ChulaEngineering
Homeสิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องสมุด | ศูนย์คอมพิวเตอร์ | ห้องลีฟแอนด์เลิร์น | ห้องสัมมนากลุ่มย่อย
อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย | คลังสื่อการเรียนการสอนอิเลคทรอนิกส์ 
หอพักนิสิต | ทุนการศึกษา | กีฬาและสันทนาการ
บริการด้านสุขภาพ | International House | โรงอาหาร | การคมนาคม | ศูนย์การค้า

 

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ตึกวิศวกรรมศาสตร์ 3 ให้การบริการทางด้านวิชาการ สนับสนุนการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงงานวิจัยขั้นสูงของนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อาจารย์ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ ศิษย์เก่าคณะฯ และผู้สนใจทั้งภายใน และภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ห้องสมุดฯ มีบริการให้ยืมหนังสือเรียน หนังสืออ่านประกอบการเรียน วารสาร (Journal) วิทยานิพนธ์ (Thesis) สิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อวีดีทัศน์ ไมโครฟิช และเทปบันทึกเสียง นิสิตสามารถค้นคว้าหาข้อมูลผ่านฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงห้องสมุดต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน
 
ในปัจจุบันเฉพาะห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้นก็มีจำนวนหนังสือ ตำรา กว่า 60,000 เล่ม รวมถึงวารสารวิชาการมากกว่า 100 หัวเรื่อง นอกจากนั้นภาควิชาต่างๆ หลายภาควิชายังมีห้องสมุดเฉพาะทางของตนเองอีกด้วย
 
เว็บไซต์ห้องสมุดคณะฯ: http://www.library.eng.chula.ac.th/
 
 
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ (หรือ ในชื่ออย่างเป็นทางการว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 โดยเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาการศึกษา การวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางศูนย์เริ่มต้นขึ้นมาจากการมุ่งเน้นที่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในด้านงานออกแบบทางวิศวกรรม (CAD) เป็นหลัก ในปัจจุบัน ศูนย์คอมพิวเตอร์ นอกจากจะให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และ การวิจัยต่างๆ ภายในคณะแล้ว ยังเป็นผู้ให้บริการระบบเครือข่าย และข้อมูล online แก่นิสิตและบุคลากรภายในคณะ
 
เว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์: http://www.ecc.eng.chula.ac.th/
 

 

ห้อง "ลีฟแอนด์เลิร์น (Live & Learn)" เพื่อกิจกรรมการศึกษาอิสระ

ห้องลีฟแอนด์เลิร์น (Live & Learn) เป็นห้องปรับอากาศพื้นที่ประมาณ 120 ตารางเมตร ในรูปแบบอินเทอร์เน็ตเลาจน์ ที่ให้บริการนิสิตและบุคคลากรของคณะฯ เพื่อใช้สำหรับนั่งทำงาน ศึกษาค้นคว้าอิสระ ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น พื้นที่ประชุมพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนะสำหรับนำเสนองาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย i WiFi ปลั๊กไฟสำหรับโน้ตบุ้ค ฯลฯ
 
ห้องลีฟแอนด์เลิร์นนี้มีการนำเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงานมาใช้เพื่อเป็นตัวอย่างอาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปลูกฝังค่านิยมในการประหยัดพลังงานให้แก่ผู้ใช้งาน
 
ห้องลีฟแอนด์เลิร์นนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทโตชิบา ประเทศไทย เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่ ดร.กร สุริยสัตย์ บัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากคณะฯ
 
 
 

ห้องสัมมนากลุ่มย่อย

นิสิตสามารถลงทะเบียนขอใช้ห้องสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อการประชุม การทำงานกลุ่ม หรือ การศึกษากับเพื่อนนอกชั้นเรียนได้ ห้องสัมมนากลุ่มย่อยเหล่านี้อยู่ในบริเวณ ห้องสมุด ชั้น 4 อาคาร 3 นิสิตสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายทั่วไป และ i WiFi ได้ในบริเวณนี้
 
