร.มานะ ศรียุทธศักด์53,600.00วศ.2523, บุคลากร
นายสมภพ แก้วเวฬู52,000.00วศ.2508,
นายนิพนธ์ เจ็ดศิริ51,777.00วศ.2513,
ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์51,000.00วศ.2527, บุคลากร
นายจิรนันทน์ ประกอบไวทยกิจ51,000.00วศ.2526,
คุณลัดดา กัณฑเจตน์50,000.00ผู้ปกครอง,
สุรินทร์ เศรษฐมานิต50,000.00บุคลากร
นายประกอบ ล้อประเสริฐ50,000.00วศ.2508,
นายวิทยา รุ่งเรืองวรวัฒน์50,000.00วศ.2508,
นายวิจิตร สุวิมลธีระบุตร50,000.00วศ.2508,
บริษัท โชคชัยบุญทวี จำกัด 50,000.00วศ.2509,
นาย ไชยยันต์ รุจจนเวท50,000.00วศ.2509,
นายณรงค์ศักดิ์ วัชรัตน์ศิริยุทธ50,000.00วศ.2509,
นายศรัณย์ สิรเมธี50,000.00วศ.2511,
นายนิรัตน์ เจริญผล50,000.00วศ.2511,
นายพงศ์สิทธิ์ เรืองสว่าง50,000.00วศ.2511,
นางสุมนา อุดม คีเนอร์50,000.00วศ.2515,
นายถวัลย์ สุนทรวินิต50,000.00วศ.2515,
นายกีรติ เลิศพงศ์ไพบูลย์50,000.00วศ.2517,
นายธันยา หาญพล50,000.00วศ.2506,
นายเอกวิทย์ แซ่แต้50,000.00วศ.2519,
นายสุธี สกุลวัฒนะ50,000.00วศ.2520,
นายณรงค์ชัย ชวนัสพร50,000.00วศ.2524,
ศิษย์เก่าวศ. 252550,000.00วศ.2525,
นายอดิเรก ภัทรกิจนิรันดร์50,000.00วศ.2525,
นายสิทธิ์ ผลเจริญ50,000.00วศ.2526,
นายวันชัย จินตนาเวชกุล50,000.00วศ.2526,
นายนพรัตน์ ยันต์เจริญ50,000.00วศ.2526,
รศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์50,000.00วศ.2531, บุคลากร
นายสนั่น ดุลยวิทย์50,000.00วศ.2508,
รศ.ชยากริต ศิริอุปถัมภ์50,000.00บุคลากร
นายทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษ์กุล50,000.00วศ.2508,
นายวิรัช กฤตผล50,000.00วศ.2505,
นายพินัย เหรียญเสาวภาคย์50,000.00วศ.2518,
นายชัชวาลย์ พงศ์มรกต50,000.00วศ.2517,
นายสันติ จุลศักดิ์ศรีสกุล50,000.00วศ.2515,
นายกมล ฤทธิรงค์50,000.00วศ.2511,
นายวิโรจน์ พุทธิพิพัฒน์ขจร50,000.00วศ.2515,
นางปราณี พุทธิพิพัฒน์ขจร50,000.00วศ.2516,
นายพิรพร ลิมปพยอม50,000.00วศ.2536,
นายบัณฑิต ตันติวิท50,000.00วศ.2505,
นายเอกสิทธิ์ สินธุสาร50,000.00วศ.2513,
นายสุริยน วันเพ็ญ50,000.00วศ.2520,
รศ.ดร.พงษ์ธร จรัญญากรณ์50,000.00วศ.2514,
นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์50,000.00วศ.2520,
นายปัญญา ยมะสมิต50,000.00วศ.2490,
ดร.อรรถปรีชา รักษาชาติ50,000.00วศ.2536,
ผศ.อรรถพร ภัทรสุมันต์50,000.00บุคลากร
นายเฉลิมศักดิ์ ภัทรสุมันต์50,000.00บุคคลทั่วไป
นายมนูญ นิจโภค50,000.00วศ.2506,
นายทำนบ สงวนดีกุล50,000.00วศ.2506,
นายประสงค์ ทุ่งสี50,000.00วศ.2506,
นายวิจักษณ์ ถิระพานิช50,000.00วศ.2521,
นายณรงค์ กิตติวุฒ50,000.00บุคคลทั่วไป
นางประไพ ไสยสมบัติ50,000.00วศ.2535,
นายธานุรักษ์ ริรัตนพงษ์ 50,000.00วศ.2528,
นายประณต สุริยะ 50,000.00วศ.2513,
นายอนุศักดิ์ มโนรมย์ภัทรสาร50,000.00วศ.2511,
นายธีรวุฒิ ศุภวิริยกุล50,000.00วศ.2511,
นายวัชระ ด่านกุล50,000.00วศ.2511,
นายณรงค์ศักดิ์ อรัญญพงษ์ไพศาล50,000.00วศ.2511,
นายสันติ ชาญกลราวี50,000.00วศ.2511,
นายประเสริฐศักดิ์ ภู่พัฒน์50,000.00วศ.2511,
นายบุญเย็น ศีลวัตกุล50,000.00วศ.2511,
นายสุทัศน์ จันทร์แสงเพ็ชร์50,000.00วศ.2511,
นายนิรัตน์ เจริญผล50,000.00วศ.2511,
นายสุทธิ จันทร์วิเมลือง50,000.00วศ.2511,
นายสุรพล รุจิกาญจนา50,000.00วศ.2514,
บริษัท เอ็ม.ที.เวลคัม แมนชั่น จำกัด50,000.00บุคคลทั่วไป
นายปรีด์ สุวิมลธีระบุตร50,000.00วศ.2534,
คุณชรินา ง่วนสำอางค์50,000.00วศ.2535,
นายพจน์ เหมะรัต50,000.00บุคคลทั่วไป
N-LINE AGRO INTERNATIONAL CO., LTD50,000.00วศ.2512,
นายเจริญ ศิริกันตราภรณ์50,000.00วศ.2512,
นายกิตติ ณัฐชยางกูล50,000.00วศ.2512,
นายเมธี วงศ์จารุพรรณ 50,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท บี เฮ้าส์ จำกัด50,000.00บุคคลทั่วไป
ชมรมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ50,000.00บุคคลทั่วไป
ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง50,000.00บุคคลทั่วไป
นายอภิชาติ โกสินทรานนท์50,000.00วศ.2516,
นายสุเมธ แสงอลังการ50,000.00วศ.2516,
นายบุญชู ลิ่มอติบูลย์50,000.00วศ.2531,
นายปองสัณห์ ฟังเพราะ50,000.00วศ.2526,
นางสาวชนาวรรณ กฤตวิทย์50,000.00บุคคลทั่วไป
นายบุญชู ลิ้มอติบูลย์50,000.00วศ.2531,
นายอเนน อึ้งอภินันท์50,000.00วศ.2517,
นายดิลก เหมยากร50,000.00วศ.2512,
คุณทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์50,000.00วศ.2518,
นายเกรียงชัย จันทร์แสนวิไล50,000.00วศ.2526,
นายณัฐวัฒน์ เวสารัชเวศย์50,000.00วศ.2526,
นายประพัฒ เศรษฐปิยานนท์50,000.00วศ.2526,
น.ส.เลิศลักษณ์ ชำนาญหมอ50,000.00วศ.2518,
นายเอกภพ รักตพงศ์ไพศาล50,000.00วศ.2512,
นายนพดล รัตถิกุล50,000.00วศ.2526,
ดร.พิมวรินทร์ คณารักษ์สันติ50,000.00วศ.2513,
คุณแอน มาลากุล ณ อยุธยา50,000.00วศ.2526,
คุณอิทธิเดช อนุสสรราชกิจ50,000.00วศ.2523,
นายนเรศร์ จันทร์ขาว50,000.00บุคคลทั่วไป
นายกำจร วีรกาญจนา50,000.00วศ.2523,
คุณชาติชาย พูนผล50,000.00บุคคลทั่วไป
คุณวิชัย ดุลยสถิตย์50,000.00วศ.2511,
ดร.เจน ชาญณรงค์ 50,000.00วศ.2527,
คุณดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม50,000.00วศ.2522,
CHIC REPUBLIC CO.,LTD50,000.00บุคคลทั่วไป
คุณชัยโรจน์ วรงค์ชยกุล50,000.00บุคคลทั่วไป
คุณพิทักษ์ จตุรพิธพรชัย50,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท บี.อาร์.เอ็น. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด50,000.00บุคคลทั่วไป
คุณวิสันต์ กรัณฑรัตน 50,000.00วศ.2519,
บริษัท ซี.เอ็น.ดีไซน์ แอนด์ ค็อนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด50,000.00บุคคลทั่วไป
นายเชาวลิต เอกบุตร50,000.00วศ.2519,
บริษัท พี.เอส.พี.ทรานสปอร์ต จำกัด50,000.00บุคคลทั่วไป
คุณเอนก จงเสถียร50,000.00บุคคลทั่วไป
คุณกนกศักดิ์ ปิ่นแสง50,000.00บุคคลทั่วไป
คุณรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล50,000.00บุคคลทั่วไป
คุณวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์50,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท ไซเทค (ประเทสไทย) จำกัด50,000.00บุคคลทั่วไป
นางมาลัย ไวคกุล50,000.00บุคคลทั่วไป
คุณสรรชัย สวราชย์50,000.00วศ.2508,
คุณธิติธร จุลละพราหมณ์50,000.00วศ.2518,
คุณประสิทธิ์ พิพิธสุขสันต์50,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท การบินไทย49,000.00บุคคลทั่วไป
นางกาญจนา ศุภวิริยกุล45,845.00บุคลากร
นายนคร สุคัณโธ45,000.00วศ.2507,
คุณน้อง พัฒนานารักษ์ 45,000.00วศ.2523,
ดร.ไกร สูงสว่าง45,000.00วศ.2511,
นายสำเร็จ โชติมงคล45,000.00วศ.2512,
คุณวิรุฬห์ศักดิ์ พูลลาภ45,000.00บุคคลทั่วไป
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล43,000.00วศ.2538, บุคลากร
นายก่อเกียรติ บุญชูกุศล43,000.00วศ.2511,
นายสงกรานต์ จันทร์คณากร42,000.00วศ.2533,
นายสมเกียรติ วัชระชัยพงษ์41,000.00บุคคลทั่วไป
นายชัยพงศ์ ภู่สุนทรศรี40,000.00วศ.2517,
ผศ.ดร.โศรดา กนกพานนท์40,000.00บุคลากร
นายนพดล เหลืองดิลก40,000.00วศ.2507,
นายไพรัช ศุภวิวรรธน์40,000.00วศ.2507,
นายวิทิต อาวุชานนท์40,000.00วศ.2508,
นาย ธุรนัย รังษีเทพปฏิมา40,000.00วศ.2510,
นายชาญ จรรโลงเศวตกุล40,000.00วศ.2512,
นายทัศนะ ศิริชัยพาณิชย์40,000.00วศ.2513,
ดร.สมบูรณ์ หวังศุภชาติ40,000.00วศ.2515,
ชมรมนิสิตเก่าวิศว จุฬาฯ วศ.2519 40,000.00วศ.2519,
นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล40,000.00วศ.2525,
นายธนา อัคระธรรม40,000.00วศ.2533,
นายศรัณย์ เลิศหิรัญวงศ์40,000.00วศ.2546,
รศ.ดร.เดชา ฉัตรศิริเวช40,000.00วศ.2525, บุคลากร
นายชัยยศ พิษณุพจน์40,000.00วศ.2506,
นายธานินทร์ กัมทรทิพย์40,000.00วศ.2529,
นายธงชัย สถาพัฒนาสุข40,000.00วศ.2509,
นายสงคราม รัตนมาลี 40,000.00วศ.2504,
นายหลักฐาน ทองนพคุณ40,000.00วศ.2523,
คุณเสาวนีย์ ภัทรากาญจน์40,000.00วศ.2525,
พระมหาวีรวัฒน์ ปญฺจพโล 40,000.00วศ.2513,
คุณโสภณ ณรงคนานุกูล40,000.00บุคคลทั่วไป
คุณสมหวัง ศรีกฤษณพล40,000.00วศ.2519,
นายธานี พุฒิพันธุ์พฤทธิ์40,000.00วศ.2513,
คุณปิยพรรณ หันนาคินทร์40,000.00บุคคลทั่วไป
นายชูชาติ เหลียงกอบกิจ40,000.00วศ.2516,
นายบริบูรณ์ แพทย์วิวัฒน์40,000.00วศ.2526,
นายชัชวาล อัศวกนกศิลป์40,000.00วศ.2521,
นายสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์40,000.00วศ.2521,
นายธีรยุทธ รัตน์พงษ์โสภิต40,000.00วศ.2519,
นายกิตติ วิสุทธิรัตนกุล40,000.00วศ.2515,
คุณภานพ อังศุสิงห์40,000.00บุคคลทั่วไป
นายเฉลิมชัย พฤกษานุบาล38,500.00วศ.2536,
นางเพียงฤดี โอฬาริกเดช38,000.00วศ.2523,
นายพงศ์พัทธ์ ทวีสมบูรณ์38,000.00วศ.2538,
นายจิรดิศ สุขเสงี่ยม37,500.00วศ.2544,
นายชัยวัฒน์ โรจน์สิทธิศักดิ์36,300.00วศ.2544,
คุณภัทรดร พูลสมบัติ36,161.00วศ.2536,
นายรณัชญ์ ศิวะทัต36,000.00วศ.2513,
พล.ต.ท.ถาวรศักดิ์ เทพชาตรี35,000.00บุคคลทั่วไป
นายนิเวศน์ อรุณรัตน์35,000.00วศ.2508,
นายเอกดนัย โล่ห์ชนะเจริญพร35,000.00วศ.2533,
น.ส.สุดารัตน์ พุ่มดนตรี35,000.00บุคคลทั่วไป
นายศุภชัย ภาคสังข์35,000.00บุคคลทั่วไป
นายวสันต์ จันทร์สัจจา35,000.00วศ.2524,
นายไปรมิศร์ ดีประเสริฐดำรง34,000.00วศ.2549,
คุณศุภหัช โหมวานิช33,000.00วศ.2518,
นายสมศักดิ์ รุ่งชวาลนนท์32,000.00วศ.2530,
นายจาตุรนต์ เชิดเหรัญ32,000.00วศ.2523,
นายพิเชษฐ์ วิชัยดิษฐ์31,000.00วศ.2506,
น.ส.ณัฏธ์ธิดา เกียรติวงศ์ 31,000.00วศ.2547,
นายสุรงค์ องค์โฆษิต30,100.00วศ.2512,
นายประกรณ์ เมฆจำเริญ30,000.66บุคคลทั่วไป
นายโชคชัย จินตวงศ์วานิช30,000.00บุคคลทั่วไป
ผศ.ดร.วิจิตรา จงวิศาล30,000.00บุคลากร
นายนริศ ไกรรัศมี30,000.00ปริญญาโท,
นายรัฐพล จรรโลงเศวตกุล30,000.00ปริญญาโท,
นายเฉลิม แก้วกังวาล30,000.00วศ.2495,
นายถวิล ศิริวัฒน์30,000.00วศ.2502,
นายวันชัย วิมุกตายน30,000.00วศ.2504,
นายเจษฎางค์ ผ่องใส30,000.00วศ.2508,
นายวินิจ องค์เนกนันต์30,000.00วศ.2511,
นายเกรียงไกร บวรปรัส30,000.00วศ.2515,
นายสมเดช รุ่งเรืองวุฒิไกร30,000.00วศ.2515,
นายประวุฒิ กิจไพศาลรัตนา30,000.00วศ.2517,
นายนพดล สเลลานนท์30,000.00วศ.2519,
Process Engineering Service Co,Ltd30,000.00วศ.2519,
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited30,000.00วศ.2519,
นายณรงค์ แม้นธนาวงศ์สิน 30,000.00วศ.2519,
บริษัท เอ็นไว 101 จำกัด30,000.00วศ.2519,
บริษัท พราวเอเซีย จำกัด 30,000.00วศ.2519,
บริษัท บี.เอส.วาย.เทรดดิ้ง จำกัด30,000.00วศ.2519,
บริษัท วรพงษ์วิศวกรรม 1997 จำกัด30,000.00วศ.2519,
บริษัท แมพส์ คอนสจรัคชั่น จำกัด30,000.00วศ.2519,
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)30,000.00วศ.2519,
บริษัท ซี.แอล. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด30,000.00วศ.2519,
บริษัท ไทยไดโฮ จำกัด30,000.00วศ.2519,
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด30,000.00วศ.2519,
บริษัท ออน-กรีน โปรดิ้วส์ จำกัด30,000.00วศ.2519,
บริษัท แสงทองโฮมมาร์ท จำกัด30,000.00วศ.2519,
นายอภิชาต อริยโชติมา30,000.00วศ.2519,
บริษัท บ่อวินมหานคร จำกัด 30,000.00วศ.2519,
บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด 30,000.00วศ.2519,
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด 30,000.00วศ.2519,
บริษัท เพฟมาสเตอร์ จำกัด 30,000.00วศ.2519,
บริษัท ระยอง อินทาเนีย จำกัด 30,000.00วศ.2519,
บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด 30,000.00วศ.2519,
บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด 30,000.00วศ.2519,
บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด30,000.00วศ.2519,
นายพินิจ เซโต30,000.00วศ.2521,
นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริรัตตัญญู30,000.00วศ.2521,
นายวีระวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์30,000.00วศ.2521,
นายกรชนินทร์ โอภาสเสถียร30,000.00วศ.2522,
นายธัช ธงภักดิ์30,000.00วศ.2524,
นางสุทธิดา จรรยาวนิชย์30,000.00วศ.2533,
นายสุรเชษฐ์ จรรโลงเศวตกุล30,000.00วศ.2545,
นายสมรวย หะริณสุต30,000.00วศ.2506,
ม.ล.อดิศร์ ศุขสวัสดิ30,000.00วศ.2523,
นายเคียง เมฆวเศรษฐ์พันธ์30,000.00วศ.2512,
น.ส.ทวีสุข ปรีดาสุขสุรางค์30,000.00บุคคลทั่วไป
นายคมกฤช สุทธิไวยกิจ30,000.00วศ.2512,
รศ.คำรงศักดิ์ มลิลา30,000.00วศ.2507,
นายสุทธิ กาญจนาภรณ์30,000.00วศ.2515,
นายจารุมาตร ปิ่นทอง30,000.00ปริญญาโท, บุคลากร
นายจรัลพงษ์ ปลัดสิงห์30,000.00วศ.2536,
รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ30,000.00บุคคลทั่วไป
