ChulaEngineering
Homeขอเชิญชาวจุฬาฯ และผู้สนใจ เข้าร่วมบวชพระ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทพระ 101 รูป เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ขอเชิญชาวจุฬาฯ และผู้สนใจ เข้าร่วมบวชพระ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทพระ 101 รูป เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ขอเชิญชาวจุฬาฯ และผู้สนใจ เข้าร่วมบวชพระ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทพระ 101 รูป เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในวโรกาส ฉลองพระชันษา 100 ปี ณ วัดพระราม 9 กาญจนา วันที่ 12-27 ตุลาคม 2556 (15 วัน)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 26 กันยายน 2556

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียด โทร 0 2218 6304, 0 2252 7178, 0 2218 6447, 0 2218 6498 

 

รายชื่อ - ฉายา พระอุปัฌชาย์ของพระนวกะ โครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ ๑๐๑ รูป
เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลฉลองพระชันษา ครบ ๑๐๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
และเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

 

 

รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพการบวชพระภิกษุ101 รูป
โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ จำนวน 101 รูป
ในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เลขที่ 999 ซอย 19 ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวง กรุงเทพ ฯ
ระหว่างวันที่ 12-27 ตุลาคม 2556 (15 วัน)

(หากท่านใดไม่มีรายชื่อ โปรดส่งใบสำคัญ โดยทางโทรสารหมายเลข 02-253-6161)

 1. รองศาสตราจารย์ ทวี  เวชพฤติ 1,000.00 บาท
 2. คุณธวัชชัย ตัณฑการ (วศ.2520) 10,000.00 บาท
 3. นายธวัชชัย มีประเสริฐสกุล (วศ.2522) 10,000.00 บาท
 4. นางเสาวณีย์-นายกิตพัฒน์ วีระสวัสดิ์ 10,000.00 บาท
 5. นางสาวนัดดา เชี่ยวประกอบกิจ 119.00 บาท
 6. นางปราณี  ชุตาภา 10,000.00 บาท
 7. นางปราณี พันธุมสินชัย 1,500.00 บาท
 8. นางสาวนุชวดี สิทธิผลกุล 500.00 บาท
 9. นายสุวิทย์ วรรณพฤกษ์ (วศ.2504) 10,000.00 บาท
 10. นายสิทธิพงษ์ ไข่มุก 2,000.00 บาท
 11. คุณเบญจพร ไพรสุวรรณา 3,000.00 บาท
 12. บริษัท นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ จำกัด 7,000 บาท
 13. บจ.เมืองทองรวมวัสดุก่อสร้าง 2,000 บาท
 14. ดร.วัลลภ วิมลวณิชย์ (วศ.2502) 30,000 บาท
 15. บริษัท สง่าปทุมมาร์เก็ตติ้ง จำกัด 10,000 บาท