 

บริการเครือข่ายไร้สาย และ i WiFi

นอกจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ที่นิสิตสามารถเชื่อมต่อแลปท้อปส่วนตัวด้วยสายแลน (LAN) ผ่านการ์ดอีเธอร์เน็ต (Ethernet) ทั่วๆ ไปแล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังมีบริการเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย NirasNet สำหรับนิสิตทุกคน โดยนิสิตสามารถลงทะเบียนหมายเลขการ์ดเชื่อมต่อแบบไร้สายของตนได้คนละหนึ่งหมายเลข ที่ http://www.it.chula.ac.th/
 
เพื่อความมั่นใจในการเชื่อมต่อแบบไร้สาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังมีบริการ i WiFi เพิ่มเติมจากบริการพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ที่จุดบริการเครือข่ายไร้สาย i WiFi นี้ นิสิตที่ลงทะเบียนกับ NirasNet สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายที่มีการครวจสอบคุณภ่าพของสัญญาณและสถานะของอุปกรณ์เครื่อข่าย เพื่อรับประกันการเชื่อมต่อที่หวังผลได้ อันจะนำมาซึ่งการใช้เครือข่ายไร้สายประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 

คลังสื่อการเรียนการสอนอิเลคทรอนิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งศูนย์เพื่อการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning Center) หรือศูนย์อีเลิร์นนิ่ง ขึ้นเพื่อสนับสนุนการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์สำหรับการใช้ประกอบการเรียนการสอน และ การแสวงหาความรู้ทั่วไปต่างๆ สื่อเหล่านี้ถูกบริการในรูปแบบแตกต่างกัน เช่น วิดีทัศน์ เอกสารอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น โดยนิสิตสามารถใช้บริการสื่อเหล่านี้เพื่อศึกษาทบทวนรายวิชาต่างๆ ด้วยตนเองในเวลาว่างได้ นอกจากนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังนำโปรแกรมแบล็คบอร์ด (Blackboard, http://blackboard.it.chula.ac.th/) ซึ่งเป็นระบบจัดการเรียนรู้ (LMS) ชั้นนำของโลก มาสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรด้วย

 

หอพักนิสิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการหอพักของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ซึ่งเป็นหอพักแยกชาย - หญิง หอพักของมหาวิทยาลัยสามารถรองรับนิสิตได้หลายพันคน หอพักนิสิตจะแบ่งออกเป็น หอพักหญิง 3 หอ ได้แก่ หอพุดตาน หอพุดซ้อน หอชวนชม และ หอพักชาย 2 หอ ได้แก่ หอจำปี และหอพักจำปา นอกจากนี้ ยังมีหอพักพวงชมพู ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ U-Center (หลังตลาดสามย่านเก่า)

นอกจากนี้นิสิตยังสามารถหาหอพักของเอกชนได้ในพื้นที่บริเวณใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวก ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ (http://www.sa.chula.ac.th/) และ ฝ่ายกิจการนิสิต (http://www.studentaffair.eng.chula.ac.th/)
 
 
 

ทุนการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี แต่มีปัญหาทางการเงิน ทุนการศึกษามอบให้เพื่อการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา นอกจากนี้ทุนการศึกษาส่วนหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้นได้รับจากการบริจาคจากภายนอก สำหรับนิสิตซึ่งมีปัญหาทางการเงินเช่นกัน
 
สำหรับทุนการศึกษาในหลักสูตรนานาชาตินั้น มีสองประเภทสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม คือ ISE100 และ ISE50 ซึ่งสนับสนุนค่าศึกษาทั้งหมดของนิสิตที่ได้รับทุน และ ครึ่งหนึ่งของค่าศึกษาตามลำดับ โดยทั่วไป ทุนการศึกษาดังกล่าวจะมอบให้แก่นิสิตหลักสูตรนานาชาติจำนวนร้อยละ 10 ในแต่ละหลักสูตรนานาชาติ
 