นายเอกภพ เสตะพันธ์30,000.00วศ.2506,
นายมารุต มัลคละพฤกษ์30,000.00วศ.2506,
นายสมัย ไพบูลย์30,000.00วศ.2506,
นายสุริยะ สมบัติทวี30,000.00วศ.2506,
นายชัยพงศ์ คาระวะวัฒนา30,000.00บุคคลทั่วไป
นายธวัชชัย รัตนศักดิ์30,000.00วศ.2506,
นายรัชทิน ศยามานนม์30,000.00วศ.2506,
รองศาสตราจารย์ ดร.การุญ จันทรางศุ30,000.00วศ.2511,
ดร.ณรงค์ ฤกษ์นันทน์30,000.00วศ.2511,
นายพรชัย ศรีชัยยงพานิช30,000.00วศ.2518,
บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด30,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด30,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท ESSO (Thailand) PCL จำกัด30,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน)30,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท Lighting & Equipment PCL จำกัด30,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด30,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท แอคคอร์ด พาวเวอร์ จำกัด30,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท แอดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)30,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)30,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด30,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด30,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด30,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท อีเมค จำกัด30,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท บี.เอส.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด30,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)30,000.00บุคคลทั่วไป
นายวีระเดช เกียรติเรืองไกร30,000.00วศ.2513,
นายอนุรักษ์ นภาวรรณ30,000.00วศ.2525,
นายเชาวลิต เอกบุตร 30,000.00วศ.2519,
นายวรสิทธิ์ ลดาวรรษ์30,000.00วศ.2512,
บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด30,000.00บุคคลทั่วไป
นายอัสนี มีพลสม30,000.00วศ.2526,
นายวิเศษ จูงวัฒนา30,000.00วศ.2529,
น.ส.อรสา วิมลเฉลา30,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด30,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท สยามราชธานี (ตะวันออก) จำกัด30,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท สยามราชทราเวิล จำกัด30,000.00บุคคลทั่วไป
นายคำรง โง้วศิริมณี30,000.00บุคคลทั่วไป
นายธีระชัย กีรติเตชากร30,000.00วศ.2529,
นายณรงค์ศักดิ์ โล่ห์ชนะเจริญพร30,000.00วศ.2533,
นายวินัย ประภากรเกียรติ30,000.00วศ.2517,
คุณสุวดี สุวรรณวลัยกร30,000.00บุคคลทั่วไป
นายพลศรี มีประเสริฐ30,000.00วศ.2526,
นายอานนท์ ปิ่นรัตน์30,000.00วศ.2523,
คุณสญชัย ศรีมาจันทร์30,000.00วศ.2523,
คุณสุพล มิตรภูษาภรณ์30,000.00วศ.2521,
นายฑิตพล เจษฎาอภิบาล30,000.00วศ.2529,
นายเอกพล ณ สงขลา30,000.00วศ.2529,
คุณณัฐวุฒิ วิทยานนท์30,000.00วศ.2518,
คุณศิริพร วรงค์ชยกุล30,000.00บุคคลทั่วไป
นางเจริดจันทร์ โปราณานนท์ 30,000.00บุคคลทั่วไป
นายปริทรรศน์ พันธ์บรรยงก์30,000.00วศ.2515, บุคลากร
คุณวิทูร ซื่อวัฒนากุล30,000.00บุคคลทั่วไป
คุณประพันธ์ อริยฤทธิ์30,000.00บุคคลทั่วไป
นายวิรัช บุญบำรุงชัย29,960.00วศ.2522,
นายประเสริฐ สุพัฒนาภิรมย์28,800.00วศ.2524,
นายอนันต์ หวังชิงชัย28,100.00วศ.2531,
นายวิวัฒน์ พนมไพฑูรย์28,000.00วศ.2510,
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ชีวรุ่งโรจน์28,000.00วศ.2525,
คุณอธิคม แซ่ลิ้ม28,000.00วศ.2516,
นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์27,500.00วศ.2540,
นายสมศักดิ์ กลั่นพจน์26,000.00วศ.2511,
นายประพัฒน์ ตันติประภา26,000.00วศ.2518,
นายอานนท์ ปวิณภัค25,500.00วศ.2526,
นายณรงค์ พันธ์ศรีมังกร25,001.00วศ.2511,
คุณปิยมาภรณ์ โภคาวัฒนา25,000.00บุคคลทั่วไป
นายเรืองฤทธิ์ ไชยสิงห์25,000.00วศ.2512,
นายปัญญา ชลสวัสดิ์25,000.00วศ.2514,
นายกำพล โรจน์รังสีธรรม25,000.00วศ.2518,
นายธวัชชัย ตัณฑการ25,000.00วศ.2520,
นายนิรเชตร์ สระทองโน25,000.00วศ.2525,
คุณศันสยา ประวีณพร25,000.00วศ.2534,
นายเอกชัย โอฬาริกเดช25,000.00วศ.2520,
น.ส.ยุพา ชัยเฉลิมมงคล25,000.00บุคคลทั่วไป
ผศ.ดร.มงคล ดำรงค์ศรี25,000.00บุคคลทั่วไป
รองศาสตราจารย์ ชาคร จารุพิสิฐธร25,000.00วศ.2514, บุคลากร
นายศิลปชัย วัชระ25,000.00วศ.2519,
นายอนุเทพ เชาวนลิขิต25,000.00วศ.2519,
นายเรืองฤทธิ์ ไชยสิงห์25,000.00วศ.2512,
สถาบันวิจัยพลังงาน25,000.00บุคคลทั่วไป
นางสมมนัส นวลสกุล25,000.00บุคคลทั่วไป
คุณวิวัฒน์ วรามิตรสกุล25,000.00วศ.2518,
นายศุภฤกษ์ ศิวะมาศ25,000.00วศ.2526,
นายสุวัฒน์ ดิเรกสุนทร25,000.00วศ.2520,
นายธีระชัย ธนุภาพรังสรรค์25,000.00วศ.2523,
คุณอุดม ภานุสิทธิกร25,000.00บุคคลทั่วไป
คุณเฉลิมชัย เทียมประเสริฐ25,000.00บุคคลทั่วไป
คุณบุญสุข สังข์รัศมี25,000.00วศ.2511,
คุณดรุณี สังข์รัศมี25,000.00วศ.2511,
นายกษาณฑ์ ปิยาภิมุข25,000.00วศ.2529,
คุณอิศรินทร์ ภัทรมัย25,000.00วศ.2534,
ผศ.ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์25,000.00บุคคลทั่วไป
นายกฤษฎา ตันติราพันธ์25,000.00วศ.2525,
นายกีรติ ศรีประพฤทธิ์ชัย24,200.00วศ.2541,
นางสาวแพรวภัทรา หาญบำรุงกิจ24,180.00วศ.2547,
นายวิโรจน์ ตั้งเมตตาจิตตกุล 24,000.00วศ.2516,
นายปัณฑ์ สุรินทราบูรณ์23,000.00วศ.2526,
นายชาญวิทย์ มโนธีรวัฒน์23,000.00วศ.2511,
นิสิตเก่า วศ.2519 กรุ๊ปT23,000.00วศ.2519,
นายจักรพันธ์ ตันธนะศิริเดช22,800.00วศ.2544,
Curtin University, Australia22,300.00บุคคลทั่วไป
นายชนินทร์ พิบูลชล22,000.00วศ.2508,
นายนริศ จองชัยสกุลเดช22,000.00วศ.2540,
นายอภิวัฒน์ วัชรอาภา22,000.00วศ.2520,
นายกฤษดา กฤตยากีรณ22,000.00วศ.2540,
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ22,000.00วศ.2529,
นายวิเชียร เมฆตระการ22,000.00บุคคลทั่วไป
ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ22,000.00วศ.2523,
นายถาวร ตันติศิริวิทย์21,000.00วศ.2514,
นายสุธารา ธีระวาทิน21,000.00วศ.2526,
คุณทวีศักดิ์ วรรณาทิพยาภรณ์21,000.00วศ.2518,
ชมรมวิศวฯ จุฬาฯ รุ่น 253020,810.00วศ.2530,
นายพีระพนธ์ โสพัศสถิตย์20,500.00วศ.2517,
คุณเกียรติชัย โลหชิตรานนท์20,066.00บุคคลทั่วไป
นายสถาพร วรงค์ชยกุล20,000.69วศ.2529,
นายวิชิต สุทธิศรีปก20,000.00วศ.2516,
คุณอมรรัตน์ ลี้กำจร20,000.00บุคคลทั่วไป
น.ส.จำนงจิต โอภาสเสถียร20,000.00บุคคลทั่วไป
รศ.ดร.จิรกานต์ เมืองนาโพธิ์20,000.00บุคลากร
ผศ.ดร.จูงใจ ปั้นประณต20,000.00บุคลากร
นายปิยะศักดิ์ ชูเกษ20,000.00วศ.2497,
นายสันต์ สูรพันธุ์20,000.00วศ.2500,
นายวิรัช ภัทราดูลย์20,000.00วศ.2502,
นายชาตรี ศรีไพพรรณ20,000.00วศ.2504,
นายสมนึก นันตติกูล20,000.00วศ.2506,
นายพิภพ เกลียวปฏินนท์20,000.00วศ.2507,
นายพรศักดิ์ พุทธพงศ์ศิริพร20,000.00วศ.2507,
นายภิญโญ แสงจินดาวงศ์20,000.00วศ.2507,
นายทรงพล รัตนสิน20,000.00วศ.2508,
นายนเรศน์ ชุติจิรวงศ์20,000.00วศ.2508,
นายประเสริฐ เชื้อพานิช20,000.00วศ.2508,
นายชัยชาญ สุทธิกานต์20,000.00วศ.2508,
นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ20,000.00วศ.2509,
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุพาอพาร์ทเม้นท์ 20,000.00วศ.2509,
นายชาญ อัครชิโนเรศ20,000.00วศ.2509,
คุณอารยา เพ็งนิติ20,000.00วศ.2509,
นายสิทธิศักดิ์ บัวประเสริฐ20,000.00วศ.2506,
นายสุวิทย์ สมานโสตถิวงศ์20,000.00วศ.2513,
นายพิภพ ศิริพัฒนานนท์20,000.00วศ.2514,
นายพินิจ ไชยมหาพฤกษ์20,000.00วศ.2514,
นายเสถียร ติยานนท์20,000.00วศ.2515,
นายวิเชียร ตรีสุทธาชีพ20,000.00วศ.2515,
นายสิงห์ทอง เหลือเจริญกิจ20,000.00วศ.2515,
นายเรืองศักดิ์ คูสุวรรณ20,000.00วศ.2516,
นายชวลิต มีสมานยนต์20,000.00วศ.2516,
นายชุมพร คูร์พิพัฒน์20,000.00วศ.2517,
นายสุรพงษ์ รังษีสมบัติศิริ20,000.00วศ.2520,
นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์20,000.00วศ.2519,
นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์20,000.00วศ.2519,
นายชาติชาย สุริยาพันธ์20,000.00วศ.2520,
รศ.ทวี เวชพฤติ20,000.00วศ.2504, บุคลากร
นายทักษิณ ตันติไพจิตร20,000.00วศ.2524,
น.ส.สุภรา สินสมุทรผดุง20,000.00วศ.2525,
นางเสาวณีย์ ภัทรากาญน์20,000.00วศ.2525,
น.ส. รัชนี ทีปประสาน20,000.00วศ.2525,
นายสุวัฒน์ วรงค์รับพร20,000.00วศ.2525,
นายทวี พฤกษฤดี20,000.00วศ.2526,
นายวีระชัย ฤดีจรูญรุ่ง20,000.00วศ.2526,
นายพรชัย พิชิตวุฒิกร20,000.00วศ.2526,
นางมณฑกานติ์ อาขุบุตร20,000.00วศ.2533,
น.ส.วรรณวดี อัศว์วิเศษศิวะกุล20,000.00วศ.2533,
นายเด่นชัย ภววงษ์ศักดิ์20,000.00วศ.2534,
นายวันดี บรรยงคะรัติ20,000.00วศ.2534,
นายชัชวาลย์ พงษ์กิตติหล้า20,000.00วศ.2540,
นางเจตารี ฉัตรศิริเวช20,000.00วศ.2541,
นายอุดมชัย อิ่มอุดม20,000.00วศ.2502,
นายจักราวุธ บัณฑุรัตน์20,000.00วศ.2502,
นายวรัณ ประดิษฐทัศนีย์20,000.00วศ.2532,
นายดำเกิง สงวนสัตย์20,000.00วศ.2501,
นายชัชวาล เหล่าสินชัย20,000.00วศ.2500,
นายพิภพ พฤกษมาศน์20,000.00วศ.2508,
นายวิชัย ลีลาประเทือง20,000.00วศ.2515,
นายวิฑูร อสีปัญญา20,000.00วศ.2515,
นายชนะ อยู่แสง20,000.00วศ.2495,
บริษัท ร่วมดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด20,000.00บุคคลทั่วไป
นายสงบ บริภัณฑ์20,000.00วศ.2505,
นายไผท ชาครบัณฑิต20,000.00วศ.2505,
บริษัท คอนเวนเจอร์ จำกัด20,000.00วศ.2505,
นายอดุลย์ ลีลาภัทรานุรักษ์20,000.00วศ.2505,
นายพงศธร หาญบุญคุณูปการ20,000.00วศ.2505,
นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม20,000.00วศ.2505,
ไม่ประสงค์ออกนาม20,000.00วศ.2524,
นายเสรี สืบสงวน20,000.00บุคคลทั่วไป
นายเอนก โพธิ์นิ่ม20,000.00วศ.2506,
นายจิรสันต์ นิวาสสวัสดิกุล20,000.00วศ.2518,
นายพละ พนาวรรต20,000.00วศ.2505,
นายชูชาติ โสภณวิชากุล20,000.00วศ.2519,
นายสิริวงศ์ วงศ์ทองเสริม20,000.00วศ.2542,
นายธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ20,000.00วศ.2525,
รศ.ดร.ไพโรจน์ ธีระวงศ์20,000.00วศ.2493,
นายอำไพ ภู่ศรีพงษ์20,000.00วศ.2504,
นายเจริญ เฉยพ่วง20,000.00วศ.2504,
นายพรชัย ธรณธรรม20,000.00วศ.2506,
น.ส.มุจลินลฐ์ ลิ้มแหลมทอง20,000.00วศ.2554,
อาจารย์ เดโช ทองอร่าม20,000.00บุคลากร
ผศ.สุวิทย์ ปุณณชัยยะ20,000.00บุคลากร
นายเอกชัย ผลวัฒนะ20,000.00บุคคลทั่วไป
นายพร พานิชภักดิ์20,000.00บุคคลทั่วไป
นายสุนทร แสงจันทร์20,000.00วศ.2506,
นายศุภกิจ อมรพงศ์20,000.00วศ.2506,
นายไพศาล เลขานนท์20,000.00วศ.2506,
นายโกศล รัตนาภรณ์20,000.00วศ.2506,
นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล20,000.00วศ.2506,
นายถาวร จตุรพรกุล20,000.00วศ.2506,
นายสงวนศักดิ์ เหล่าสิทธิสุข20,000.00วศ.2506,
นายสมชาย ตระกูลเวช20,000.00วศ.2506,
นายประโชติ วัชรบุศราคำ20,000.00วศ.2506,
นายธีระชัย เอกวีระ20,000.00วศ.2506,
นายวิลาส สินสวัสดิ์20,000.00วศ.2506,
นายวิวัฒน์ พฤกษะวัน20,000.00วศ.2506,
นายณรงค์ศักดิ์ วิเชษฐ์พันธุ์20,000.00วศ.2506,
นายสมศักดิ์ อาจสัญจร20,000.00วศ.2506,
นายสุธี ประยูรพฤฒามร20,000.00วศ.2506,
นายวนิช พรรณพานิช20,000.00วศ.2506,
นายวิโรจน์ เจริญศิริ20,000.00วศ.2506,
นายจารึก เฮงรัศมี20,000.00วศ.2506,
นายสมชาย อัครพงศ์พิสัย20,000.00วศ.2506,
นายสมาน พงษ์ประภาพันธ์20,000.00วศ.2506,
นายวิโรจน์ ธีระแนว20,000.00วศ.2506,
นายไพบูลย์ ประสานพานิช20,000.00วศ.2506,
นายยงยุทธ สพโชค20,000.00วศ.2506,
นายสุวิต พนาภินันท์20,000.00บุคคลทั่วไป
นายประวัติ สีลภูสิทธิ์20,000.00บุคคลทั่วไป
นายชัยยุทธ วิริยะโกวิทยา20,000.00บุคคลทั่วไป
นายพรชัย โฆษิตานุฤทธิ์20,000.00บุคคลทั่วไป
นายสุวิทย์ นาถวังเมือง20,000.00บุคคลทั่วไป
นายทวีศักดิ์ ลือสายวงศ์20,000.00วศ.2536,
ดร.วรวุฒิ แซ่ก๊ก-อ.ดร.กุลธิดา โรจน์วิบูลย์ชัย20,000.00วศ.2539,
น.ส.กุลภา เจาฑะเกษตริน20,000.00วศ.วศ.2,
นายชลธี อนันต์อาชญาสิทธิ์20,000.00บุคคลทั่วไป
ชาลี ตระกูลงาม20,000.00วศ.2506,
นายทัศน์ชัย สุทัศน์ ณ อยุธยา20,000.00วศ.2506,
นายไพโรจน์ ผุดผ่อง20,000.00วศ.2506,
นายณัฐพล รัตนมาลี 20,000.00วศ.2540,
พล.อ.ต.(ญ)ศิริพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา20,000.00วศ.2506,
นายคำรณ รัตนสงวนวงศ์20,000.00วศ.2506,
นายอภิชาติ ขนบดี 20,000.00วศ.2511,
นายชิต สรรพวีรวงศ์20,000.00วศ.2518,
นายสุทธิพงษ์ เทพพิทักษ์20,000.00วศ.2511,
นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน20,000.00วศ.2511,
นายเทวัญ วิชิตะกุล20,000.00วศ.2511,