 16. บริษัท วีเอสวีเอเซีย จำกัด 10,000 บาท
 17. นางสาวอติภา เจตวัฒนา 10,000 บาท
 18. นางสาวนันทาวดี สันติบัญญัติ 10,000 บาท
 19. นางสุภาวดี ไกรพิทักษ์กุล 1,000 บาท
 20. นายพิเชษฐ ชัยยุทโธ 1,000 บาท
 21. นางสาวจันทร์เพ็ญ กสิกิจนำชัย 1,000 บาท
 22. ครอบครัวคุณสันต์ อ่วมเลี้ยง 10,000 บาท
 23. บริษัท ชเนเจอร์ จำกัด 10,000 บาท
 24. คุณนุชนาฏ  เขี่ยวดารา 2,000 บาท
 25. น.ส.ณุศา  ชัยวงษ์ 10,000 บาท
 26. นายอภิวิชญ์  วงษ์สวรรค์ และครอบครัว 500 บาท
 27. ครอบครัวนายภัทรวัฒน์ เกิดเชื้อ (วศ.2556) 500 บาท
 28. นายนำศักดิ์  ชุณหจุฑา  2,000 บาท
 29. นายบุษยวัชร์  โกประเสริฐกูล 500 บาท
 30. นายสุโชค  สินธุรส   1,000 บาท
 31. นายบรรเจิด  พละการ   3,000 บาท
 32. พ.อ.อภินันท์  คำเพราะ   10,000 บาท
 33. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. เคม แอนด์ เท็กซ์ 10,000 บาท
 34. คุณไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ 1,000 บาท
 35. นายธนดล - นางปารณีย์ อดิศรวรกิจ 3,000 บาท
 36. คุณเรือง เขมสถิตย์อนันต์ 2,000 บาท
 37. นายพงษ์ศิลป์ โพธิสุนทร 1,000 บาท
 38. นางมาลา  นิตยวรรธนะ 400 บาท
 39. นางสาวสุรนาถ นิตยวรรธนะ 100 บาท
 40. นายจักษวัฏ  ตันติเมฆบุตร 10,000 บาท
 41. น.ส.พิมพ์วนิช  พูลเกษม   10,000 บาท
 42. นางพรรณชมพู  วิภัติภูมิประเทศ 10,000 บาท
 43. นายณรงค์ศักดิ์  กำมเลศ และครอบครัว 20,000 บาท
 44. รศ. ดร.เอกชัย  ลีลารัศมี   10,000 บาท
 45. นายนิทัศน์  โสธนะพันธุ์   3,000 บาท
 46. นางสาววรรณวนัช  แซ่อึ่ง   10,000 บาท
 47. ครอบครัว ผลบุณยรักษ์   8,060 บาท
 48. นายสิงหเทพ  เทพกาญจนา น.ส.สุชีรา ท้าวคำหลง 15,000 บาท  
 49. นายวรกิจ  วศะพีรพันธ์  1,000 บาท
 50. นายพิทักษ์ ลีลารุ่งโรจน์ 10,000 บาท
 51. นายประสิทธิ์ พันธุ์วัฒนสกุล 10,000 บาท
 52. นางวันทนีย์ รักเกียรติ 15,000 บาท
 53. นายประจักษ์ ถิรกิจไพโรจน์ 10,000 บาท
 54. นายอติชาติ ตรีกาลสราญสุข 2,000 บาท
 55. คุณจิราพร เฉลิมสิริพิทักษ์ 500 บาท
 56. ไม่ประสงค์ออกนาม 500 บาท
 57. ไม่ประสงค์ออกนาม 100 บาท
 58. นายณัฐวัฒน์ โพธิวิสุทธิ์วาที 500 บาท
 59. นางวิไลวรรณ กาญจนตระกูล 20,000 บาท
 60. นางวิจิตร พฤกษะวัน 1,000 บาท
 61. ห.จ.ก.วิทย์กิจ 2,000 บาท
 62. คุณสุเทพ เปรม กัญชนิกา ภู่คล้าย 13,430 บาท
 63. คุณปวิชญา  รัตนวงศ์รพี 1,700 บาท
 64. นายสมศักดิ์  กลั่นพจน์ 3,000 บาท
 65. นางสาวปัทภรณ์  สมทรัพย์   5,000 บาท 
 66. ห้างเจริญสิน 1999   10,000 บาท
 67. คุณจินตนา  ไตรจักร์วนิช   2,000 บาท
 68. ครอบครัว นิลอุบล   10,000 บาท