  

 

กีฬาและสันทนาการ

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนิยมผ่อนคลายจากการเรียนที่จริงจังด้วยการเลือกเล่นกีฬาในประเภทที่ตนเองชอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสถานที่สำหรับเล่นกีฬาต่างๆ ที่เพียบพร้อมที่สุดแห่งหนึ่ง อาทิเช่น สนามฟุตบอลมาตรฐานเอเชีย ลู่กรีฑา สนามกีฬาในร่มสำหรับวอลเล่ย์บอล แบตมินตัน ยิมนาสติก สนามเทนนิส สระว่ายน้ำ ศูนย์ฟิตเนส รวมถึงร้านอุปกรณ์กีฬาต่างๆ

นอกจากนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังอยู่ในบริเวณเดียวกับสนามกีฬาแห่งชาติ ที่ประชาชนทั่วไปนิยมใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายยามเย็น ในบรรยากาศที่ครึกครื้นสนุกสนาน
 
 

บริการด้านสุขภาพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหน่วยอนามัยให้บริการยารักษาโรค และการรักษาโรคทั่วๆ ไป สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และนิสิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หน่วยอนามัยตั้งอยู่ที่อาคารจามจุรี 9 เปิดบริการตั้งแต่ 9.00 - 16.00 น. ทุกวันราชการ
 
นอกจากบริการด้านสุขภาพขั้นต้นแล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังมีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในอาณาบริเวณ
 
 

International House

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการบ้านพักนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นที่พักอาศัยของชาวต่าวประเทศ / อาจารย์ต่างประเทศ ที่มาเยือนมหาวิทยาลัย และนักเรียนทุน พร้อมให้บริการ 24 ชม. รวมถึงร้านอาหารด้วย

 

โรงอาหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีโรงอาหารไว้บริการนิสิตและบุคคลากร ด้วยอาหารสะอาด มีคุณภาพ และ ราคาย่อมเยา ระเบียบและการดำเนินงานของร้านค้าต่างๆ ในโรงอาหารได้รับการดูแลโดยคณะกรรมการโรงอาหารของคณะฯ

นอกจากนี้ยังมีโรงอาหารสังกัดคณะอื่นซึ่งอยู่ในระยะเดินภายในไม่เกินสองนาทีคอยให้บริการ รวมถึงร้านสะดวกซื้อที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ในคณะ
 
 

การคมนาคม

นอกจากสถานีรถประจำทางแล้ว ทางทิศเหนือของมหาวิทยาลัยเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้าบีทีเอส (BTS) ที่อยู่ใกล้กันถึงสองสถานี (สถานีสยามสแควร์ และ สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ) โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีรถโดยสารภายในให้บริการรับส่งผู้โดยสารระหว่างคณะต่างๆ ในบริเวณมหาวิทยาลัยและสถานีรถไฟลอยฟ้าบีทีเอส ในราคาถูก ส่วนทางทิศใต้ของมหาวิทยาลัยเป็นสถานีรถไฟใต้ดินเอ็มอาร์ที (MRT) สถานีสามย่าน
 
ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะรณรงค์ให้นิสิตใช้ระบบขนส่งสาธารณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังมีอาคารจอดรถที่อาคารจามจุรี 9
 
 

ศูนย์การค้า

ในบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีศูนย๋การค้าขนาดใหญ่หลายแห่ง ที่เป็นที่นิยมของชาวกรุงเทพฯ หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ จามจุรีสแควร์ สยามสแควร์ สยามเซนเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรีเซ็นเตอร์ มาบุญครองเซ็นเตอร์ สยามพารากอน และยังมีศูนย์การค้าในระยะเดินภายในเวลา 15 นาทีอีกหลายแห่ง เช่น เซ็นทรัลเวิร์ดเซ็นเตอร์ เกสรพลาซ่า อัมรินทร์พลาซ่า เป็นต้น
 

 

 
 
เนื้อหาเว็บไซต์