นายสิริ ประคุณหังสิต20,000.00วศ.2511,
นายรักษ์ จิรา20,000.00วศ.2511,
นายเผด็จ ไตรอุโฆษ20,000.00วศ.2511,
นายไพฑูรย์ โฆษิตสกุล20,000.00วศ.2511,
นายสหัส ประทักษ์นุกูล20,000.00วศ.2516,
นายประเสริฐ รัตนาอัมพวัลย์20,000.00บุคคลทั่วไป
นายสันติ อุดมไพบูลย์สุข20,000.00วศ.2519,
วศ. 251820,000.00วศ.2518,
นายโยธิน ธาราหิรัญโชติ20,000.00วศ.2519,
นายวิสุทธิ์ จิราธิยุต20,000.00วศ.2513,
นายวิรัช สุทธิโรจน์พัฒนา20,000.00วศ.2512,
นายประยง หิรัญญวณิชย์20,000.00วศ.2512,
นายสุพล ศรีพันธุ์20,000.00วศ.2512,
นายสง่า ลิมธงชัย20,000.00วศ.2512,
นายสุนทร คงสุนทรกิจกุล20,000.00วศ.2512,
คุณนิรมล เอกเพิ่มทรัพย์20,000.00บุคคลทั่วไป
นายคงธวัช พงษ์ศักดิ์20,000.00บุคคลทั่วไป
คุณสุชีลา ณรงคนานุกูล20,000.00บุคคลทั่วไป
นายสุรชาติ มโนมัยสันติภาพ20,000.00บุคคลทั่วไป
นายพิชัย อัศวชาติชาญชัย20,000.00บุคคลทั่วไป
นายกิตติพงศ์ พุทธพรมงคล20,000.00บุคคลทั่วไป
นายยงเกียรติ ติรชัยมงคล20,000.00บุคคลทั่วไป
นายรักเกียรติ ตรีมหาฤกษ์20,000.00บุคคลทั่วไป
คุณดวงพร วิวัฒนขจรสุข20,000.00บุคคลทั่วไป
คุณโรจน์ โกมลบุตร20,000.00บุคคลทั่วไป
นพ.อนุสร ไตรวิทยากร20,000.00บุคคลทั่วไป
นพ.วสันต์ เศรษฐวงศ์20,000.00บุคคลทั่วไป
คุณวัชรา ภิญญาวัธน์20,000.00บุคคลทั่วไป
นายพิสิษฐ์ ศรีภิญโญ20,000.00บุคคลทั่วไป
พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ20,000.00บุคคลทั่วไป
คุณรวินทร์ บุญญานุสาสน์20,000.00บุคคลทั่วไป
นายจิรวัฒน์ สว่างเนตร20,000.00บุคคลทั่วไป
คุณเณร เกี่ยวศรีกุล20,000.00บุคคลทั่วไป
นายเทิดศักดิ์ มณีไพโรจน์20,000.00บุคคลทั่วไป
คุณวาณี วีรศักดิ์ธารา20,000.00บุคคลทั่วไป
นายสุประดิษฐ์ กอบเกื้อกูล20,000.00วศ.2526,
บจ.ยูนิเวอร์แซล20,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท แอดว๊าน20,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท จัดการและพัฒนา20,000.00บุคคลทั่วไป
นายธีระพล หล่อพิมพ์พิสุทธิ์20,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท เรดิโอ ฟรีเควนซี่20,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท โรเด้อร์ แอนด์ ชวาร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จีเอ็มบีเอช20,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท Vizrt20,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท NEC20,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท พานาโซนิค จำกัด20,000.00บุคคลทั่วไป
คุณอัญชนา โลหบูรณนนท์20,000.00วศ.2528,
นายเกษม ชัยสุขภิรมย์20,000.00วศ.2528,
นายทรงเกียรติ มธุพยนต์20,000.00วศ.2524,
นายวัฒนา เชียงกูล20,000.00วศ.2512,
คุณจิรัตน์ ปัทมโยธิน20,000.00วศ.2518,
คุณชูเกียรติ ตั้งเลิศสัมพันธ์20,000.00วศ.2518,
นายพรพจน์ สุขสงวน20,000.00วศ.2518,
คุณวิเชียร อินทรนุกูลกิจ20,000.00วศ.2518,
คุณวิทูร เจียมจิตต์ตรง20,000.00วศ.2518,
คุณธิติ เชี่ยวชาญวิทย์20,000.00วศ.2518,
นายสมเจตน์ สัมฤทธิสุวรรณ 20,000.00วศ.2512,
นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ20,000.00บุคคลทั่วไป
คุณเจริญศักดิ์ ศรีบนฟ้า20,000.00วศ.2513,
คุณสุชัย ชัยพิทักษ์พร20,000.00วศ.2513,
นายธงชัย ลิ่วลักษณ์20,000.00วศ.2526,
นายนิกรเกียรติ ลือประสิทธิ์สกุล20,000.00วศ.2523,
รศ.ปราณี สุนทรศิริ20,000.00วศ.2502,
นายไพศาล สมบูรณ์กิจชัย20,000.00วศ.2527,
นายกิติชัย ไชยเอีย20,000.00วศ.2523,
นายวิโรจน์ วรยศโกวิท20,000.00วศ.2526,
นายไพบูลย์ วงษ์วันทนีย์20,000.00วศ.2511,
นายศิริศักดิ์ สืบศิริ20,000.00วศ.2499,
นายอร่าม ก้อนสมบัติ20,000.00วศ.2511,
คุณจอมเทพ หวังสันติตระกูล20,000.00วศ.2526,
นายอวยชัย ปิยะคุณ20,000.00วศ.2512,
นายดิเรก หวังอุดมสุข20,000.00วศ.2529,
นายประถม ศิริวงศ์วานงาม20,000.00วศ.2529,
นายพิเชฐ ยงชัยตระกูล20,000.00วศ.2529,
นายนรเศรษฐ์ ฐานพูนสุข20,000.00วศ.2529,
นายจตุรงค์ จารุสกุลอารียกุล20,000.00วศ.2529,
นายณรงค์ รุ่งศรีทอง20,000.00วศ.2529,
คุณบุญชัย เตชะอำนาจ20,000.00วศ.2529,
คุณศาณินทร์ ตริยานนท์20,000.00วศ.2538,
คุณเอกรัตน์ ปิ่นโฑละ20,000.00วศ.2521,
คุณพีรนาถ โชควัฒนา20,000.00บุคคลทั่วไป
น.ส.ณิชาภัสส์ ไทเดชะ20,000.00บุคคลทั่วไป
คุณนาถฤดี โฆสิตาภัย20,000.00วศ.2526,
คุณบุณฑริก นุตสาระ20,000.00วศ.2528,
ผศ.ดร.วรนุช หวังศุภชาติ20,000.00บุคคลทั่วไป
คุณวิชัย ศิริครรชิตถาวร20,000.00วศ.2529,
บริษัท เซ็นเตอร์ไนน์ จำกัด20,000.00บุคคลทั่วไป
คุณอรวรา โตมีชัย20,000.00บุคคลทั่วไป
คุณพัทธนันท์ เกรียงโกมล20,000.00วศ.2526,
หจก.พรรณฑูรย์การช่าง20,000.00บุคคลทั่วไป
นายทัฬหพล หลูไพบูลย์20,000.00วศ.2529,
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอยู่20,000.00บุคคลทั่วไป
คุณสาธิต เอี่ยมพิกุล20,000.00วศ.2529,
คุณศุภกิจ ศฤงคารพูนเพิ่ม20,000.00วศ.2529,
คุณกฤดา กิตติบวร20,000.00บุคคลทั่วไป
คุณปรีดิวัฒน์ ลิมป์สุคนธ์20,000.00วศ.2540,
คุณเกรียงศักดิ์ เซ่งเจริญ20,000.00บุคคลทั่วไป
นายพศิน สืบทรัพย์อนันต์20,000.00วศ.2525,
บริษัท แดนไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด20,000.00บุคคลทั่วไป
น.ส.วรรณกร ตันติญาติยานนท์18,000.00บุคคลทั่วไป
คุณลิซ่า งามตระกูลพานิช18,000.00บุคคลทั่วไป
นายมนต์ชัย ตัจฉกานันท์17,000.00วศ.2508,
นางสาวปทุมทิพย์ เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์17,000.00วศ.2519,
นางสิริธร เทพเลิศบุญ17,000.00วศ.2535,
นายสว่าง กาญจนวิกัย17,000.00วศ.2518,
รองศาสตราจารย์ ดร.สีรุ้ง ปรีชานนท์17,000.00วศ.2528, บุคลากร
คุณทิพวัลย์ อรุณมาศ17,000.00บุคคลทั่วไป
คุณปริญญา ไพศาลศรีศิลป์16,666.66บุคคลทั่วไป
ดร.ธงเชษฐ นาคะตะ16,000.00วศ.2534,
คุณวราภา บุญนภาศักดิ์16,000.00วศ.2535,
นายชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ16,000.00วศ.2523,
นาย พิษณุ อยู่ยืน15,018.00วศ.2519,
นางเสาวณีย์ วีระสวัสดิ์15,000.00บุคลากร
นายประมุข ธนะพรพันธุ์15,000.00วศ.2515,
นายวิรัช เกษมรัตนสันติ15,000.00วศ.2506,
นายธัชพงษ์ โหตรภวานนท์15,000.00วศ.2512,
นายวีระ วศินวรรธนะ15,000.00วศ.2512,
นายวีระศักดิ์ พัฒนศิริมงคล 15,000.00วศ.2513,
นายณัฐกิตติ์ กีรติอธีพันธ์15,000.00วศ.2519,
บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด15,000.00วศ.2519,
นายสมศักดิ์ ยินดียั่งยืน15,000.00วศ.2519,
นายศิริรัตน์ พลประทีป15,000.00วศ.2527,
น.สรัชฎา พฤกษานุบาล15,000.00วศ.2529,
นายนิพนธ์ ปุณโณปกรณ์15,000.00วศ.2537,
นายทนงรักษ์ แสงวัฒนะชัย15,000.00วศ.2519,
นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี15,000.00วศ.2519,
นายเชษฐวุฒิ เกียรติเรืองไกร15,000.00วศ.2513,
นายสุรเดช ปีเตอร์ซัน15,000.00วศ.2513,
นายปรเมษฐ์ ธาราศักดิ์15,000.00วศ.2536,
นายยิ่งพันธ์ วิจิตรพันธ์15,000.00วศ.2519,
น.ส.สร้อยทิพย์ ตรีรัตนกูล15,000.00วศ.2523,
นายปรีชา หัตถพร15,000.00วศ.2511,
นายพงศ์สิทธิ์ เรืองสว่าง15,000.00วศ.2511,
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อันตรเสน15,000.00วศ.2515, บุคลากร
นายเขมพล อิ่มพูลทรัพย์15,000.00วศ.2519,
นายวินิจ สงวนทรัพยากร15,000.00วศ.2510,
นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์15,000.00วศ.2512,
นายไกรสีห์ ปัจจักขะภัติ15,000.00วศ.2512,
นายวรเทพ ศิริพรธนากุล15,000.00วศ.2512,
คุณพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์15,000.00บุคคลทั่วไป
คุณนวรัตน์ วนากุล15,000.00บุคคลทั่วไป
นายวิสุทธิ์ จิราธิยุต15,000.00วศ.2513,
ดร.สมประสงค์ ศรีชัย15,000.00วศ.2529,
คุณวีระ โอวริทธิ์กุล15,000.00วศ.2542,
น.ส.วรอนงค์ เทพชาตรี 15,000.00บุคคลทั่วไป
นายดำรงค์ ประดับศรีเพชร15,000.00วศ.2529,
คุณสุกิต อึ๊งภากรณ์15,000.00วศ.2529,
คุณศรียุพา มหาลีลากุล15,000.00วศ.2525,
คุณวรธรรม ตั้งอิทธิพลากร15,000.00วศ.2529,
น.ส.สุวิมล จิวาลักษณ์15,000.00บุคคลทั่วไป
นายเอกลักษณ์ บัวทอง14,000.00วศ.2526,
คุณสุมาลี นพรัตน์14,000.00วศ.2525,
ผศ.ดร.สืบสกุล พิภพมงคล13,452.81บุคลากร
นายอดุลย์ จารุรัตน์13,000.00วศ.2508,
นายธารา วนลาภพัฒนา13,000.00วศ.2534,
น.ส.จิตตมา อังสุวรังษี13,000.00วศ.2526,
นายวรุตม์ ทวีทรัพย์13,000.00วศ.2533,
นายอุรชา เศรษฐ์ธีรกิจ13,000.00วศ.2533,
นายพิชิต ผาติเวทย์13,000.00วศ.2539,
นายบุญส่ง-นางอรอนงศ์ พ่อค้าทอง13,000.00บุคคลทั่วไป
นายธิติ สุนทรปิติภัทร13,000.00วศ.2523,
นายธาดา เง่าสวัสดิ์13,000.00วศ.2526,
คุณนพดล กาญจนทวีวัฒน์13,000.00วศ.2523,
รศ.ดร.ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล13,000.00วศ.2529,
นายโสภณ คำภักดี13,000.00วศ.2523,
คุณสมหมาย หลังน้ำสังข์13,000.00วศ.2518,
น.ส.ปองบุญ เด่นไพศาล12,600.00วศ.2541,
นายณรงค์ พงษ์พัฒนพันธุ์12,558.00วศ.2529,
นายวรัชญ์ สุทธิพรโอภาส12,400.00วศ.2544,
นายสมชาย คลองน้อย12,000.50วศ.2518,
นายชูศักดิ์ โพชนุกูล12,000.00วศ.2507,
นายสุชาติ พฤกษ์ไพบูลย์12,000.00วศ.2512,
นายพงษ์ศักดิ์ ตัณฑะธีระศักดิ์12,000.00วศ.2519,
นายบรรจง ชุติกุศล12,000.00วศ.2520,
น.ส.มาลี อัศวธีระธรรม12,000.00วศ.2534,
นายวันชัย สิงหกันต์12,000.00วศ.2506,
นายอาคม นันทเวชสันติ12,000.00วศ.2506,
นายสกล สุภานนท์12,000.00วศ.2506,
นายบุญยง โล่วงศ์วัฒน์12,000.00วศ.2506,
นายสันติภาพ ชีวปรีชา12,000.00วศ.2506,
นายประยูร อภิวัฒน์ชัชวาล 12,000.00วศ.2506,
นายสมศักดิ์ พงษ์สถิต12,000.00วศ.2506,
นายบุญจง ลิ้มอุดมพร12,000.00วศ.2511,
นายประมุข ธนะพรพันธุ์12,000.00วศ.2515,
นายวรวิทย์ นราภิรมย์สุข12,000.00วศ.2511,
ร้านกาแฟ A CUP11,526.00บุคคลทั่วไป
คุณชุติมา ศิริเชาวนิชการ 11,500.00วศ.2534,
นายพินิจ เสมอวงษ์11,009.00วศ.2513,
นายสุวิช ตาฬวัฒน์11,000.00วศ.2506,
คุณอักษร ศรีสวัสดิ์11,000.00วศ.2509,
นายฤทธิ์ณรงค์ ภักดีสถิตย์วรา11,000.00วศ.2518,
นายไพจิตร เทียนไพฑูรย์11,000.00วศ.2506,
นายอัมรัต จันทร์ศรีชวาลา11,000.00วศ.2512,
คุณธนาคม สกุลไทย์11,000.00วศ.2518,
คุณสุรศักดิ์ วิระยะวานิช11,000.00วศ.2511,
นายทรงศิลป์ แพเจริญ11,000.00วศ.2511,
คุณสิริกัญญา สิงห์คุณา11,000.00วศ.2534,
ผศ.ดร.นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย10,800.00บุคลากร
คุณสธนธรณ-คุณเพลินธรรม ดำรงเดช10,800.00วศ.2510,
คุณวิโรจน์ วัชรานุกูร10,101.00วศ.2513,
นายเกียรติศักดิ์ เทพโกษา10,087.00วศ.2546,
นายณธกฤษ เอี่ยมสกุล10,087.00วศ.2546,
นายภาคภูมิ วิสุทธิธรรม10,066.00วศ.2525,
นางศศินันท์ สันตติอนันต์10,066.00บุคคลทั่วไป
คุณสิงห์ทอง นุตาลัย10,059.00วศ.2518,
นายยงยุทธ ทัฬหกุล10,008.00วศ.2526,
คุณนิเวศน์ ล้ำเลิศลักษณชัย10,001.00วศ.2529,
นายชัยสิทธิ์ มโนวิทย์10,000.78วศ.2537,
คุณอนุชิต อนุชิตานุกูล10,000.17บุคคลทั่วไป
นายกิตติพันธ์ เพชรร่มโพธิ์10,000.00ผู้ปกครอง,
นายนิทัศน์ ศุภวงศ์10,000.00ผู้ปกครอง,
คุณทิพา ไกรลาศ10,000.00บุคคลทั่วไป
นายสมชาย ยงกฤตยา10,000.00บุคคลทั่วไป
นายยูซุฟ เลลี10,000.00บุคคลทั่วไป
นายสุรศักดิ์ เบญจกาญจน์10,000.00บุคคลทั่วไป
นางดวงพร พิสนุแสน10,000.00บุคลากร
นายธีรพงษ์ ประทุมศิริ10,000.00บุคลากร
นายบุญเลิศ นาคะศิริ10,000.00วศ.2500,
นายประชุม ตันติเจริญ10,000.00วศ.2503,
นายธีระพจน์ วราชิต10,000.00วศ.2504,
นายณรงค์ วีระกิจพาณิช10,000.00วศ.2506,
นายวิชิต สุรพงษ์ชัย10,000.00วศ.2507,
นายประกอบ ตันตระกูล10,000.00วศ.2507,
นายปราโมทย์ ธาราศักดิ์10,000.00วศ.2507,
นายนคร จิรเศวตกุล10,000.00วศ.2507,
นายพลัง พิณนิมิตร10,000.00วศ.2507,
นายพงษ์ศิริ สุทธาชีวะ10,000.00วศ.2507,
นายจุลละพันธ์ จุลโพธิ10,000.00วศ.2507,
นายมงคล เจษฎานนท์10,000.00วศ.2507,
นายประวัติ ทิสาพงศ์10,000.00วศ.2507,
นายอภิชัย อนุกูลอำไพ10,000.00วศ.2507,
นายสิทธิศักดิ์ เทพชาตรี10,000.00วศ.2507,
นายเรวัตตะ ฮุนพงษ์สิมานนท์10,000.00วศ.2507,
นายจิตติ อ้างสันติกุล10,000.00วศ.2507,
นายวิชิต วิชิตอมรพันธ์10,000.00วศ.2507,
นายถาวร สุรพล10,000.00วศ.2507,
นายพงษ์พันธ์ เปรื่องการ10,000.00วศ.2507,
นายจักรพันธ์ จูฑะวนิช10,000.00วศ.2508,
นายประสาธน์ ถาวรวัฒนยงค์10,000.00วศ.2508,
นายไพบูลย์ สถาวรวงศ์10,000.00วศ.2508,
นายธรรมนูญ วาทีสาธกกิจ10,000.00วศ.2509,
บริษัท ปากน้ำ อพาร์เม้นท์ จำกัด 10,000.00วศ.2509,
นายจรินทร์ ปาจริยานนท์10,000.00วศ.2509,
นาย โสภณ อากาศวิภาค10,000.00วศ.2509,
นายทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร10,000.00วศ.2509,
นายพิพัฒน์ หงษ์ลดารมภ์10,000.00วศ.2509,
นายโชคชัย วัชรสารทรัพย์10,000.00วศ.2509,
นายชัยสิทธิ์ พงศ์มรกต10,000.00วศ.2510,
นายไมตรี พานิช10,000.00วศ.2511,