 69. นายสมศักดิ์  กรึงไกร (ร้านอาหารบ้านเบียร์เยอรมัน)   50,000 บาท
 70. บริษัท โตโยต้าฉะเชิงเทราผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัด 10,000 บาท
 71. คุณมรกต  ยิบอินซอย 10,000 บาท
 72. ครอบครัวนายมงคล  วัฒนนราธร และสหธรรมมิตร   500 บาท
 73. นางผกาวัลย์ เอี่ยมภูมิ ผู้ปกครอง น.ส.อังควิภา เอี่ยมภูมิ นิสิตรุ่น วศ.2556  200 บาท
 74. นายเธียรชัย-นางเพียงพร-นายนพัตธร  ปาริยะพันธุ์   10,000 บาท
 75. น.ส.มณฑิยา  หลิมเทียมศิลา   2,000 บาท
 76. คุณโสภิต  เกียรติธีรรัตน์   3,000 บาท
 77. น.ส.ปภานัน  ตันติไพจิตร   10,000 บาท
 78. นายฐิติพัฒน์  ทวีสิน (วศ.2546)   10,000 บาท
 79. บริษัท ดี-แอ็คท์ จำกัด   10,000 บาท
 80. นายกิตติพงษ์  เสรีประภากิจ  1,000 บาท
 81. นายประเสริฐ  กาญจนรัตนากร ผู้ปกครองนายนิธิกร กาญจนรัตนากร นิสิตรุ่น วศ.2556  1,000 บาท
 82. นายภาณุศักดิ์  เลาหคุณากรและครอบครัว 10,000 บาท
 83. นายวิรัตน์  อมรพิพิธกุล 1,000 บาท
 84. นายฉลาด ณ ระนอง 5,000 บาท
 85. นางพวงเพ็ญ  วีรปฏิญญา 5,000 บาท
 86. บริษัท เอส.พี.ซี.ดีไซน์ จำกัด (คุณประสิทธิ์  สูงสว่าง) 10,000 บาท
 87. นางเยาวนุช  จิตตินันทน์ 1,000 บาท
 88. นางสาวบุพชาติ  เติมทานาม 200 บาท
 89. นางรัตนา  อัคนิบุตร 100 บาท
 90. นางสุวัฒนา  กมลวัทนนิศา 100 บาท
 91. นางสาวสมใจ  จิรกุลชัยวงศ์ 100 บาท
 92. นางสาวปคุณดา  ชั้นบุญ 100 บาท
 93. นายภัคพล  มงคลสิรภัทร 100 บาท
 94. นายธีรวัฒน์  พรหมวงศนันท์ 100 บาท
 95. นางสาวฉัตราภรณ์  สุวรรณหิรัญพร 100 บาท
 96. นางสรินทิพย์  เพ็ชรรัตน์  100 บาท
 97. นางกชพร  ต้อยสำราญ  100 บาท
 98. นางวิจิตรา  ศุภวิวรรธน์  100 บาท
 99. นางสาวสุวิมล  หวังสัมฤทธิ์ผล 100 บาท
 100. นายเกร็ดแก้ว  แก้วทิม 100 บาท
 101. นางสาวเบญจพร  พนมศักดิ์  100 บาท
 102. นายพิทยา  เจริญพันธ์ 100 บาท
 103. นางสาววุฒิภัทร  สมสุวรรณ 100 บาท
 104. นางทักษิณา  พนิชานันท์ 100 บาท
 105. นางสาวสุลี  จิตรวะรัตนา 100 บาท
 106. นางสาวสุชาบดี  กล้าหาญ 100 บาท
 107. นางสาวพัตรพิมล  พัชรชีวธันย์ 100 บาท
 108. นางปนิดา-นภัสสร  พยัคฆศิรินาวิน 340 บาท
 109. นายธเนศศักดิ์  ด้วงคำจันทร์ 160 บาท
 110. นายศักดา  แก้วมรกต 200 บาท
 111. นางสุธีวัน  ธนูสนธิ์ 200 บาท
 112. นางอรวรีย์  โตสิงห์ 100 บาท
 113. ครอบครัวบุญพัฒน์-นาโปลิตาโนและไชยพิพัฒน์ 2,100 บาท
 114. คุณทรงศักดิ์-คุณอารีย์  อุดมสิน 2,000 บาท
 115. คุณงู่ซิม  แซ่ตั้ง, คุณใจทิพย์-ด.ญ.ตรงกมล  ศรีบุญเรือง, คุณนพวรรณ  แซ่โง้ว และคุณร่มบุญ  อุดมสิน 1,500 บาท