นายวิบูลย์ ตันพลีรัตน์10,000.00วศ.2512,
บริษัท ไทคุนเฮง จำกัด10,000.00วศ.2512,
นายอารักษ์ สังหิตกุล10,000.00วศ.2512,
นายจุมพต กาญจนปัญญาคม10,000.00วศ.2513,
นายสันต์ ธนศิริกุล10,000.00วศ.2514,
นายระวี เจริญรัชต์10,000.00วศ.2514,
นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล10,000.00วศ.2514,
นายภานุ คุณวัฒน์10,000.00วศ.2514,
นายประเสริฐ เตชพาหพงษ์10,000.00วศ.2514,
นายธีระพงษ์ อังศุภูติพันธ์10,000.00วศ.2515,
นายสุวิทย์ เกิดทับทิม10,000.00วศ.2515,
นายสมชาย จันทราพิทักษ์10,000.00วศ.2515,
นายปรีดา อากาศ10,000.00วศ.2515,
นายกฤตยา อนุวัฒน์ศิริ10,000.00วศ.2515,
นายสมเกียรติ สิรัฐพงศ์10,000.00วศ.2515,
นายไพโรจน์ ชีวิตดีกุล10,000.00วศ.2515,
นายวีระ ชินกนกรัตน์10,000.00วศ.2516,
นายมานพ วิวัฒน์เศรษฐชัย10,000.00วศ.2516,
โกศล กรเพชรปาณี10,000.00วศ.2517,
นายอารมณ์ พรประพันธ์10,000.00วศ.2517,
ผศ.ดร.ไสว ด่านชัยวิจิตร10,000.00วศ.2517, บุคลากร
นายประสิทธ์ ธีรรัตน์บงกช 10,000.00วศ.2517,
นายธนพงษ์ ยลอารีย์10,000.00วศ.2533,
นายวิสูตร จิระดำเกิง10,000.00วศ.2519,
คุณบุญผ่อง เลิศมานะ10,000.00วศ.2519,
นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม10,000.00วศ.2519,
นายบุญฤทธิ์ จิตร์ระเบียบ10,000.00วศ.2519,
นายโยธิน ตันวิรัช10,000.00วศ.2521,
นายภานุ ฉันทประยูร10,000.00วศ.2522,
นายพูนศักดิ์ ชูตาภา10,000.00วศ.2522,
นายพงศ์ชาย ทวีผลสมเกียรติ10,000.00วศ.2522,
นายสิทธิศักดิ์ ชูวัฒนวิทย์10,000.00วศ.2524,
นายโชติ มหาธนรัตน์10,000.00วศ.2524,
นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์10,000.00วศ.2524,
นายวรพล เกียรติก้องขจร10,000.00วศ.2524,
นายกิติพงศ์ เรืองอนุพงศ์10,000.00วศ.2524,
นายสุริยะ เลาหเวชวานิช10,000.00วศ.2525,
นายชัชวาลย์ จิรประภาพงศ์10,000.00วศ.2525,
นายผดุงศักดิ์ ธรรมวิวัฒน์10,000.00วศ.2525,
คุณยุวาภรณ์ วัชรโกมลพันธ์10,000.00วศ.2526,
คุณจิตตินันท์ ดอกไม้เทศ10,000.00วศ.2526,
น.ส.วรนันท์ บุญนิกรวรวิทย์10,000.00วศ.2529,
คุณอุทัย มงคลสวัสดิ์10,000.00วศ.2531,
นายยุทธนา สิทธิสันต์10,000.00วศ.2532,
นายณรงค์ เตชะนิรัติศัย10,000.00วศ.2532,
นายวิกรม จารุพงศา10,000.00วศ.2532,
นายธเนศ วัฒนโกสิน10,000.00วศ.2532,
ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์10,000.00วศ.2532,
ชมรมวิศวฯจุฬาฯ 7310,000.00วศ.2532,
นายกัมปนาท ด่านสิริ10,000.00วศ.2533,
นางวรารัตน์ กองเงิน10,000.00วศ.2533,
นายโสฬส อรรถจินดา10,000.00วศ.2533,
นายอภิศักดิ์ ศรีอมรธรรม10,000.00วศ.2534,
นายณัฐพล ศิวาโมกข์10,000.00วศ.2537,
นายกฤตธี เทพชาตรี10,000.00วศ.2545,
นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน10,000.00วศ.2546,
นายชูเกียรติ กิตติวานนท์10,000.00วศ.2526,
นายประเสริฐ เสริมศรีสุวรรณ10,000.00วศ.2506,
น.ส.สุมิตรา คุณาธิคม10,000.00วศ.2537,
นายสว่าง กุลภัทราภา10,000.00วศ.2510,
นายสิขเรศ ศุภปัญญา10,000.00วศ.2549,
นายโอภาส เกียรติศิริกุล10,000.00วศ.2510,
นายราม อิฐรัตน์10,000.00วศ.2533,
นายสรวิศ ตั้งจิตร่วมบุญ10,000.00วศ.2553,
นายสุภัค ดาวยก10,000.00บุคลากร
นายพยุงกิจ จิวะมิตร10,000.00วศ.2502,
นายอรุณ เหล่าวัฒนกุล10,000.00วศ.2508,
ผศ.ปราโมทย์ ฤทธิปรีดานันท์10,000.00วศ.2505,
นายวิชัย ชัยพิทักษ์พร10,000.00วศ.2516,
นายจารุวัฒน์ มงคลธนทรรศ10,000.00วศ.2511,
นายชัยวัฒน์ อิทธิสมบัติ10,000.00วศ.2518,
นายมนชัย พึ่งวิรวัฒน์10,000.00วศ.2513,
นายมานะ มุ่งภักดี10,000.00วศ.2515,
นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ10,000.00บุคคลทั่วไป
นายนคร วานิชจำเริญกุล10,000.00วศ.2507,
นายพงศา พรชัยวิเศษกุล10,000.00วศ.2515,
นายมนตรี ศรีเศรษฐนิล10,000.00วศ.2506,
นายวิทูร นิชย์วัฒนากูล10,000.00วศ.2512,
นายประสิทธิ์ นิลเดช10,000.00วศ.2508,
นายอภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย10,000.00วศ.2513,
นายประเสริฐ สราญรักษ์สกุล10,000.00วศ.2511,
นายประดิษฐ์ ศิลป์ศรีกุล10,000.00วศ.2505,
นายเทอดศักดิ์ ชนะชัย10,000.00วศ.2505,
นายนิวัต เผ่านิ่มนวล10,000.00วศ.2505,
นายณรงค์ รัตนะ10,000.00วศ.2505,
นายณรงค์ แสงสุริยะ10,000.00วศ.2505,
นายสุนีย์ คูวัฒนาชัย10,000.00วศ.2505,
นายนิพนธ์ ตาปสนันทน์10,000.00วศ.2505,
นายรัตนะ สู่พานิช10,000.00วศ.2505,
นายวิวรรธน์ ฐิตินันทพันธุ์10,000.00วศ.2505,
พล.ต.ต.อาทิตย์ อินทเวคิน10,000.00วศ.2510,
นายสง่า วงศ์สุชาต10,000.00วศ.2515,
พล.อ.ต.พรเทพ อุดมพันธุ์10,000.00วศ.2510,
สุทันต์-พิมพ์ใจ หวังเกียรติ10,000.00วศ.2525,
นายอริยศักดิ์ เทพชาตรี10,000.00วศ.2538,
นายวินัย ภาณุสุวรรณ10,000.00วศ.2513,
นายพงศ์ธร อาภัสสรินทร์10,000.00วศ.2513,
นายเฉลิมพล สิรชัยรัตน์10,000.00บุคคลทั่วไป
นายเกรียงไกร ไวทยะ10,000.00วศ.2529,
นางอัญชลี วงศ์สรรคกร10,000.00บุคคลทั่วไป
นายพรเกษม จงประดิษฐ์10,000.00วศ.2535,
นายกรุง อังคนาพร10,000.00วศ.2525,
นายชวลิต ประวีณวรกุล10,000.00วศ.2513,
ไวยาวัจกรพระวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฆ10,000.00วศ.2516,
นายวัฒน์ ชมเชยวงศ์10,000.00วศ.2509,
รศ.ดร.สัณห์ ศิวารัตน์10,000.00บุคคลทั่วไป
นายสุชาติ นันทวิทยา10,000.00วศ.2518,
นายคมสันต์ เตชะภาส10,000.00วศ.2531,
นายมานะ นพพันธ์10,000.00วศ.2504,
นายณัฐพงศ์ ธนะไพรรักษ์10,000.00วศ.2515,
นายเกษมสันต์ บุญเจริญ10,000.00วศ.2531,
นายสมเกียรติ วิภาบุษบากร10,000.00วศ.2524,
นายพิเชียร เจริญกลกิจ10,000.00วศ.2504,
นายธนาวุฒิ โฆษิตวาณิชวิรุฬห์10,000.00บุคคลทั่วไป
นายเกียรติชาย ลีลานภากาศ10,000.00บุคคลทั่วไป
นายไกรวัฒน์ พูลแก้ว10,000.00บุคคลทั่วไป
นายนรา รงค์เดชประทีป10,000.00ผู้ปกครอง,
นางศันสนีย์ อนันต์วทัญญู10,000.00ผู้ปกครอง,
นายประเสริฐ ตั้งสุริยาไพศาล10,000.00วศ.2526,
นายเกรียงเกียรติ อิสระยั่งยืน10,000.00วศ.2513,
คุณพรรณี เลิศธัญพันธ์10,000.00บุคคลทั่วไป
นายธัยยศ เลิศธัญพันธ์10,000.00บุคคลทั่วไป
นายยุทธศักดิ์ ร่มฉัตรทอง10,000.00บุคคลทั่วไป
คุณวิภาดา สามะบุตร10,000.00วศ.2544,
นายอรุณ หัตถะรัชต์10,000.00บุคคลทั่วไป
นายธนิศร์ อัศวเหม10,000.00วศ.2530,
นายเกริกกฤษณ์ ศรีไพพรรณ10,000.00บุคคลทั่วไป
นายเสรี ศรีอรรฆ์ธำรง10,000.00บุคคลทั่วไป
นายสมบัติ เลิศสุมิตรกุล10,000.00บุคคลทั่วไป
คุณสุภาณี คชวัฒน์10,000.00วศ.2531,
นายเสกศักดิ์ วัฒนสุขชัย10,000.00วศ.2506,
นายชวลิต อรวิวัฒนกุล10,000.00วศ.2506,
นายเกรียงศักดิ์ จิรภูมิมินทร์10,000.00วศ.2506,
นายอำนวย มุทิตาเจริญ10,000.00วศ.2506,
นายอิสระ วสุพันธุ์10,000.00วศ.2506,
นายสมบัติ กำกัดวงษ์10,000.00วศ.2506,
นายวีระศักดิ์ กรัยวิเชียร10,000.00วศ.2506,
นายบรรจงศักดิ์ ปานทอง10,000.00บุคคลทั่วไป
นายพยับ วานิชผล10,000.00วศ.2506,
นายพรชัย โพธิทัต10,000.00วศ.2506,
นายพิเศษ พงศ์กรภัทร10,000.00วศ.2506,
นายพิชัย นิมิตยงสกุล10,000.00บุคคลทั่วไป
นายวิชัย โพธิรัตน์10,000.00บุคคลทั่วไป
นายกำพล อุรุยศ10,000.00วศ.2506,
นายสุนันท์ วงษ์เสรี10,000.00วศ.2506,
นายสุรินทร์ กาญจโนภาศ10,000.00วศ.2506,
นายเผด็จชัย มูลศาสตร์10,000.00บุคคลทั่วไป
นายสมมติ สีมากุล10,000.00บุคคลทั่วไป
นายโตเกียรติ ภาอาภรณ์10,000.00วศ.2506,
นายพิชัย อรุณพัลลภ10,000.00วศ.2519,
นายอลงกฎ ชุตินันท์10,000.00วศ.2502,
ผศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา10,000.00วศ.2538,
นายยงชนะ สีตลฤพกษ์10,000.00วศ.2506,
นายฤชากร จิรกาลวสาน10,000.00วศ.2506,
นายสง่า สุนทรารักษ์10,000.00วศ.2506,
นายสุเวทย์ ชลานันต์10,000.00วศ.2506,
นายโสภณ ดวงแข10,000.00วศ.2506,
นายวัลลภ วิรุฬกุล10,000.00วศ.2506,
นายพงศ์เทพ จันทวานิช10,000.00วศ.2506,
นายธวัช เลิศชวนะกุล10,000.00วศ.2506,
นายชูศักดิ์ กนะกาศัย10,000.00วศ.2506,
นายนิยม เหรียญสุวรรณ10,000.00วศ.2506,
นายชัยทัต สุริยา10,000.00วศ.2506,
นายอภิวัชร์ ศุภวาทิน10,000.00วศ.2506,
นายมานะ เสถบุตร10,000.00วศ.2506,
นายสุธีร์ กรกมลพฤกษ์10,000.00วศ.2506,
นายธีร์ เวชชการัณย์10,000.00วศ.2506,
นายธีรวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์10,000.00วศ.2506,
นายเพชร จุลศิริวัฒนกุล10,000.00วศ.2552,
รศ.ดร.กุลธร ศิลปบรรเลง10,000.00วศ.2504,
นายธณิต ชรินทร์สาร10,000.00วศ.2501,
นายชาตรี เกรียงยะกุล 10,000.00วศ.2528,
นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม 10,000.00วศ.2513,
นายสมบุญ พัชรโสภาคย์10,000.00วศ.2520,
นายธารพรรษ สัตยารักษ์10,000.00วศ.2534,
นายโฆษิต ลีระศิริ10,000.00วศ.2528,
นายสามิตต์ ผลิตกรรม และ น.ส.มลฤดี ดุษฎีวิจัย10,000.00บุคคลทั่วไป
ดร.วิสิทธิ์ อุติศยพงศา10,000.00วศ.2511,
นายยงยุทธ วิญญูประดิษฐ์10,000.00วศ.2511,
นายกันติพงค์ วงศ์หล่อ10,000.00วศ.2511,
นายวิทยา อมฤตชัชวาลย์10,000.00วศ.2520,
นายวิชัย ดุลยวิทย์10,000.00วศ.2515,
อ.ชินเทพ เพ็ญชาติ10,000.00บุคลากร
นายกฤษณ์ อิ่มแสง10,000.00วศ.2526,
บริษัท พลวัตร จำกัด10,000.00บุคคลทั่วไป
บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ซิสเต็มส์ โซลูชั่น10,000.00บุคคลทั่วไป
นายธวัชชัย ตัณฑการ10,000.00วศ.2520,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครทิพย์ พร้อมพูล10,000.00บุคลากร
นายบุญลือ วรรณอดิศัย10,000.00วศ.2522,
รองศาสตราจารย์ฤชากร จิรกาลวสาน10,000.00วศ.2506,
นายปรัชญา สมะลาภา10,000.00วศ.2522,
บริษัท เทคโนโลยีมีเดีย จำกัด10,000.00บุคคลทั่วไป
นายพิชัย สีห์โสภณ10,000.00วศ.2530,
นายชวลิต นิ่มละออ 10,000.00วศ.2515,
นายนพพร วีรพร10,000.00วศ.2519,
นายบุญเย็น ศีลวัตกุล บริษัท บาลแม็ค จำกัด10,000.00วศ.2511,
นายวีระวัฒน์ ชลายน10,000.00วศ.2501,
นายชาญ จรรโลงเศวตกุล10,000.00วศ.2512,
นายไพบูลย์ วงษ์วันทนีย์10,000.00วศ.2511,
นายสัญชัย เจนรัตน์10,000.00วศ.2512,
นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล10,000.00วศ.2512,
ดร.สมจินต์ ศรไพศาล10,000.00วศ.2523,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์10,000.00บุคคลทั่วไป
นายชาญวิทย์ ยิ่งวิวัฒนพงษ์10,000.00วศ.2506,
นายชาญณรงค์ วินยางกูร10,000.00วศ.2519,
ศิษย์เก่า วศ. 252510,000.00วศ.2525,
หกจ. อาร์ทีเอช10,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท เอทีที10,000.00บุคคลทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพัฒนาวิศวกรรม10,000.00บุคคลทั่วไป
นางศิริพร นพวัฒนพงศ์10,000.00วศ.2499,
นายเติมพันธ์ จามรกุล10,000.00วศ.2499,
นายธนิต ปุลิเวคินทร์ 10,000.00บุคคลทั่วไป
นายพิทักษ์ ลีลารุ่งโรจน์10,000.00วศ.2525,
นายถิรพันธุ์ สรรพกิจ10,000.00วศ.2532,
นายสุริยน พูลวรลักษณ์10,000.00วศ.2532,
นายสาคร กระนกภิรัตน์10,000.00วศ.2505,
นางนลินี โสพัศสถิตย์10,000.00บุคคลทั่วไป
นายธนากร ไชยธีรภิญโญ10,000.00วศ.2533,
นายเอกชัย กาญจนเวนิช10,000.00วศ.2529,
น.ส.เครือมาส จริยะดิลก10,000.00บุคคลทั่วไป
นายฤทธิเลิศ ณ ลำพูน10,000.00วศ.2514,
นางวีณา โล่ห์ชนะเจริญพร10,000.00บุคคลทั่วไป
น.ส.ปานชีวา อารยะชีพปรีชา10,000.00วศ.2553,
นายอธิป ปรีดาวุฒิ10,000.00วศ.2542,
นายวราวิชญ์ ว่องไวธนสกุล10,000.00วศ.2547,
นายทรงศักดิ์ มธุพยนต์10,000.00บุคคลทั่วไป
นายวิฑูรย์ สุชาติล้ำพงศ์10,000.00วศ.2512,
นายกำธร พิริยานสรณ์10,000.00วศ.2512,
นายกิตติพงษ์ เสรีประภากิจ10,000.00วศ.2526,
คุณธนนะชัย ศรีสุข10,000.00วศ.2518,
คุณเศรษฐา กิตติจารุรักษ์10,000.00วศ.2518,
คุณวิชัย สิมะธัมนันท์10,000.00วศ.2518,
คุณสมชาย ชัยฐานียชาติ10,000.00วศ.2518,
คุณสุรสิทธิ์ ตันธนาศิริกุล10,000.00วศ.2518,
คุณอนุชา ราญรอน10,000.00วศ.2518,
คุณอนุรักษ์ อุสาหะ10,000.00วศ.2518,
คุณอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม10,000.00วศ.2518,
นายปวรงค์ อุดมวัฒน์ทวี10,000.00วศ.2512,
นายสิทธิศักดิ์ วิจักขณา10,000.00วศ.2512,
นายวิโรจน์ จินะณรงค์10,000.00วศ.2512,
นายประสงค์สุข ตรีพรชัยศักดิ์10,000.00วศ.2521,
นายวิทวัส รอดอนันต์10,000.00วศ.2526,
นางภาวนา เหลืองเจริญกิจ10,000.00บุคคลทั่วไป
น.ส.กรศนันท์ เหลืองเจริญกิจ10,000.00บุคคลทั่วไป
นายวีระชัย ศรีชวนชื่นสกุล 10,000.00วศ.2526,
นายณรงค์ยุทธ โล่ห์ชนะเจริญพร10,000.00บุคคลทั่วไป
นายสุภาพ จิตรายานนท์10,000.00วศ.2512,
ดร.วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร10,000.00วศ.2513,
คุณวัชระ คุณาวัฒนาวุฒิ10,000.00วศ.2513,
นายวิเชียร เจิดเมธาวุฒิ10,000.00วศ.2512,
คุณยุทธศักดิ์ ร่มฉัตรทอง10,000.00วศ.2513,
คุณจุมพต-รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม10,000.00วศ.2513,