 116. นางจิรา  มณีกาญจน์ ผู้ปกครองนายตะวัน  มณีกาญจน์ นิสิตปี 1 ภาควิชา ADME 2,000 บาท
 117. คุณจิราพร  กำชัยสิทธิพล 3,200 บาท
 118. นายศักดิ์ชัย  เข็มทอง 2,000 บาท
 119. นายธัญ  มีสุข  1,000 บาท
 120. นางเตชินี  แก้วดวงงาม 500.-บาท
 121. คุณสุภาภรณ์ หยดย้อย ผู้ปกครองนายทักษ์ดนัย หยดย้อย นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 1,000 บาท
 122. นายรุจน์ โกมุทพงษ์ 12,000 บาท
 123. นายเรวัติ ผลิตวานนท์ 10,000 บาท
 124. นายปัณฑ์ สุรินทราบูรณ์ 3,000 บาท
 125. นางสาวนภิส วัฒนถาวร 1,000 บาท
 126. นายโอภาส สุจริต 10,000 บาท
 127. นายธนัทเศรษฐ์ หอวัฒนพันธ์ 2,000 บาท
 128. นายบุญวา ธรรมพิทักษ์กุล 200 บาท
 129. นางสาวลักษนาพรรณ วงศ์โสภา 10,000 บาท
 130. นางสาวไปรวรรณ ทังสุนันทน์ 30,000 บาท
 131. นางลัดดาวัลย์ ทังสุนันทน์ 30,000 บาท
 132. คุณณัฐกัณฑ์ ชัชวาลย์พันธ์ 1,000 บาท
 133. นายมงคล วัฒนนราธร 300 บาท
 134. นายธเนศ วัฒนนราธร 100 บาท
 135. นายอมร วัฒนนราธร 100 บาท
 136. นางนฤมล วัฒนนราธร 100 บาท
 137. นางสาวสมศรี วัฒนนราธร 100 บาท
 138. นางสาวศุภรดา วัฒนนราธร 100 บาท
 139. นางพรพรรณ พิมพ์ช่างทอง 100 บาท
 140. นางสาวชมพูนุท พิมพ์ช่างทอง 100 บาท
 141. นายธนพัฒน์ พิมพ์ช่างทอง 100 บาท
 142. นายดุสิต พิมพ์ช่างทอง 100 บาท
 143. นางปรางค์ทิพย์ พิมพ์ช่างทอง 100 บาท
 144. นางสาวณาภรณ์ ศรีนารัตน์ 120 บาท
 145. นางสาวจินดา-จารุวรรณ สุวรรณศิลปกิจ 200 บาท
 146. นางศรีจันทร์ ยาวิชัย 100 บาท
 147. นางวรรณา อินทอง 100 บาท
 148. นายขวัญชัย  วรกมล 20,000 บาท
 149. คุณนุชิดา  สุวแพทย์ 2,000 บาท
 150. นายชนะศักดิ์  ศรีพฤฒา 500 บาท
 151. คุณสมชาย  รัตนโชติ, คุณอรพิน  รัตนโชติ, คุณธนาวุฒิ  รัตนโชติ 500 บาท
 152. นายธีรวุฒิ  อังศุวัชรากร 3,000 บาท
 153. รองศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล  ตั้งเสงี่ยมวิสัย 1,000 บาท
 154. คุณประชุม  นานาสมบัติ 11,000 บาท
 155. นายสุรินทร์  ศรีขวัญม้า 2,000 บาท
 156. นายพิชิต  วรศุภกุล 3,000 บาท
 157. นางสาวพิมนภัทร์  รัชดาพันธ์เรือง และครอบครัว 200 บาท
 158. นางสุภีพรรณ  ใจอารีและญาติ 10,000 บาท
 159. นางสาวฐานภา  วนชะอุ่ม 500 บาท
 160. คุณดวงสมร  ธนาศรีวิไล 2,000 บาท
 161. นางอุไร  กิตติศุภกร 30,000 บาท
 162. นางจินตนา  นนทะนาคร 10,000 บาท
 163. นายปราโมทย์  เพ็ญศิริพันธุ์ 1,000 บาท
 164. คุณกาญจนา เนเลอร์ 160 บาท
 165. บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด 1,960 บาท
 166. นางวรรณี  บูรณะกิจไพบูลย์ 15,000 บาท