คุณโกวิท จึงเสถียรทรัพย์10,000.00บุคคลทั่วไป
คุณนิวัฒน์ ภู่ศรีสลับ10,000.00วศ.2526,
นายอนุ จารุศิลาวงศ์10,000.00วศ.2512,
นายอารีย์ ดวงฉวี10,000.00วศ.2512,
นายมาโนช ตันติศิริวัฒน์10,000.00วศ.2523,
นายอรุณ บูรณะนิตย์10,000.00วศ.2523,
บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่1 จำกัด10,000.00บุคคลทั่วไป
นายพละ สุขเวช10,000.00บุคคลทั่วไป
คุณสมศักดิ์ นันทรักษ์ชัยกุล 10,000.00วศ.2511,
คุณสัญชัย ศิริเศรษฐ์10,000.00วศ.2523,
นายชุมพล ทรงเดช10,000.00วศ.2512,
นายธีระ โตวิริยะเวช10,000.00วศ.2511,
คุณดนุชา สิมะเสถียร10,000.00วศ.2521,
นายจารุวัตร วิวัฒน์พัฒนกุล10,000.00วศ.2511,
นายภัทร จันทร์บรรเจิด10,000.00วศ.2511,
นายปรีชา หัตถพร10,000.00วศ.2511,
นายศิวบุธ อัมพุช10,000.00บุคคลทั่วไป
คุณชลวิทย์ จิรประภากร10,000.00วศ.2526,
คุณปริญญา ทุมสท้าน10,000.00วศ.2521,
คุณกิตติพงศ์ โชติชัชวาล10,000.00วศ.2521,
คุณวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย10,000.00วศ.2521,
คุณวิรัช ชื่นมีเชาว์10,000.00วศ.2511,
คุณภูฐาน ปาริฉัตรานนท์10,000.00วศ.2538,
ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์10,000.00วศ.2529,
นายสมบูรณ์ ช่วยกอบลาภ10,000.00วศ.2529,
นายนิธิศ เกษมวรรณกร10,000.00วศ.2529,
นายเกรียงไกร ไวทยสุวรรณ10,000.00วศ.2529,
นายปวีณ พะเยาศิริพงศ์10,000.00วศ.2529,
นายสมชาติ ลือวิเศษไพบูลย์10,000.00วศ.2529,
นายกมล ตันพิพัฒน์10,000.00วศ.2529,
คุณพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช10,000.00วศ.2538,
คุณวิชัย ทัศนีย์ภาพ10,000.00วศ.2525,
คุณโกวิท พัววิไล10,000.00วศ.2522,
คุณปฎิการ มหัทธนารักษ์ 10,000.00วศ.2516,
นายชาตรี กิจรุ่งรัตนกุล 10,000.00วศ.2521,
คุณสุกิจ ตันติศิริวัฒน์10,000.00วศ.2521,
คุณสุชาติ งามพงษา 10,000.00วศ.2521,
คุณพูลศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์10,000.00วศ.2521,
คุณวิชัย โกวิทย์โสภณ10,000.00วศ.2521,
คุณรัตนา พละการ10,000.00วศ.2521,
คุณปจงวิช พงษ์ศิวาภัย10,000.00วศ.2529,
คุณวนิดา วิชพงษ์10,000.00วศ.2549,
คุณก้อง มหาสันทนะ10,000.00วศ.2515,
คุณชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์10,000.00วศ.2515,
คุณประพันธ์ อัศวพลังพรหม10,000.00วศ.2521,
คุณผานิต พัฒนพิฑูรย์10,000.00วศ.2532,
คุณกัมพล ตติยกวี10,000.00วศ.2521,
นายสาธิต จิตต์จงรัก10,000.00วศ.2519,
คุณยอดดวง พันธ์นรา10,000.00วศ.2519,
คุณพุทธิวัฒน์ พิทยปรีชากุล10,000.00วศ.2519,
คุณชัยพล แสงสุรีย์วัชชรา10,000.00วศ.2534,
คุณธันว์ เหรียญสุวรรณ10,000.00วศ.2534,
บริษัท เอสซีจี พลาสติก จำกัด10,000.00บุคคลทั่วไป
คุณก้อง กฤตยากีรณ10,000.00วศ.2530,
คุณสงกรานต์ ภิบาลชนม์10,000.00วศ.2499,
นายกฤษณ์ ดุสิตสิน10,000.00วศ.2527,
คุณอรวรรณ สถิตมั่นในธรรม10,000.00บุคคลทั่วไป
นายเศรษฐศักดิ์ เชาอนาจิณ10,000.00วศ.2529,
น.ส.วิภาพร บูรณสันติกูล10,000.00วศ.2529,
คุณสิทธิกร มโนมัยวิบูลย์10,000.00วศ.2529,
นายจำนง วงษ์เจริญ10,000.00วศ.2529,
นายวรสิทธิ สฤษดิ์อภิรักษ์10,000.00วศ.2529,
น.ส.วีรมลล์ เกาลวณิชย์10,000.00บุคคลทั่วไป
นายวิทิตพงศ์ เนาถาวร10,000.00บุคคลทั่วไป
คุณอรรถสิทธิ์ กตัญญุตานนท์10,000.00วศ.2529,
นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์10,000.00บุคคลทั่วไป
คุณสุพจน์ ชินวีระพันธุ์10,000.00วศ.2529,
นายสุรพล วิริยะสืบพงศ์10,000.00บุคคลทั่วไป
นายสิทธิโชค ศิริวิวัฒน์10,000.00วศ.2529,
นายสาโมทย์ วีรานุวัตติ์10,000.00วศ.2525,
คุณพิชาติ อังจันทร์เพ็ญ10,000.00วศ.2518,
คุณพอพล แข่งเพ็ญแข10,000.00วศ.2529,
คุณวสันต์ วัชรภิญโญ10,000.00บุคคลทั่วไป
คุณถาวร กนกวลีวงศ์10,000.00วศ.2525,
นายศุภชัย อมรติยางกูร10,000.00วศ.2525,
คุณศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ9,999.00วศ.2541,
นายวรวุฒิ วิศิษฎ์บัณฑิตกุล9,500.00วศ.2533,
นายต่อศักดิ์ นิงสานนท์9,000.00วศ.2511,
นายอนุวัตร เชื้อพิบูลย์9,000.00วศ.2513,
คุณโชคชัย เลิศสุวรรณรัชต์8,600.00วศ.2529,
ชมรมวิศวฯ รุ่น วศ.25358,200.00วศ.2535,
นายธีรนันท์ ลิมนิยกุล 8,100.00วศ.2540,
คุณอาทิตย์ ชีวชัชวาล8,100.00วศ.2545,
นาย สุทัศน์ นิติกรไชยรัตน์8,000.02วศ.2538,
บริษัท พี.เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด8,000.00วศ.2519,
นายณรงค์ ลิมะเสถียร8,000.00วศ.2530,
นายกีรติ จิรภูมิมินทร์8,000.00วศ.2532,
นายภานุมาศ หาดทรายทอง8,000.00วศ.2534,
นายไพศาล สมบูรณ์กิจชัย8,000.00วศ.2527,
นายประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์8,000.00วศ.2515,
น.ส.พิมพาพร เพ็งปรีชา8,000.00วศ.2533,
น.ส.ศิดิภา พงศ์แพรวพรรณ8,000.00วศ.2540,
นายเล็ก เลิศวิเศษปัญญา8,000.00วศ.2511,
คุณศุภชัย ชุติกุศล8,000.00วศ.2518,
นายสุรพล จรัสชวนะ7,500.00วศ.2528,
นายสาธิต นันทนาวิจิตร7,500.00วศ.2533,
นายลิขสิทธิ์ กิตติศาสตรา7,474.00วศ.2533,
นายกิตติคุณ หวังวรวิทย์7,300.00วศ.2551,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์7,200.00บุคคลทั่วไป
นายอภิวัธน์ จันทร์จรุงภักดิ์7,000.00วศ.2512,
บริษัท 9 พี อินเตอร์เทรด จำกัด 7,000.00วศ.2519,
น.ส.เพ็ญนภา เทอดไพรสันต์7,000.00วศ.2535,
นายกิตติภณ รุ่งวชิรา7,000.00วศ.2553,
นายสมคิด ยงกฤตยา7,000.00วศ.2529,
นายเทพอวยพร ทิพย์วังเมฆ7,000.00บุคคลทั่วไป
คุณทัศนีย์นาถ พฤกษ์ไพบูลย์7,000.00วศ.2519,
นายทนง ตั้งรุ่งเรืองชัย7,000.00วศ.2526,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์7,000.00บุคลากร
นายภิญโญ จินตพยุงกุล7,000.00วศ.2512,
นายบุญเลี้ยง ลิมป์วนัสพงศ์7,000.00วศ.2511,
นายเจษฎา เรืองทรัพย์เอนก7,000.00วศ.2511,
คุณศันสนีย์ สุภาภา7,000.00วศ.2511,
นายอภิวัชร์ ธรรมศิริ7,000.00วศ.2529,
นายลินพิชญ์ กัณฑเจตน์6,987.87วศ.2546,
คุณเขมทัต สุคนธสิงห์6,500.00วศ.2510,
น.ส.อิงกมล มหาบวรรักษ์6,500.00วศ.2529,
นายประวัติ สิริภัทโรดม6,001.00วศ.2511,
นายสวัสดิ์ อ่อวิเชียร6,000.00บุคคลทั่วไป
นายธนา เตชะทัศนสุนทร6,000.00วศ.2526,
นายภัทรฤทธิ์ มาบุญศักดิ์สิทธิ์6,000.00วศ.2553,
นายอรรถกร กรุณานนท์6,000.00วศ.2537,
นายยอดปิ่น กาญจนวิภู6,000.00วศ.2507,
นายอดิพล ตันนิรันดร 6,000.00วศ.2523,
นายสัญญา เจริญวีรกุล 6,000.00วศ.2512,
คุณพิชญา พิทักษ์สิทธิ์6,000.00บุคคลทั่วไป
นายมงคงรัตน์ เนียมสอิ้ง6,000.00วศ.2526,
นายธำรง เจียรดิษฐ์อาภรณ์6,000.00วศ.2511,
นายศรีรัช ปูนพันธ์ฉาย6,000.00วศ.2538,
นายสมบัติ พิพัฒนกุลชัย6,000.00วศ.2512,
คุณฉวีวัณณ์ วิชชุภานันท์ 6,000.00บุคคลทั่วไป
น.ส.เมธาวี ฟอลเล็ต5,887.00วศ.2546,
นายวงศ์อมาตย์ อมาตยกุล 5,555.00วศ.2519,
นายสุรชัย ธนะสมบูรณ์กิจ5,500.00วศ.2505,
คุณสุรีรัตน์ อินทนากรวิวัฒน์5,500.00วศ.2535,
นายกิตติพันธุ์ เตชะกิตติโรจน์5,243.00วศ.2532,
นายคณิศร ลักษณะโยธิน5,187.00วศ.2546,
นายคณิศร ลัภนะโยธิน5,187.00วศ.2546,
คุณกฤษณี หิรัญญโชค5,087.23วศ.2546,
คุณยุวนันท์ ศรีประพฤทธิ์ชัย5,087.00วศ.2546,
นายก้องกิตติ ลิ่วเจริญชัย5,087.00วศ.2546,
นายชวิน ศุภวงศ์5,087.00วศ.2546,
นายจักรพันธุ์ จำรูญกุล5,000.87วศ.2546,
คุณนันทวัฒน์ เอี่ยมเจริญ5,000.22วศ.2529,
คุณเวทางค์ พ่วงทรัพย์5,000.10บุคคลทั่วไป
นายสุชาติ ตามใจจิตร5,000.00ผู้ปกครอง,
นายสนั่น ทองพนัง5,000.00ผู้ปกครอง,
รศ.ดร. นงลักษณ์ โควาวิสารัช5,000.00บุคลากร
นายชุมนที ตั้งศรีสำเริง5,000.00ปริญญาโท,
นายสมชาย ลำภูพินิจพงศ์5,000.00ปริญญาโท,
ครอบครัวเหลืองอรุณเลิศ5,000.00วศ.2501,
ดร.ธีรชุณห์ เมืองนาโพธิ์5,000.00วศ.2503,
นายเรืองวุธ วงศ์ฟัก5,000.00วศ.2507,
นายณัฐวุฒิ (สุชิน) ชีวเกษมสุข5,000.00วศ.2507,
นายสมยศ พลจันทร์5,000.00วศ.2507,
นายพินิจ สร้างศรีวงศ์5,000.00วศ.2508,
นายเสรี นันทิวัชรินทร์5,000.00วศ.2509,
นายชูศักดิ์ ชมจินดา5,000.00วศ.2509,
นายชาครีย์ จารุศรีพันธุ์5,000.00วศ.2510,
นายปุ่น คงเจริญเกียรติ5,000.00วศ.2512,
นายกิติชาติ การุณรัตนกุล5,000.00วศ.2512,
นายทนง ตันติธีรวิทย์5,000.00วศ.2512,
นายวิจักร เต็งอำนวย5,000.00วศ.2512,
นายเกียรติ อุ่ยวิรัช5,000.00วศ.2512,
นายปรีดา จิโนรส5,000.00วศ.2512,
นายวรเทพ ศิริพรสนากุล5,000.00วศ.2512,
นายวรสิทธิ์ ลดาวรรย์5,000.00วศ.2512,
นายพรชัย ชัยปิยะพร5,000.00วศ.2512,
นายภิญโญ จินตพยุงกุล5,000.00วศ.2512,
นาย สุรศักดิ์ สกุลลิ้มเจริญ5,000.00วศ.2512,
นายวินธชา ศิริทวีสุข 5,000.00วศ.2513,
นายสุธี จุฬานุตรกุล5,000.00วศ.2514,
นายปรเมธ ประเสริฐยิ่ง5,000.00วศ.2515,
นายสุเทพ กุลสิงห์5,000.00วศ.2515,
นายเทวเกียรติ สันติเวส5,000.00วศ.2515,
นายโอภาส อารีรักษ์5,000.00วศ.2515,
นาวาเอก จักรชัย ชื่นวาริน5,000.00วศ.2516,
นายสุนัย มนต์ชัยตระกูล5,000.00วศ.2519,
นายกาญจนะ ม่วงศิริ5,000.00วศ.2519,
รศ.ดร. บรรเจิด พละการ5,000.00วศ.2521, บุคลากร
นายณรงค์ ไตรตรึงษ์ทัศนา5,000.00วศ.2521,
นายอภินนท์-นางพัชรี สุชีวบริพนธ์ 5,000.00วศ.2522,
นายธีระชัย ธนุภาพรังสรรค์5,000.00วศ.2523,
นายมนตรี เดชาสกุลสม5,000.00วศ.2525,
นายจรัญนกรณ์ โสจรัญรัตนกุล5,000.00วศ.2526,
นายธรัฐพร เตชะกิจขจร5,000.00วศ.2530,
นายเนตรนภา ศรุตวราพงศ์5,000.00วศ.2531,
นายเธียรชัย ลีสิรวงศ์5,000.00วศ.2533,
นายธนพัต กวีไตรภพ5,000.00วศ.2533,
นายสันต์ สัมปัตตะวนิช5,000.00วศ.2533,
นายกานต์  ศรัทธากุล5,000.00วศ.2533,
ดร.ดวงดาว วิชาดากุล5,000.00วศ.2533,
นายถิรยุทธ ลิมานนท์5,000.00วศ.2533,
นายเศกสรร ลาภเจริญสิน5,000.00วศ.2533,
คุณศศิพร ศิริลัทพร5,000.00วศ.2533,
นายสักการ สิริศรีศักดิ์5,000.00วศ.2533,
น.ส.ชวิศา บุญนิกรวรวิทย์5,000.00วศ.2549,
นายไพศาล จิรานันตรัตน์5,000.00วศ.2526,
นายวุฒิพงษ์ แพร่พิพัฒน์มงคล5,000.00วศ.2524,
นายกริช เอี่ยมรุ่งโรจน์5,000.00บุคคลทั่วไป
นายสุรพันธ์ ธีราภัทธานันท์5,000.00วศ.2508,
นายเชาว์ไว สืบสันติ5,000.00วศ.2504,
น.ส.สุธิดา กังสรานุวัตถ์5,000.00วศ.2553,
นายปิยนันท์ ศรีสิรินันท์5,000.00วศ.2553,
นายสมชิต เกษมชุมพล5,000.00วศ.2505,
นายธิติ ปวีณชนา5,000.00วศ.2505,
นายเชาวรัตน์ ลิ้มรัตน์5,000.00วศ.2505,
นายมนู อัศวเกศมณี5,000.00วศ.2505,
นายพีระพล ลิ้มรัตนกุลชัย5,000.00วศ.2540,
ดร.วิชา จิวาลัย5,000.00วศ.2504,
น.ส.บังอร สายสวาท5,000.00บุคลากร
นายประสิทธิ เหมวราพรชัย5,000.00วศ.2509,
นางเพียรพร ปาริยะพันธุ์5,000.00บุคคลทั่วไป
คุณศิริลักษณ์ หอพิสุทธิ์5,000.00บุคคลทั่วไป
นายธนากร ลี่สถาพรวงศา5,000.00วศ.2548,
น.ส.ชมนาด ธรรมนายกาธิป5,000.00วศ.2535,
นางเบญจมาศ จุฑาธวัช5,000.00บุคคลทั่วไป
นายเลอสันต์ สะตะ5,000.00บุคคลทั่วไป
นายเมธี คูหธนเสถียร5,000.00บุคคลทั่วไป
นายเตชินท์ เอี่ยวฤกษ์ศิริ5,000.00วศ.2550,
นางวรอนงค์ ศรีอรุณ5,000.00บุคคลทั่วไป
นายไพบูลย์ พิพัฒนสมพร5,000.00วศ.2511,
นายมานะ เอื้อประเสริฐ5,000.00วศ.2506,
นายสิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์5,000.00ปริญญาเอก,
นายสุเกียรติ เกียรติชัย5,000.00วศ.2506,
ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง 5,000.00วศ.2506,
นายประทีป เชลงเลขา5,000.00วศ.2506,
น.ส.อัจฉรา บุญมาหล้า 5,000.00ปริญญาโท,
นายจุมภฎ บุณยะโหตระ5,000.00วศ.2506,
นายพลพัฒน์ เทพบุญ5,000.00วศ.2534,
นายสุรชัย จันทรธาดา 5,000.00วศ.2515,
นายประชา ยอดวานิช5,000.00วศ.2532,
นายนุวัต ธำรงหวัง 5,000.00วศ.2545,
คุณวรัญญู วรชาติ 5,000.00วศ.2535,
นายศราวุธ สืบไชยวัง 5,000.00วศ.2533,
นายวิสุทธิ์ รังษีขจี5,000.00วศ.2531,
นายอำพน หลีเจริญกุล5,000.00วศ.2516,
นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท์5,000.00วศ.2520,
นายณัฐ ภู่วโรดม5,000.00วศ.2546,
นายโอภาส อาภรณ์ชยานนท์5,000.00วศ.2511,
นายพิชัย สุนทรมีเสถียร5,000.00วศ.2511,
นายวรชาติ ผลพิทักษ์5,000.00วศ.2511,
นายกฤษณ์ ธัญญรัตตกุล5,000.00วศ.2511,
นายสมภพ เลิศบรรณพงษ์5,000.00วศ.2511,
นาวาตรีเกริก ตั้งสง่า5,000.00วศ.2517,
นายพันเทพ สุภาไชยกิจ5,000.00วศ.2515,
นายวิลาศ จรางกุล5,000.00วศ.2515,
นายบุญสันต์ ฉันทกิจโกศล5,000.00วศ.2515,
นายชนะ บวรลักษณ์5,000.00วศ.2538,
นายวีระวัฒน์ ก้องโกวิท5,000.00วศ.2542,
นายธีระชัย ธนุภาพรังสรรค์5,000.00วศ.2523,
นายทรงยศ เอื้อวัฒนา5,000.00วศ.2527,
นายวิฑูรย์ โชคเฉลิมวัฒน์5,000.00วศ.2523,
นายศิวะ มหาสันทนะ5,000.00วศ.2523,
ดร.พงค์ศานติ์ อภิรติเกียรติ5,000.00วศ.2520,
นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์5,000.00วศ.2532,
นายจณัตว์ สุชาโต5,000.00วศ.2530,
นายอานนท์ สิมะกุลธร5,000.00วศ.2507,
รองศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ กาญจนวงศ์5,000.00วศ.2515,
นายเอกชัย ไทเดชะ 5,000.00วศ.2515,
คุณพัชรี หอวิจิตร 5,000.00วศ.2515,
นางกาญจนา ศุภวิริยกุล 5,000.00บุคลากร
นายกังสดาล บัวประเสริฐ5,000.00วศ.2508,
นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ 5,000.00วศ.2519,
อาจารย์ ชินเทพ เพ็ญชาติ5,000.00บุคลากร
คุณสุภัค พงศ์พิพัฒน์ 5,000.00วศ.2515,
บริษัท เมทเทิลเมท จำกัด5,000.00บุคคลทั่วไป
คุณชัยสิทธิ์ ธรรมพีร5,000.00วศ.2515,
นางสาวสาวิตรี วัฒนสิทธุ์ 5,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท ออนเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด5,000.00บุคคลทั่วไป
คุณอุไรพรรณ ลิ่วเฉลิมวงศ์5,000.00บุคคลทั่วไป
นายสันติ จุลศักดิ์ศรีสกุล5,000.00วศ.2515,
นายชาญชัย เตชะเสฎฐดี5,000.00วศ.2512,
นายคมกฤช สุทธิไวยกิจ5,000.00วศ.2512,
นายกฤษณ์ ไตรลังคะ5,000.00วศ.2512,
บริษัท ซัมมิท เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด5,000.00บุคคลทั่วไป
นายวชิรพันธ์ ชาติวานิช 5,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท ซี อี เอส จำกัด5,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท วิสุทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด5,000.00บุคคลทั่วไป
นายเกรียงศักดิ์ วาณิชย์5,000.00บุคคลทั่วไป
ดร.อาวุธ พลอยส่องแสง5,000.00บุคคลทั่วไป
นายไกรรัตน์ ศรีวรนารถ5,000.00บุคคลทั่วไป
นายรัฐพนธ์ ทาทอง5,000.00วศ.2530,
นายสุพรรณ อ่องสกุล5,000.00วศ.2504,
นายธีระวัฒน์ เธียรประธาน5,000.00วศ.2540,
นางวิภา บัตรสมบูรณ์5,000.00วศ.2532,
นางฉัตรโสภา กลิ่นพันธุ์5,000.00บุคคลทั่วไป
นายกมล วสะภิญโญกุล5,000.00วศ.2540,
นายจำลอง อนันตอัมพร5,000.00วศ.2527,
นายสาธิต สุทธินิรันดร์กุล5,000.00วศ.2512,
นายธำรงค์ ธัญญานุรักษ์5,000.00วศ.2512,
นายอนิรุทธ ปภาวสิทธิ์5,000.00วศ.2512,
คุณเอี่ยมสม ปิติสุทธิธรรม5,000.00วศ.2518,
คุณไพโรจน์ มณีโรจน์5,000.00วศ.2518,
นายธเนศ ดาวาสุวรรณ5,000.00วศ.2512,
พระมหาวรรณพงศ์ วัณณวังโส5,000.00วศ.2512,
นายสุรชัย จุลศิริวัฒนกุล5,000.00วศ.2512,
นายอรรถสิทธิ์ โพธิอภิญาณวิสุทธิ์ 5,000.00วศ.2512,
นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์5,000.00วศ.2512,
นายประยูร เลิศอนันตสุข5,000.00วศ.2512,
นายไพฑูรย์ สุวรรณบริบาล5,000.00วศ.2512,
ดร.วิษณุ พะลายานนท์5,000.00วศ.2512,
นายชาญณรงค์ จันทนวรางกูร5,000.00วศ.2503,
นายไพจิตร นิมมานะเกียรติ5,000.00วศ.2526,
นายทวีสิทธิ์ ตันศิริ5,000.00วศ.2544,
นายกฤษดา ณ ตะกั่วทุ่ง5,000.00วศ.2512,
นายเฉลิมชัย มีคุณเอียม5,000.00วศ.2512,
นายณรงค์ สมจิตรานุกิจ5,000.00วศ.2512,
นายมานิตย์ เมฆประสาน5,000.00วศ.2512,
นายสมชาย จารุเกษมรัตนะ5,000.00วศ.2512,
นายมรกต วัตตธรรม5,000.00วศ.2512,
คุณประถม ต่อทีฆะ5,000.00วศ.2513,
นายเจริญ เมฆโกมล5,000.00วศ.2512,
คุณพลัฏฐ์ ชัยวรมันต์5,000.00บุคคลทั่วไป
คุณเกรียงเดช อัศวเลิศพลากร5,000.00วศ.2526,
นายกิติวัฒน์ วิมลสมบัติ5,000.00วศ.2541,
นายกิติพงษ์ วิมลสมบัติ5,000.00วศ.2542,
นายพีระ ทองไกรแสน5,000.00วศ.2512,
นายทวี ธรรมอดิศัย5,000.00วศ.2512,
นางเสาวนีย์ ตั้งรุ่งเรืองชัย5,000.00บุคคลทั่วไป
นายชาญชัย เดชะเสฏฐดี5,000.00วศ.2512,
นายมานะ ลิ้มวิทย์ธราดล5,000.00วศ.2512,
นายตรีชัย เลาหตีรานนท์5,000.00วศ.2511,
นายวิชัย โรจนวาสี5,000.00วศ.2511,
คุณจิตตภู อุษณาภิรักษ์5,000.00วศ.2534,
คุณรชตะ ทองวิทูโกมาลย์5,000.00วศ.2546,
คุณทวีชัย เหลี่ยมศิริวัฒนา5,000.00วศ.2511,
คุณเธียร ชูพิศาลยโรจน์5,000.00วศ.2511,
คุณพนิดา ชลสินธุ์5,000.00วศ.2529,
นายโยเซฟ พัฒนดิลก5,000.00วศ.2529,
นายสามารถ เจริญกิจภัณฑ์5,000.00วศ.2529,
นายสหัส ไชยโย5,000.00วศ.2538,
คุณชูพันธุ์ ธรรมาณิชานนท์ 5,000.00วศ.2538,
คุณบูรณินทุ์ กัมพลพันธ์5,000.00วศ.2538,
คุณสุนันท์ ทิพย์ทิพากร5,000.00วศ.2534,
คุณนุจรี รัตนพัฒน์5,000.00บุคคลทั่วไป
คุณรัชนัย ธีระเจตกูล5,000.00วศ.2539,
คุณพิศิษฐ์ ศิริสุข5,000.00บุคคลทั่วไป
คุณวรการ พงษ์ศิริกุล5,000.00บุคคลทั่วไป
คุณนรินทร์ ลีลาธนางกูร5,000.00วศ.2521,
คุณเลิศศักดิ์ บุญส่งทรัพย์5,000.00วศ.2529,
คุณสันต์ปฎิภาณ เตโชประเสริฐ5,000.00วศ.2529,
คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต5,000.00วศ.2529,
คุณสี่พร ตั้งสุวรรณ5,000.00วศ.2536,
คุณอรนุช มหสรรค์5,000.00บุคคลทั่วไป
คุณสุธา ปิงสุทธิวงศ์5,000.00วศ.2534,
คุณณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์5,000.00บุคคลทั่วไป
คุณนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์5,000.00วศ.2529,
คุณสุรเทพ เขียวหอม5,000.00บุคคลทั่วไป
คุณดุษฎี ลีลาเกตุ5,000.00วศ.2532,
คุณเดือนเต็ม วรเดชวิเศษไกร 5,000.00วศ.2537,
คุณเชิดศักดิ์ วิทูราภรณ์5,000.00บุคคลทั่วไป
คุณภาณี ดำรงค์มงคลกุล5,000.00บุคคลทั่วไป
ดร.ณัฐ อธิวัทวัส5,000.00บุคคลทั่วไป
นางเนสินี ไชยเอีย5,000.00วศ.2523,
นายสุระ เพชรพิรุณ5,000.00วศ.2523,
นายอุทัย สุตตันเหิม5,000.00วศ.2523,
นายวิศาล สุรเนาวรัตน์5,000.00วศ.2523,
น.ส.จิตราภา เลิศวิจิตรานนท์5,000.00วศ.2523,
นายวิสุทธิ์ ชวนะโรจน์ฤทธิ์5,000.00วศ.2523,
นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์5,000.00วศ.2523,
นายสมบุญ ไตรลีลาลักษณ์5,000.00วศ.2523,
บริษัท อินทิกรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด5,000.00บุคคลทั่วไป
คุณมิตรสงฆ์ วงศ์กุลพิศาล5,000.00วศ.2517,
คุณสากิยา ลิ่มปิยะกรณ์5,000.00บุคคลทั่วไป
คุณศิวิกา ลิ่มปิยะกรณ์5,000.00บุคคลทั่วไป
คุณตง แซ่ตั้ง5,000.00บุคคลทั่วไป
คุณสุมนา ชูจารุกุล5,000.00บุคคลทั่วไป
นายจิรเดช ปัญจเดชาชัย5,000.00วศ.2529,
คุณอุไรวรรณ มากทอง5,000.00บุคคลทั่วไป
คุณฉัตรโสภา กลิ่นพันธ์5,000.00วศ.2518,
คุณพงศ์ไทย อัศวานันท์5,000.00วศ.2518,
คุณอดิศักดิ์ วีรยวรางกูร5,000.00วศ.2518,
คุณวราภรณ์ ลิ่มปิยะกรณ์5,000.00บุคคลทั่วไป
คุณเทอดไทย สุธารักษนนท์4,900.00วศ.2529,
คุณสิทธวีร์ ภัคคะสิริวัฒน์4,700.00วศ.2521,
นายชินอริศร์ โตตรังคานนท์4,687.00วศ.2546,
คุณมณฑิชา ด่านชลวิจิตร4,500.00วศ.2538,
นายศุภฤกษ์ บุญสมภาร4,500.00วศ.2545,
วิศวะ 2521 IE4,400.00วศ.2521,
นายธีรินต์ แจ้งสว่าง4,000.00วศ.2552,
นายเกียรติบูลย์ มุทธากลิน4,000.00วศ.2505,
นายนันธพงศ์ กุลดิลกไพบูลย์4,000.00วศ.2548,
นายสุชน มโนหาญ4,000.00วศ.2512,
นายวิบูล วงศ์สืบชาติ4,000.00วศ.2514,
นายกวี วิจิตรธนาพร4,000.00วศ.2515,
นายสมคิด ยศเมธา4,000.00วศ.2515,
คุณนวลจันทร์ เหรียญมณี4,000.00วศ.2533,
นายธนา สราญเวทย์พันธุ์4,000.00วศ.2534,
นายชนะศักดิ์ ศรีพฤฒา4,000.00วศ.2541,
นายณพร เสริมสกุลวัฒน์4,000.00วศ.2546,
คุณชื่นอุษา จันทรา4,000.00วศ.2537,
นายปราการ กาญจนวดี4,000.00วศ.2509,
นางจิรวรรณ สุวรรณขจร4,000.00บุคคลทั่วไป
นายวิชาญ ภู่พัฒน์4,000.00วศ.2505,
นางสุภาพร แซ่จู4,000.00บุคคลทั่วไป
นายพิชิต วิริยะไชโย4,000.00วศ.2513,
นายเกชา ยืนยงวัฒน์4,000.00วศ.2534,
นายชวิน นิจพาณิชย์4,000.00วศ.2546,
นายศรัณย์ อุดมฤกษ์ชัย4,000.00วศ.2520,
นายทรงพันธุ์ พรรณวานิช4,000.00วศ.2516,
นายธนิศร์ อัศวเหม4,000.00วศ.2530,
นายธานันทร์ หาญเจริญกิจ4,000.00วศ.2515,
คุณต่อพงศ์ กฤตยาเกียรณ์4,000.00วศ.2538,
นายกู้เกียรติ วัฒนวงศ์วิสุทธิ์4,000.00วศ.2511,
พญ.อิสรา อัครพรประภา4,000.00วศ.2548,
คุณศิริโชติ สิงห์ษา4,000.00วศ.2526,
นายนำพล ลิ้มประเสริฐ4,000.00วศ.2521,
นางนาถลดา วัฒนกุลชาติ4,000.00วศ.2523,
คุณบุญมาก สมิทธิลีลา4,000.00วศ.2518,
นายปณิธาน จิตจาตุรันต์3,587.00วศ.2546,
นายสรวงศ์ ดาราราช3,500.00วศ.2544,
นายวิศิษฐ์ นาโค3,310.00วศ.2510,
คุณดวงแข เวชชศาสตร์3,300.00วศ.2533,
นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 3,200.00วศ.2551,
นายวรกร กอวัฒนะ3,087.00วศ.2546,
นายทรงสิทธิ์ สัตพงศ์พันธุ์3,000.00ผู้ปกครอง,
นายสมชาย ลิ้มตระกูล3,000.00ผู้ปกครอง,
นายประเสริฐ เหมินทสมิตร3,000.00วศ.2502,
นายประณัย สัตยวณิช3,000.00วศ.2507,
นายจรูญ ชาติรุ่ง3,000.00วศ.2508,
นายพิษณุ พุ่มอิ่ม3,000.00วศ.2508,
นายทวีสิน บุญสม3,000.00วศ.2510,
ผศ.ดร.ครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์3,000.00วศ.2512, บุคลากร
นายทนง ตั้งรุ่งเรืองชัย3,000.00วศ.2526,
นายศิริ ประสานสันติกุล3,000.00วศ.2532,
น.ส.จันทร์จิรา บางสมบูรณ์3,000.00วศ.2532,
นายณรายุ พิทยปรีชานนท์3,000.00วศ.2533,
นายวรกิตติ ศรีขำ3,000.00วศ.2533,
นายประเวทย์ ยรรยงสวัสดิ์3,000.00วศ.2535,
นายพิมุกต์ ตันธีระธรรม3,000.00วศ.2541,
นายธีระพงศ์ วิชิรานนท์3,000.00วศ.2521,
นายปฐมพงศ์ โพธิปัทมะ3,000.00วศ.2553,
นายสุธรรม คำตัน3,000.00วศ.2505,
นายเอนก ตันคณิต3,000.00วศ.2505,
นายพงษ์พัณณ์ สุวรรณวิสูตร3,000.00วศ.2520,
นายวสันต์ นกไม้3,000.00บุคคลทั่วไป
นายภูมิ จันทรโมลี3,000.00วศ.2550,
นายภาสกร บูรณรัชดา3,000.00วศ.2515,
นายชยากร ปิยะปัณฑิตกุล3,000.00วศ.2536,
นายสุชัย กอประเสริฐศรี3,000.00วศ.2528,
นายกิตติ นภารักษาวงค์3,000.00วศ.2506,
นายสิทธิชัย ตันติทวีวัฒน์ 3,000.00บุคคลทั่วไป
นายเฉลิมพล จันทจิตร์ 3,000.00วศ.2504,
คุณนฤมล วิภาณุรัตน์ 3,000.00วศ.2542,
นายสมสุข ศุภกิตติวงศ์ 3,000.00วศ.2514,
นายพงศธัช สมบัติบริบูรณ์ 3,000.00วศ.2526,
นายประวัติ วิจารณ์ไพบูลย์3,000.00วศ.2528,
นายนันทศักดิ์ เลาหวิโรจน์3,000.00วศ.2526,
น.ส.งามจิตต์ บริบาลบุรีภัณฑ์3,000.00วศ.2533,
นายวรชัย กิจสิริวิศาล3,000.00วศ.2537,
คุณนวลจันทร์ ตันกุรานันท์3,000.00วศ.2533,
นายไพบูลย์ พงษ์ชัยฤกษ์3,000.00วศ.2512,
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด3,000.00บุคคลทั่วไป
นายขจรศักดิ์ มโนทรัพย์ศักดิ์3,000.00บุคคลทั่วไป
นายวิชิต พรสิริพงษ์3,000.00วศ.2505,
นายธเรศ บวรปรัส3,000.00วศ.2513,
คุณปราณี หลิมเทียมศิลา3,000.00บุคคลทั่วไป
นายชัยธร โฆษิตศรวณีย์3,000.00วศ.2548,
นางนรินทร์ โรจน์พลาเสถียร3,000.00วศ.2527,
คุณสาทิตย์ เจนเจริญธรรม3,000.00วศ.2518,
นายสมพงษ์ ศรีศุกร์เจริญ3,000.00วศ.2512,
นายณัฐวรรธน์ ไตรวนาธรรม3,000.00วศ.2512,
นายนเรศ เลาหะนันท์3,000.00วศ.2512,
คุณดรุณี เจริญเศรษฐศิลป์3,000.00วศ.2527,
คุณพิศาล จอโภชาอุดม3,000.00วศ.2511,
นายสมบัติ บวรสมบัติ3,000.00วศ.2512,
นายไมตรี วงศ์ไพเสริฐ3,000.00วศ.2512,
นายวิศาล วงศ์ธนาสุนทร3,000.00วศ.2511,
คุณพุทธ พรเพียรเลิศกุล3,000.00วศ.2512,
นายวีระ จันทรปานนท์3,000.00วศ.2512,
ดร.วิทยา ยงเจริญ3,000.00วศ.2509,
นายธีรยุทธ ศักดิ์วิลาสตระกูล3,000.00วศ.2529,
คุณวิเชียร สุขสร้อย3,000.00วศ.2538,
คุณพิจักษณ์ มีทอง3,000.00วศ.2538,
คุณวิไลลักษณ์ ศิริวงศ์รังสรร3,000.00บุคคลทั่วไป
คุณอัครวัต ศิริสุข3,000.00บุคคลทั่วไป
คุณณรงค์ แสงศิลปรัตน์3,000.00วศ.2534,
คุณเพชร นิยมเสน3,000.00วศ.2532,
คุณมงคล สัตอาชากุล3,000.00วศ.2534,
นายอภิวัฒน์ เตียนพลกรัง3,000.00วศ.2523,
นางสมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง3,000.00วศ.2523,
คุณสมเดช จิตติวัฒนพงศ์3,000.00วศ.2518,
นายนนท์ เก้านพรัตน์2,987.00วศ.2546,
นายวงศ์กนก กนกธนาพร2,587.00วศ.2546,
นายสุรศักดิ์ ทวีศิลป์2,533.00วศ.2533,
คุณอดิศักดิ์ ไชยรักษ์2,528.00วศ.2546,
นายวัชรินทร์ เวชนุเคราะห์2,508.00วศ.2508,
นายชวลิต แก่นมณี2,505.00วศ.2505,
ครอบครัวเหลืองอรุณเลิศ2,500.00วศ.2501,
นายศิริชัย นิยมานนท์2,500.00บุคคลทั่วไป
น.ส.รัตนา หวังเกียรติศักดิ์2,500.00บุคคลทั่วไป
นางสาวปัณฑิตา เจริญสุข2,500.00วศ.2540,
คุณพนารัตน์ ขำวงฆ้อง2,500.00บุคคลทั่วไป
คุณวรางณัฐ วาทยพร2,100.00วศ.2545,
นายอนวัช คงสุริยะภิญโญ2,087.00วศ.2546,
คุณกิตติพงศ์ สุนทราเดชอังกูร2,087.00วศ.2546,
นายเกรียงไกร ศาสตรศิริภูมิ2,087.00วศ.2546,
น.ส.นฤมล ศรีสิริสวัสดิ์2,087.00วศ.2546,
นายธัชพล เสาวภาคย์กุล2,087.00วศ.2546,
คุณสิทธิ สุจินตะบัณฑิต2,086.00บุคคลทั่วไป
นายเฉลิม ไตรทศวรกุล2,000.87วศ.2546,
น.ส.นภาพร ประภาวรกร2,000.87วศ.2546,
คุณนุจรีย์ เด่นอริยะกูล2,000.00ผู้ปกครอง,
คุณเพียงพร ปาริยะพันธุ์2,000.00ผู้ปกครอง,
คุณเยาวมาศ สันติมณีรัตน์2,000.00ผู้ปกครอง,
หจก.พงษ์ศักดิ์แอร์ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส2,000.00ผู้ปกครอง,
พ.ต.อ พิเศษ นพ. วัชรินทร์ พิภพมงคล2,000.00บุคคลทั่วไป
คุณฤทัย ถิ่นถลาง2,000.00บุคคลทั่วไป
นางสายรุ้ง หอมจันทร์2,000.00บุคลากร
นายจำนงค์ วงศ์สว่าง2,000.00วศ.2507,
น.ส.โพธิ์ดี ตันติผลาชีวะ2,000.00วศ.2507,
นายยงยุทธ ประภาสวัสดิ์2,000.00วศ.2508,
นายประวิตร มุกด์ธนะอนันต์2,000.00วศ.2510,
นายวิทยา ฉัตรเจริญมิตร2,000.00วศ.2512,
นายสุรเดช กีรติรักษ์2,000.00วศ.2513,
นายสมศักดิ์ ธรธรรม2,000.00วศ.2513,
นายกิตติ นิรันดร์นุต2,000.00วศ.2514,
นายบริสุทธิ์ วิมุกตายน2,000.00วศ.2514,
นายประพจน์ วุฒิกรวิภาค2,000.00วศ.2514,
นายณรงค์ บัณฑิตกมล2,000.00วศ.2514,
นายสมชาย เอื้อเกษมสิน2,000.00วศ.2514,
นายเรืองยศ ตั้งชีวินศิริกุล2,000.00วศ.2514,
นายครรชิต สุทธิ์วนิช2,000.00วศ.2515,
นายประพัฒน์ หวังประกอบสุข2,000.00วศ.2515,
นายวิชัย อัศวชัยณรงค์2,000.00วศ.2526,
คุณสวิญญา และ คุณจุมพล พลวิชัย2,000.00วศ.2530,
ดร.ดนัย ต.รุ่งเรือง2,000.00วศ.2532,
นายสมภพ สุวรรณกวิน2,000.00วศ.2533,
นายเลอพงศ์ รุ่งโรจน์นิมิตชัย2,000.00วศ.2533,
นายกิติสร ปุณณะหิตานนท์ 2,000.00วศ.2533,
คุณนุชดา มารีอนุเคราะห์2,000.00วศ.2533,
ดร.ดวงกมล ณ ระนอง2,000.00วศ.2533,
คุณนพรัตน์ เดชาวิจิตร2,000.00วศ.2533,
คุณพิมาน สุขเรือน2,000.00วศ.2533,
นายพิรุฬห์ สุธีจินดารัตน์2,000.00วศ.2533,
นายต่อศักดิ์ ทองสุกดี2,000.00วศ.2533,
นายธำรงค์ โตสุโขวงศ์2,000.00วศ.2533,
นายสมบูรณ์ อภิวันทนกุล2,000.00วศ.2537,
น.ส.กวินนันทน์ ภัทร์ชนันท์2,000.00วศ.2539,
นายธันยกร เมืองนาโพธิ์2,000.00วศ.2544,
นายกุฏเชฏฐ์ เมืองนาโพธิ์2,000.00วศ.2548,
น.ส.จารุวรรณ จิรเจริญ2,000.00บุคคลทั่วไป
นายสุพจน์ โกมลพฤตินันท์2,000.00วศ.2502,
นายถนอม กลัดแก้ว2,000.00วศ.2492,
นายกานต์ ชัยเจริญไมตรี2,000.00วศ.2535,
นางศรีวรรณ เสมาชัย2,000.00บุคคลทั่วไป
นายนภนต์ สายน้ำทิพย์2,000.00วศ.2553,
น.ส.ชลิดา เขมสถิตย์อนันต์2,000.00วศ.2553,
นายรวีกิต ฉัตรทอง2,000.00วศ.2553,
นายชาญวิทย์ ตรีมังคลายน2,000.00วศ.2536,
นายศิวัช ยงสวัสดิกุล2,000.00วศ.2553,
คุณผาณิต เสรีบุรี2,000.00วศ.2537,
นายพันธุ์ลพ หัตถโกศล2,000.00วศ.2517,
นางอรพินท์ สูยะโพธ2,000.00บุคคลทั่วไป
นายสุริย์ เขื่อนมั่น2,000.00วศ.2502,
นายอภิชัย จิรวัฒนศิริ2,000.00วศ.2536,
นายวิศิษฎ์ จิรเดชพิทักษ์2,000.00วศ.2515,
นายสุริยะ สุทธิธรรม2,000.00วศ.2505,
นายบัญชา วัฒนสินธุ์2,000.00วศ.2505,
นายเข็ม พูลพุฒิพงษ์2,000.00วศ.2505,
นางวรลักษณ์ เทภาสิต2,000.00วศ.2538,
นายวีระ ลาภอนันต์พิทักษ์2,000.00วศ.2542,
นายทรงศักดิ์ ศฤงคารินกุล2,000.00บุคคลทั่วไป
นายนภดล วรวัฒนชัย2,000.00วศ.2509,
นายณัฐภัทร พันธุมโกมล2,000.00บุคคลทั่วไป
นายโกวิทย์ แย้มงานเหลือ2,000.00วศ.2504,
นายชานน จันทวงค์2,000.00วศ.2553,
นางเพียงเพ็ญ เมฆอรุณเรือง2,000.00บุคคลทั่วไป
นายเจนจบ วีระพานิชเจริญ2,000.00วศ.2537,
นายเกียรติศักดิ์ ใหม่เจริญนุกูล2,000.00วศ.2541,
ว่าที่ ร.ท.อรุณวัชร์ กร่ำธาดา2,000.00บุคคลทั่วไป
นายธนุ ชิณเครือ2,000.00วศ.2501,
นายหาญยิ่ง รัตนทุมมาพร 2,000.00บุคคลทั่วไป
คูณผณินทร เสนีย์โกศล2,000.00วศ.2549,
นางสาวพักตร์พิมล วรรณเจริญ 2,000.00วศ.2546,
นายบรรภต อภิกีรติกุล 2,000.00วศ.2513,
นายกฤษฎิ์ ลักขณาธร2,000.00วศ.2542,
นายพรชัย ลาภเจริญวงศา2,000.00วศ.2536,
นายฉัตรชัย ดุษฎีโหนด2,000.00วศ.2528,
นายศรัณย์ กิจนิธิกุล2,000.00วศ.2541,
นายเสรี พงศ์ศรีวัฒน์2,000.00วศ.2510,
นายนันทพล โรจนโกศล2,000.00วศ.2532,
นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์2,000.00วศ.2542,
นายสวิชชา อักขรายุธ2,000.00วศ.2530,
นายสมหมาย ฉัตรแสงอุทัย2,000.00วศ.2521,
นายสมชัย หิรัญวโรดม2,000.00ปริญญาโท,
นายกฤษณะ อุตมัง2,000.00วศ.2537,
คุณปิ่นจรัส ปิ่นเสม2,000.00วศ.2540,
คุณกัญจน์ วงศ์รุ่งโรจน์กิจ2,000.00วศ.2538,
นายปณิธาน หวังธรรมคุ้ม2,000.00วศ.2540,
นายมานะ ภัทรกุลพงษ์2,000.00วศ.2513,
นายพีระ โศภิตนุกุล2,000.00วศ.2546,
นายณัฐวุฒิ งามไพบูลย์2,000.00วศ.2544,
คุณสุเจดา ชัยสวัสดิ์อารี2,000.00วศ.2533,
นายวิชัย โอเจริญรัตน์2,000.00วศ.2534,
นายประทีป ศรีชัย2,000.00วศ.2511,
นอ.ไพศาล สงวนหมู่2,000.00วศ.2511,
นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา2,000.00วศ.2515,
คุณมยูร จิตตั้งสมบูรณ์2,000.00วศ.2548,
นายจักรพันธ์ จูฑะวนิช2,000.00วศ.2508,
นายทรงเกียรติ หาญสันติ2,000.00วศ.2537,
คุณจรัญนกรณ์ โสจรัญรัตนกุล2,000.00วศ.2526,
นายวิโรจน์ มีนะพันธ์2,000.00วศ.2525,
นายชัยสวัสดิ์ ศรีรัตนรัฐ2,000.00วศ.2524,
คุณสุมนา คีนเนอร์2,000.00บุคคลทั่วไป
นายวิจักร เต็งอำนวย2,000.00วศ.2512,
นายมนต์ชัย หยกน้ำเงิน2,000.00วศ.2512,
นายชูยศ สุธารัตนชัยพร2,000.00บุคคลทั่วไป
นายจเร เฮงตระกูล2,000.00บุคคลทั่วไป
นายประเสริฐ กสิกิจสกุลผล2,000.00บุคคลทั่วไป
นายพรชัย ผาติกุลศิลา2,000.00บุคคลทั่วไป
นายอติชาติ ตรีกาลสราญสุข2,000.00วศ.2514,
นายณัฐพล นิพันธ์ไพศาล2,000.00วศ.2540,
นายวิรัตน์ อมรพิพิธกุล2,000.00บุคคลทั่วไป
นายพิทักษ์ ลิ้มรัตนดำรงค์2,000.00วศ.2528,
นายชวลิต มัชฌิมดำรง2,000.00วศ.2537,
นายชาญเกริก เยาว์ยืนยง2,000.00วศ.2538,
นายกรีธา ศิริตันติกร2,000.00วศ.2513,
นายศหทัศน์ เลี้ยงสุคนธน2,000.00บุคคลทั่วไป
นายศักดิ์ดา เจริญวงศ์2,000.00บุคคลทั่วไป
นายพงศ์พล รัตนแสงสรวง2,000.00วศ.2532,
คุณกฤษฎา ดาบเพ็ชร2,000.00วศ.2547,
นายวิทยา อนุวงศ์นุเคราะห์2,000.00วศ.2512,
นายราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์2,000.00วศ.2512,
นายพงษ์พันธุ์ จงจิระศิริ2,000.00วศ.2512,
คุณสุวิมล วิศววิกรานต์2,000.00วศ.2535,
นายบุญเลิศ ผดุงศุภไลย2,000.00วศ.2512,
นายหยก วนาสันติภาพ2,000.00วศ.2512,
น.ส.สุภัชชา เหมรัตนธร2,000.00วศ.2547,
นายจริยวัสส์ ชมจินดา2,000.00วศ.2548,
นายกวี ยศไพบูลย์2,000.00วศ.2542,
พล.อ.อ.ชัยนันท์ ธรรมสุจริต2,000.00วศ.2511,
นายวรดิเรก วรพันธุ์พิสุทธิ์2,000.00วศ.2511,
นายวีรชาติ โอฬาพิริยกุล2,000.00วศ.2511,
นายชาตรี ชัยกวิน2,000.00วศ.2512,
นายสรรเพชญ ภาณุวรรณากร2,000.00วศ.2512,
นายสมเกียรติ โตวนำชัย2,000.00วศ.2512,
นายอภิชัย สิทรัตตะกุล2,000.00วศ.2512,
นายทินกร ง้าวเทพนิมิต2,000.00วศ.2512,
นายสุพจน์ อินโอชานนท์2,000.00วศ.2511,
คุณเชาวน์ดิศ อัศวกุล2,000.00วศ.2533,
คุณลานนา เหลืองอาภา2,000.00บุคคลทั่วไป
คุณจินดา มีประเสริฐสกุล2,000.00บุคคลทั่วไป
คุณปรัณยา ธารณเจษฎา2,000.00วศ.2550,
นายกิตติพงศ์ อัศดรวิเศษ2,000.00วศ.2529,
คุณสิริธร มานพจันทโรจน์ 2,000.00วศ.2538,
ผศ.ดร.ก่อเกียรติ บุญชูกุศล2,000.00วศ.2511,
นายพยุงศักดิ์ พิศาลพัฒนกุล 2,000.00วศ.2526,
คุณสิริพร อดิเรกลาภ2,000.00วศ.2540,
คุณภัทรวรรณ รัตนเสวตวัฒน์2,000.00บุคคลทั่วไป
คุณวรทัย รักหฤทัย2,000.00วศ.2541,
คุณวีรวุฒิ ชัยวัฒน์2,000.00วศ.2541,
คุณอมรรัตน์ จะตุรวิทย์2,000.00วศ.2534,
คุณณัฏฐา ทองจุล2,000.00วศ.2534,
คุณวิโรจน์ ตั้งธีรจรูญวงศ์2,000.00วศ.2541,
คุณพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย2,000.00วศ.2511,
คุณกวิศ โรจนวาสี2,000.00วศ.2511,
นายกรวี ศุภสิทธิ์2,000.00วศ.2523,
นายพิจิตร จิตต์นิลวงศ์2,000.00วศ.2523,
นางนวลศิริ เหรียญทองคำ2,000.00วศ.2523,
คุณชัยทัต นามสุบิน2,000.00วศ.2518,
นายเดชา ตั้งสิน2,000.00วศ.2518,
คุณสรัญ รังคสิริ2,000.00วศ.2518,
นายปิติภูมิ ตั้งสิริสุธีกุล1,987.00วศ.2546,
น.ส.สุมิตตา พละกลาง1,987.00วศ.2546,
นายเอกชัย งามพิทักษ์จิตต์1,987.00วศ.2546,
นายภาวิต สุรพัฒน์1,900.00วศ.2547,
รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกุล1,800.00บุคคลทั่วไป
นายสุภศักดิ์ จุลละศร1,710.00วศ.2539,
นายวีรพงศ์ อัศวเมฆี1,587.00วศ.2546,
คุณวรรณี กาญจนกุล1,500.00ผู้ปกครอง,
น.ส.สิริพร อิ่มจิตร์1,500.00บุคลากร
นายสมศักดิ์ โกนธีรากุล1,500.00วศ.2514,
นายพัฒน์ศิริ ใจก้าวหน้า1,500.00วศ.2548,
นางเพ็ญศิริ สาขามุละ1,500.00บุคคลทั่วไป
นายสามจวน สวนจาม1,500.00บุคคลทั่วไป
นายชุมสิน กุลบุญ1,500.00บุคคลทั่วไป
นายวรวุฒิ ธีระธานนท์1,500.00บุคคลทั่วไป
คุณพรภิรัตน์ กิตติอมตทรัพย์1,500.00บุคคลทั่วไป
นายเกรียงศักดิ์ อิสริโยดม 1,500.00วศ.2521,
นายดนุพงษ์ สรรพอุดม1,500.00วศ.2550,
นายณรงค์เดช หาญชนบท1,500.00วศ.2526,
นายฤทธิไกร ประไพพิชิต1,500.00วศ.2526,
นายฤทธิชัย ประไพพิชิต1,500.00วศ.2526,
น.ส.เฉลิมพร ชูศักดิ์ตระกูล1,500.00วศ.2538,
คุณอภินันท์ สุทธิธารธวัช1,500.00วศ.2538,
คุณปัทมา แต้ไพบูลย์1,500.00วศ.2541,
คุณเตชิษฐ์ ทองชัชวาล1,500.00วศ.2541,
คุณเธียรกนก ศิริชยาพร1,500.00วศ.2541,
นายวิริทธิ์พล สิริโภคารักษ์1,250.00วศ.2534,
นายรพีพรรณ ดรุณกานต์1,200.00วศ.2553,
ไม่ประสงค์ออกนาม1,200.00วศ.2524,
นางพัชร์จุฑา จันทร์สืบสาย1,111.00บุคลากร
นายกรกช บูรพาธนะ1,100.00บุคคลทั่วไป
นายอรรถสิทธิ์ พานิชย์ไพศาลกูล1,087.00วศ.2546,
นายปิยะชาติ อิศรภักดี1,087.00วศ.2546,
น.ส.สุภาดา จิวัธยากุล1,087.00วศ.2546,
คุณกฤชนพ งามเบญจกุล1,087.00วศ.2546,
น.ส.วิภาดา ตั้งปัญญาพินิจ1,087.00วศ.2546,
น.ส.ชุตินธร หาญชเล1,087.00วศ.2546,
นายศิลปกรณ์ เดชานุวัฒนา1,087.00วศ.2546,
น.ส.นันท์ชนก เมฆนาสิน1,087.00วศ.2546,
นายชินทองเพิ่ม ชุติองค์สกุล1,087.00วศ.2546,
นายชุษณัญ เชาวกรีติพงศ์1,087.00วศ.2546,
นายสุรเชษฐ ศรกาญจน์1,087.00วศ.2546,
น.ส.กุณฑีรา ประทักษ์นุกร1,087.00วศ.2546,
นายธนภัทร บัวลอย1,087.00วศ.2546,
นายวิฑูรย์ อังคานนท์1,087.00วศ.2546,
น.ส.อจลา ตั้งจิตรเพียร1,087.00วศ.2546,
นายพงศ์พันธุ์ เกรียงธนวิบูลย์1,087.00วศ.2546,
นายวิญญู คงคาวิทูร1,087.00วศ.2546,
นายบุญแสง วุฒิพัน1,025.00วศ.2515,
คุณชัชชษา โพธิสุข1,000.87วศ.2546,
นายวิโรจน์ ผาณิตพจมาน1,000.73วศ.2532,
นายจิระพงศ์ พรกุล1,000.03วศ.2526,
คุณชลธารา สุขนิ่ม1,000.00ผู้ปกครอง,
คุณปิยะธิดา ธนากรรฐ์1,000.00ผู้ปกครอง,
พ.ต.อ.ธีรสิทธ สุขสถิต์ธนวัฒ1,000.00ผู้ปกครอง,
คุณศันสนีย์ ยศไพบูลย์1,000.00ผู้ปกครอง,
คุณสมลักษณ์ สุทธิธรรม1,000.00ผู้ปกครอง,
คุณณัฐชนน ผจงกิจพิพัฒน์1,000.00ผู้ปกครอง,
พ.ต.ท.สมนึก เพชรคงทอง1,000.00ผู้ปกครอง,
คุณมลิวัลย์ ลายถาวร1,000.00ผู้ปกครอง,
คุณแก้ว กมลวัฒน์1,000.00ผู้ปกครอง,
น.ส.วราภรณ์ อิศรานุวัตร1,000.00บุคคลทั่วไป
น.ส.ยุพา ทัศกุล1,000.00บุคลากร
รศ.เสถียร ชลาชีวะ1,000.00วศ.2499, บุคลากร
นายพะโยม โลหะวิจารณ์1,000.00วศ.2503,
นายสมศักดิ์ จันทรา1,000.00วศ.2507,
นายธำรงศักดิ์ ลักษณะศิริ1,000.00วศ.2507,
นายสำเริง แทนบุญ1,000.00วศ.2507,
คุณลลิลทิพย์ เหล่าธรรมทัศน์1,000.00วศ.2514,
นายพินิจ ธารทอง1,000.00วศ.2514,
นายสมศักดิ์ พฤติกุล1,000.00วศ.2514,
นายไพโรจน์ พงศาพิชญ์1,000.00วศ.2515,
นายอุดม แจ่มใส1,000.00วศ.2515,
นายเศกสิทธิ์ ศุภเมธาพร1,000.00วศ.2530,
นายวีรชัย เล็กตระกูล1,000.00วศ.2533,
นายศิเวสกร รุ่งโรจน์1,000.00วศ.2533,
นายวุฒิพงษ์ อมรชัยชาญ1,000.00วศ.2534,
นายกิตติชัย กรรณิการ์1,000.00วศ.2534,
นายอนุวัต ไพจิตโรจนา1,000.00วศ.2535,
นายมนตรี สุวรรณเกศา1,000.00วศ.2535,
น.ส.สุจิราวดี อายุรยืนยง1,000.00วศ.2535,
น.ส.วรลักษณ์ วงษ์กรุด1,000.00วศ.2538,
นายพัฒนะ พงศ์จริยา1,000.00วศ.2540,
นายชาย นพพยูรกุลวงศ์1,000.00วศ.2541,
นายวิทวัส อรรคราภรณ์1,000.00วศ.2535,
นายปิติ หาญสวัสดิ์1,000.00วศ.2535,
นายประกอบ จินดามณีพล1,000.00วศ.2535,
นายศราจันทร์ สมบัติทอง1,000.00วศ.2540,
นายกฤษณศร อังศวานนท์1,000.00วศ.2535,
นายวรศิลป์ โพธิสุวรรณ1,000.00วศ.2553,
น.ส.ชุติกาญจน์ เลิศธัญพันธ์1,000.00วศ.2553,
นายชัชพล ปัตทวีคงคา1,000.00วศ.2553,
นายธนพล อมรทิพย์สกุล1,000.00วศ.2553,
นายพิชญุตม์ เอกปริญญากุล1,000.00วศ.2553,
นางปวีณา บัวแย้ม1,000.00ผู้ปกครอง,
นายรชต ต่อศิริสุข1,000.00วศ.2553,
นายมหาศักดิ์ สุรกิจบวร1,000.00วศ.2553,
นายชวณัฐ เจริญธรรมโชค1,000.00วศ.2553,
นายปกรณ์ อาษารัฐ1,000.00วศ.2553,
นายวิศรุต ฐิตยารักษ์1,000.00วศ.2553,
นายสุเทพ น้อมสวัสดิ์1,000.00ผู้ปกครอง,
นายจักรพงษ์ แก้วสุวรรณ1,000.00วศ.2553,
นายเธียรภัทธ รุทธิ์วารี1,000.00วศ.2553,
นายเจน บุญซื่อ1,000.00ปริญญาโท,
นายสุวิตต์ บุญสู่สกุล1,000.00บุคคลทั่วไป
นายไพบูลย์ อร่ามรัตน์1,000.00วศ.2507,
นายณรงค์ คุ้มไพโรจน์1,000.00วศ.2505,
นายต่อตระกูล วัฒนวรกิจกุล1,000.00วศ.2539,
นายกมล ลิมธัญญกุล1,000.00วศ.2537,
นายวริทธิ์ กฤตผล1,000.00บุคคลทั่วไป
นายบุญเลิศ เลิศหาญ1,000.00บุคคลทั่วไป
นายเสียมหยอง วิเศษศรีพงษ์1,000.00บุคคลทั่วไป
คุณฐิติชญา ธนมิตรสมบูรณ์1,000.00วศ.2538,
นายศุภกิตติ์ ปุณยฉัตร1,000.00วศ.2538,
นายอนันต์ รุ่งเรืองศิริวัฒน์1,000.00วศ.2514,
น.ส.กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ1,000.00บุคคลทั่วไป
น.ส.วิศัลย์ศยา ปัญญาคำ1,000.00บุคคลทั่วไป
คุณอรณิชชา ศรีประพฤทธิ์ชัย1,000.00บุคคลทั่วไป
นายเพิ่ม อ่อนประทุม1,000.00บุคคลทั่วไป
นายภาณุวัฒน์ จันทร์ภักดี1,000.00บุคคลทั่วไป
คุณวีนา ศิวะถาวร1,000.00บุคคลทั่วไป
นายเกษมสันต์ วิศวไพศาล 1,000.00วศ.2502,
นายวินัย นรินทร์สุขสันติ 1,000.00วศ.2531,
นายวีร์ สิรสุนทร 1,000.00วศ.2542,
คุณสุพิชญกานต์ สันติกุลานนท์ 1,000.00วศ.2544,
นายชวลิต พรหมมาณพ 1,000.00วศ.2499,
นายสะเทือน ยอดแก้ว 1,000.00วศ.2504,
นายเศกวัฐ อาสาสุวรรณ 1,000.00วศ.2549,
นายนพรัตน์ สุธรรมภาวดี1,000.00วศ.2536,
นายสวัสกมล มิตรธีรโรจน์ 1,000.00วศ.2500,
นายภาสกร โภคาวัฒนานุรักษ์ 1,000.00วศ.2520,
คุณภัทรินทร์ รัตนาธิราสุทธ์ 1,000.00วศ.2542,
นายสมชาย ตรีทิพย์รักษ์1,000.00วศ.2523,
นายชูวงศ์ จิระรัตนเมธากร 1,000.00วศ.2523,
นายกวี ปัณฑ์ศิริโรจน์1,000.00วศ.2509,
นายธีระพล ฮวดพรหม 1,000.00วศ.2549,
นายเชาว์ พูนลักษมี 1,000.00วศ.2530,
นายวิสันต์ สุเมธีนันทวงศ์1,000.00วศ.2547,
คุณอรทัย อนันต์เรืองวิทย์ 1,000.00วศ.2542,
นายกวีพจน์ วรยิ่งยง1,000.00วศ.2512,
นายเจริญ แซ่ลี้1,000.00วศ.2546,
นายรีวัน เพทายบรรลือ 1,000.00วศ.2538,
นายโกเมศ เพิ่มพูลโชคคณา1,000.00วศ.2536,
นายสหพล วรรณสุศรี 1,000.00วศ.2537,
นายธงฉาน สงวนวงษ์1,000.00วศ.2541,
นายทศพล อภิกุลวณิช1,000.00วศ.2528,
นายชัยยศ ว่องไวทยกรกุล1,000.00บุคคลทั่วไป
นายชัช เหลืองอาภา1,000.00วศ.2537,
คุณพรทิพย์ วงศ์ถาวรกิจ1,000.00บุคคลทั่วไป
นายธนะสิทธิ์ จิตติวสุรัตน์1,000.00วศ.2536,
นายบดินทร์ อุดล1,000.00วศ.2530,
นายสมบูรณ์ ศุขสาตร1,000.00วศ.2520,
นายสิทธิกร อัมพรทีป1,000.00วศ.2550,
นายวิเชียร ชลคีรี1,000.00วศ.2523,
นายอำนาจ งามไพบูลย์สมบัติ1,000.00วศ.2534,
วรายุทธ์ โพธิ์น้อย 1,000.00วศ.2533,
นายเสกสรรค์ โอฬารกุลวัฒน์1,000.00วศ.2536,
รศ.ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก1,000.00บุคคลทั่วไป
น.ส.จิราวรรณ มงคลธนทรรศ1,000.00วศ.2549,
นายสรรชัย ธนาชัยแสง1,000.00วศ.2533,
นายปิยพงศ์ จริยวิลาศกุล1,000.00วศ.2538,
นายไพโรจน์ ลีลาภัทรกิจ1,000.00วศ.2545,
นายสรสิช ลิมปิผลไพบูลย์1,000.00วศ.2547,
น.ส.วรินพร สวัสดิ์พานิช1,000.00วศ.2547,
คุณการะเกด เกษชุมพล1,000.00วศ.2538,
นายเสริมพร พึ่งพรสวรรค์1,000.00วศ.2539,
นายณรงค์ศักดิ์ โควินทเศรษฐ1,000.00วศ.2540,
นายไพบูลย์ พงศ์ชัยฤกษ์1,000.00วศ.2512,
นายสมบูรณ์ อร่ามเรืองกุล1,000.00วศ.2523,
นายปชา ธำมรงค์ธรรม1,000.00วศ.2530,
นายพิระวิทย์ บุญทรัพย์ทิพย์1,000.00วศ.2530,
นายธงชัย คล้ายทับทิม1,000.00วศ.2526,
นายวิรุจ ยงค์ธีระพันธ์1,000.00วศ.2532,
นายวรากร สิงหสุต1,000.00วศ.2543,
นายชาญศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์1,000.00วศ.2506,
ดร.กริช สวามิภักดิ์1,000.00วศ.2506,
นายโอภาส ปรมดิลก1,000.00วศ.2506,
นายวิระ มาวิจักขณ์1,000.00วศ.2506,
นายอนันต์ ชัยกิตติศิลป์1,000.00วศ.2506,
นายพงษ์ศักดิ์ เนียมสกุล1,000.00วศ.2536,
นายปรีชา วีระอาชากุล1,000.00วศ.2525,
นางศิริลักษณ์ ควัทท์เลนเดอร์1,000.00บุคคลทั่วไป
คุณอรวรรณ ตันศิริเจริญกุล1,000.00บุคคลทั่วไป
บริษัท นวพลาสติก จำกัด1,000.00บุคคลทั่วไป
นายยุทธพล ใจดี1,000.00บุคคลทั่วไป
คุณวัชรินทร์ มากมี1,000.00บุคคลทั่วไป
นายวิบูลย์ แซ่ล้อ1,000.00บุคคลทั่วไป
นายวิวัฒน์ พัฒนวิโรจน์1,000.00บุคคลทั่วไป
นายไสว ปานมา1,000.00บุคคลทั่วไป
คุณพิมาน ภางาม1,000.00บุคคลทั่วไป
นายไววิทย์ นรพัลลภ1,000.00บุคคลทั่วไป
นายณรงค์รัตน์ เทือกจันทรา1,000.00บุคคลทั่วไป
คุณสุนันท์ สำเรียนรัมย์1,000.00บุคคลทั่วไป
นายสัมฤทธิ์ ชนะพันธ์1,000.00บุคคลทั่วไป
นายวิสัน ปริทัศน์ไพศาล1,000.00บุคคลทั่วไป
นายนคร อิทธิพันธุ์กุล1,000.00บุคคลทั่วไป
นายปรีดา การสมลาภ1,000.00บุคคลทั่วไป
นายจิรัฏฐ์ สิริเฉลิมพงศ์1,000.00บุคคลทั่วไป
คุณสิริกาญจน์ บุณยเกียรติ1,000.00บุคคลทั่วไป
นายภานุพงษ์ แดงยืนยง1,000.00บุคคลทั่วไป
นายจิรวุฒิ ทวิชศรี1,000.00บุคคลทั่วไป
คุณวรานนท์ ยาแก้ว1,000.00บุคคลทั่วไป
นายสัมพันธ์ รอดพันธ์1,000.00บุคคลทั่วไป
คุณทัศนา โสมา1,000.00บุคคลทั่วไป
คุณสลิลรัตน์ วิเศษนิมิตชัย1,000.00บุคคลทั่วไป
นายเอกปัญญา ไกรสราวุฒิ1,000.00วศ.2550,
คุณวัลยา เสรีวัลย์สถิตย์1,000.00บุคคลทั่วไป
นายเธียรชัย ศรีสุขประเสริฐ1,000.00วศ.2510,
นายกมลรัตน์ แซ่เอี๊ยบ1,000.00บุคคลทั่วไป
นายธัญ มีสุข1,000.00วศ.2536,
นายสุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์1,000.00วศ.2527,
นายชำนาญ อึ้งตระกูล 1,000.00วศ.2512,
นาวาเอกวสันต์ จันทวงค์1,000.00บุคคลทั่วไป
นายสมเกียรติ มงคลสมัย 1,000.00วศ.2527,
นายสมพงษ์ ศรีวัฒนศักดิ์1,000.00วศ.2516,
ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน1,000.00วศ.2510,
นายสันธาน เฮงสกุล 1,000.00วศ.2535,
นายธรรมนูญ วนกุล1,000.00วศ.2519,
นายสันติ์ สันตินรากร1,000.00วศ.2512,
คุณเยาวภา อริยขจร1,000.00วศ.2546,
นายอรรถพล สุขสมบูรณ์1,000.00วศ.2546,
ธีรวินท์ สิงหปรีชา 1,000.00บุคคลทั่วไป
นายสมศักดิ์ วงษ์จิราษฎร์1,000.00วศ.2511,
นางรัชนี เองปัญญาเลิศ1,000.00วศ.2517,
น.ส.นิรามัย ธนทวี1,000.00วศ.2517,
คุณธณิกานต์ ศิริพูลศฤงฆ์1,000.00วศ.2542,
คุณวาสนา แจ่มศักดิ์1,000.00วศ.2542,
คุณสุดปรารถนา เตตานันท์1,000.00วศ.2542,
คุณธัญญา ลีฬหบุญเอี่ยม1,000.00วศ.2545,
นายมานะ ภัทรดุลพงษ์1,000.00วศ.2513,
คุณสุวพร เศวตสมภพ1,000.00วศ.2545,
คุณนิปุณ บุญญาวานิชย์1,000.00วศ.2546,
คุณพงษ์ ชาติสนธิรักษ์1,000.00วศ.2546,
คุณอัมรินทร์ ศรีวิเศษ1,000.00วศ.2526,
คุณเอก ลิ่วเฉลิมวงศ์1,000.00วศ.2544,
คุณปิยกุล เล้าเจริญ1,000.00วศ.2550,
คุณนนท์ ธีรธร1,000.00วศ.2538,
คุณไพโรจน์ สถาวรวงศ์1,000.00วศ.2512,
คุณเรวดี เอี่ยมสุนทรวิทย์1,000.00บุคคลทั่วไป
คุณวัชรินทร์ ไตรสัมฤทธิ์ผล1,000.00วศ.2541,
คุณจุฑาธิป อิศรางกูร ณ อยุธยา 1,000.00วศ.2549,
คุณกิตติมา วงศ์แสน1,000.00วศ.2532,
คุณบัณฑิต หรรษาไพบูลย์1,000.00วศ.2532,
คุณวิภาพรรณ ปิ่นแก้ว1,000.00บุคคลทั่วไป
คุณยิ่งศักดิ์ ศรีสุขสวัสดิ์1,000.00วศ.2511,
ดร.สมาน ตั้งทองทวี1,000.00วศ.2511,
คุณภิรมย์ แม้นโกศล1,000.00วศ.2511,
คุณบุญชัย จิตติกุลดิลก1,000.00วศ.2511,
คุณชาญณรงค์ บุญธัญญลักษณ์1,000.00วศ.2511,
คุณพิชิต ภูพิชญ์พงษ์1,000.00วศ.2511,
คุณปริญญา บุญปสาท1,000.00วศ.2511,
คุณประวัติ ธีรสวัสดิ์1,000.00วศ.2518,
คุณมงคล ชัยพัฒน์นันท์1,000.00วศ.2518,
คุณรัชพงศ์ กฤตยาภัทร1,000.00วศ.2518,
คุณวรรณี ชัยสุพัฒนากุล1,000.00วศ.2518,
คุณวรวิทย์ โพธิสุข1,000.00วศ.2518,
คุณวิฑูรย์ งามโสภี1,000.00วศ.2518,
คุณวีระชาติ วหาวิศาล1,000.00วศ.2518,
คุณสุวัฒน์ ศรีวัฒนะธรรมา1,000.00วศ.2518,
คุณสุวัฒน์ สุรัตนชัยการ1,000.00วศ.2518,
คุณอนุพงษ์ หวังพงษ์สวัสดิ์1,000.00วศ.2518,
นางพัชร์จุฑา พัฒนรังษีเลิศ999.00บุคลากร
นายภวัต ณรงค์ธนชิต999.00บุคคลทั่วไป
นายพีระพงษ์ ตั้งวันเจริญ999.00วศ.2549,
นายกวิน อุชุกานนท์ชัย987.00วศ.2546,
นายวิชญ ผานิดานันท์987.00วศ.2546,
นายกตพล พรสุขสว่าง987.00วศ.2546,
คุณนาคร ธุระเจน987.00วศ.2546,
คุณพิมพ์ธีรา บุญใจ987.00วศ.2546,
คุณภาณุนี ลีลาอภิรดี987.00วศ.2546,
น.ส.อริษา สีมารักษ์987.00วศ.2546,
คุณพงศ์วุฒิ อิทธิพูลสวัสดิ์888.00วศ.2547,
นายศักดิ์ หลู่อารีย์สุวรรณ887.00วศ.2546,
นายสมศักดิ์ บุญทวีพิทักษ์ และครอบครัว700.00บุคคลทั่วไป
-ไม่ประสงค์ออกนาม -600.00บุคคลทั่วไป
นายรุ่งเรือง พุ่มพัดตุน600.00บุคคลทั่วไป
น.ส.ยุวอร วิชรอาภา587.00วศ.2546,
คุณนันทพร ทับทิมไพโรจน์587.00วศ.2546,
นายชยุตม์ ลิมปิผลไพบูลย์587.00วศ.2546,
นายศิวนาถ ศรีสุข555.00บุคคลทั่วไป
นายธีรภัทร วิริยะประสนชีวะ500.05บุคคลทั่วไป
คุณปาณิตา เล็กวิจิตร500.00ผู้ปกครอง,
คุณโสภิดา โท้มะวงศ์500.00ผู้ปกครอง,
นายวิชัย หิรัญเตียรณกุล500.00ผู้ปกครอง,
นายทรงศักดิ์ ประเสริฐสิน500.00ผู้ปกครอง,
นายสุมน จันทรานุพงศ์500.00บุคคลทั่วไป
นายวิษณุ ศรีวัฒนะ500.00บุคคลทั่วไป
ด.ช.รัชพล ธรรมบุตร500.00บุคคลทั่วไป
น.ส.สุมน ถิรจิตตกุล500.00บุคลากร
นายเดชา โตเศรษฐรัตน์ 500.00วศ.2515,
นายนิคม เศรษฐลักษณ์500.00วศ.2527,
นายอัครินทร์ คูหาภินันทน์500.00วศ.2533,
นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล500.00วศ.2540,
น.ส.กรณินทร์ ลลิตนันทิกุล500.00วศ.2549,
นายอานนท์ ฉ่ำชื่นวงศ์500.00วศ.2535,
นายพลชัย เติมกลีปบุปผา500.00วศ.2553,
นายทศพล บัตรเจริญ500.00วศ.2553,
นายอินทร เชิดชูธรรม500.00วศ.2553,
นางสุรีพร จงสุขกิจพานิต500.00ผู้ปกครอง,
นายปริญญา มาเสริฐศรี500.00วศ.2553,
นางทองจันทร์ ตามสอน500.00บุคลากร
นายสมพิศ จันทร์เพ็ญ500.00บุคคลทั่วไป
คุณจุฑามาศ ศีลดำรงชัย500.00บุคลากร
นายเฉลิมชัย จารุวัฒนดิลก500.00วศ.2536,
นางฟ้าแจ่ม คงสมศักดิ์ศิริ 500.00บุคลากร
นายญาณัฐศมน สันติกุลานนท์ 500.00วศ.2545,
คุณประภาดา ประพันธ์ 500.00วศ.2544,
คุณดวงกมล ตันติวัฒน์500.00วศ.2549,
นายสิทธิศักดิ์ กิตติคำรณ500.00วศ.2523,
คุณอรสา ลิ้มสกุล500.00วศ.2520,
คุณฐิติพร วงศ์ไพศาลเจริญ500.00วศ.2545,
คุณจีรชาดา ตัณชวนิชย์500.00วศ.2541,
คุณปริณดา แซ่ตั้ง 500.00วศ.2547,
คุณธาณินทร์ ศรีบุญวงศ์500.00วศ.2533,
น.ส.จอมจิต ซ้ายคล้าย500.00วศ.2541,
นายคธายส พุ่มมณี500.00วศ.2548,
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีพงศ์วรกุล500.00วศ.2512,
นายธีระรัฐ วงษ์อมตศิริ500.00บุคคลทั่วไป
นายประสิทธิ์สินธุ์ ธรรมากรนนท์500.00บุคคลทั่วไป
นายนันทชัย ศรีนภาวงศ์500.00บุคคลทั่วไป
นายชุติเดช ผ่องใส500.00บุคคลทั่วไป
คุณสาวิตรี ผาตยานนท์500.00บุคคลทั่วไป
คุณสมชาย จึงพาณิชย์500.00บุคคลทั่วไป
นายธนัช เจนพรมราช500.00บุคคลทั่วไป
คุณชนัดดา ผ่องใส500.00บุคคลทั่วไป
นายปกรณ์ หนูแก้ว500.00บุคคลทั่วไป
คุณอิศรานุวัฒน์ อรัญญาเกษมสุข500.00บุคคลทั่วไป
นายสุทธิพงษ์ ใกล้ชิด500.00บุคคลทั่วไป
นายภาคภูมิ โกกะอินทร์500.00บุคคลทั่วไป
นายกิตติวัฒน์ เจริญพาณิชกิจ500.00บุคคลทั่วไป
คุณธาวิณ สุวรรณ์500.00บุคคลทั่วไป
นายสันทัด กองทัพธรรม500.00บุคคลทั่วไป
คุณจิตติมา วรวงศ์คุปต์500.00บุคคลทั่วไป
คุณจิราพร เฉลิมสิริพิทักษ์500.00บุคคลทั่วไป
นายณัฐวัฒน์ โพธิวิสุทธิ์วาที500.00วศ.2537,
ด.ช.บวรภัค เอี่ยมชีรางกูร500.00บุคคลทั่วไป
นายรุ่งโรจน์ เอี่ยมชีรางกูร500.00วศ.2523,
คุณกัณฑรัตน์ หวานชะเอม500.00วศ.2546,
คุณพงษ์ภัทร พุกะนัดด์500.00วศ.2545,
คุณสกลพงษ์ บูรณะวิทย์500.00วศ.2546,
คุณอัครภาค ศรีชุ่มสิน500.00วศ.2545,
คุณธีรภพ เถื่อนถ้ำแก้ว500.00วศ.2552,
คุณธีรรัตน์ กล่ำรัศมี500.00วศ.2552,
คุณปารมี บุญถนอม500.00วศ.2551,
คุณพิมาน เณรแก้ว500.00วศ.2552,
คุณปัญญา วงษ์นาขุม500.00วศ.2533,
คุณภานุพงษ์ คีรีเมฆ500.00วศ.2552,
คุณนฤพรรณ สุธรรมเกษม500.00วศ.2534,
คุณณัทจพงศ์ มนุญากร500.00วศ.2536,
คุณเจนวิทย์ คราประยูร500.00บุคคลทั่วไป
คุณวิยะดา วิริยาเสถียร500.00บุคคลทั่วไป
น.ส.พรพรหม อิทธิอมรเลิศ500.00บุคคลทั่วไป
ชูพงษ์ ศรีพรายพรรณ400.00วศ.2539,
นายอิทธิพล ญาณวารี400.00บุคคลทั่วไป
คุณวนัชพร ณ เชียงใหม่387.00วศ.2546,
นายอธิปสิทธิ์ ธัญจิราธนภรณ์300.00วศ.2542,
นายไกรศร-นางปราณีต ศรีวัฒนพันธุ์300.00บุคคลทั่วไป
นายอรรณพ วนาสันตกุล300.00วศ.2512,
นายภาณุวัฒน์ โอฬารวิวัฒน์ชัย300.00บุคคลทั่วไป
นายชนม์ณภัสส์ กาญจนวิศิษฐ์300.00บุคคลทั่วไป
คุณธนพร เกริกกุลธร300.00บุคคลทั่วไป
คุณภาวิณี แว่วเสียงสังข์300.00บุคคลทั่วไป
น.ส.กุลวดี ธีรกิจไพบูลย์300.00วศ.2549,
นางวาริศา เดียขุนทด200.00บุคลากร
น.ส.อภิรมย์ แก่นจันทร์200.00บุคลากร
นางพัชรินทร์ พูลผล200.00วศ.2521,
นางสิริกัลยา พัชนี200.00วศ.2550,
คุณชุติมา ฉัตรแสงอุทัย200.00บุคคลทั่วไป
น.ส.พิชา จินดาปราณีกุล200.00บุคคลทั่วไป
น.ส.พงษ์ทิพย์ ช่างพานิช200.00วศ.2552,
คุณทิพวรรณ ชัยนำยนต์200.00วศ.2549,
คุณสมัชญ์ แสงโชติ200.00วศ.2552,
ไม่ประสงค์ออกนาม200.00บุคคลทั่วไป
น.ส.นิภาพันธ์ ธรรมาพฤทธิ์187.87วศ.2546,
น.ส.นงณัฐ พานิชยานุสนธิ์187.87วศ.2546,
น.ส.อรณัฐ สันติธนานนท์187.00วศ.2546,
คุณฉลี เจริญวิเศษกรณ์100.00บุคคลทั่วไป
น.ส.วราภรณ์ แก้วคำมูล100.00บุคคลทั่วไป
นางบังอร ดีษะเกษ100.00บุคคลทั่วไป
น.ส.เบญจะ คำนวสอน100.00บุคคลทั่วไป
น.ส.อนัญญา มณีด่านจาก100.00บุคคลทั่วไป
คุณกุลยากร กชกุลชา100.00บุคคลทั่วไป
นายพงศ์ลิขิต พินิจจันทร์100.00บุคคลทั่วไป
นางจิตรสินี พินิจจันทร์100.00บุคคลทั่วไป
นายอภิชาติ รอดธงชัย100.00บุคคลทั่วไป
นายจงภัทรณา เตวุฒิพงศ์ 100.00วศ.2556,
คุณปิยนงค์ ศรีบรรพต100.00วศ.2545,
นายปริญญ์ จันทนิมิ100.00วศ.2545,
นายปิยพันธุ์ รัตนมงคลวงศ์100.00วศ.2552,
นายปรีดา รำเพยพงศ์100.00วศ.2544,
คุณปาณัสมี เอี่ยมวรพงษ์100.00วศ.2550,
คุณปวัน สุขภาคกิจ100.00วศ.2550,
คุณวัชรากร โชติโก100.00วศ.2549,
คุณมานพ มันตานนท์100.00วศ.2550,
คุณกฤษณ์พวศ์ ปาทาน100.00วศ.2550,
คุณตฤณโชค เอี่ยมมนัสสกุล 100.00วศ.2550,
คุณปริญญาณี สุทธิบุตร100.00บุคคลทั่วไป
คุณพัชรา ยั่งยืนสุข100.00วศ.2521,
 
 
เนื้อหาเว็บไซต์