 167. นายไพโรจน์  บูรณะกิจไพบูลย์ 15,000 บาท
 168. นางพิมลวรรณ  จำเดิมเผด็จศึก 1,000 บาท
 169. นายชานนท์  เหลืองมีกูล และครอบครัว 1,000 บาท
 170. นายกนกกร  จตุจินดา 2,000 บาท
 171. คุณยุวนา  รัตนวิเชียร 10,000 บาท
 172. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพัธน์  รัตนวิเชียร 10,000 บาท
 173. นางสาวจินดา  สิตตะไพโรจน์ 3,000 บาท
 174. คุณนิรมล  พงศ์วิวัฒนา 505 บาท
 175. คุณพงศธร - ภคพร  สิริประเสริฐสิน 202 บาท
 176. คุณพัชรี  ปานเชียววงศ์ 505 บาท
 177. นายศราวุธ  เรืองสาตรา 10,000 บาท
 178. นายกิติศักดิ์  คุณากรวงศ์ 1,000 บาท
 179. นายกรกช  คุณากรวงศ์ 500 บาท
 180. นายพิทักษ์  หาญบุญทรง 2,000 บาท
 181. นายสิราสวัสดิ์  สุขนันทศักดิ์ 100 บาท
 182. ผู้ช่วยศษสตราจารย์ ดร.มาโนช  โลหเตปานนท์ 3,000 บาท
 183. นายพิพัฒน์  สุขเกษม 10,000 บาท
 184. นางเรวดี-นางสมคิด-นายเกษมศักดิ์  วงศ์ยศ 10,000 บาท
 185. นายนทีเทพ  วงศ์ยศ 3,000 บาท
 186. คุณวุฒิภัทร  เฉลิมฉัตรวิเชียร 20,000 บาท
 187. คุณอภินันท์  เฉลิมฉัตรวิเชียร 20,000 บาท
 188. นางศิริรัตน์  บุญมี 500 บาท
 189. นายชัชวาล  บุญมี 500
 190. คุณศิริพร  สุขสมิทธิ์ 10,000 บาท
 191. นางจารุพันธ์  รักษ์นภาพงศ์ 10,000 บาท
 192. พลอากาศตรีวิเชียร  รักษ์นภาพงศ์ 3,000 บาท
 193. นายวิภู  รักษ์นภาพงศ์ 250 บาท
 194. คุณกรกริยา  เหล่ารัตนเรืองชัย 250 บาท
 195. คุณณัฐจาคี  ประทีปะเสน 500 บาท
 196. นายเศรษฐวุฒิ  ธรรมวรานนท์ 500 บาท
 197. นายเศรษฐวุฒิ  ธรรมวรานนท์, คุณเอี่ยม  เทียนเกษม, คุณอรรถพล  เทียนเกษม, คุณณัฐทิตา  ทุตารมย์ 220 บาท
 198. นายวิรัตน์  ญาณอชิรากุล 2,000 บาท
 199. คุณสุมาลี  มีปลอด 500 บาท
 200. คุณทัศนีย์  ล้วนสละ 2,000 บาท
 201. นางสุดเฉลียว  จุลมาตร และครอบครัว 1,000 บาท
 202. รองศาสตราจารย์ ดร.อบฉันท์  ไทยทอง 3,000 บาท
 203. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจิดกุล  โสภาวนิตย์ 2,000 บาท
 204. อาจารย์ ดร.บุญรัตน์  โล่ห์วงศ์วัฒน 100 บาท
 205. รองศาสตราจารย์ ชาคร  จารุพิสิฐธร 1,000 บาท
 206. นางสาวยุพา  ทัศกุล 300 บาท
 207. นางสาวบังอร  สายสวาท 13,000 บาท
 208. นายสมชาย  พวงเพิกศึก 10,000 บาท
 209. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมา    วิสุทธิพิทักษ์กุล 5,000 บาท
 210. นายวิกิจ - รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ดำรงค์ศักดิ์กุล (วศ. 29) 2,000 บาท
 211. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์ 5,000 บาท
 212. นางจารุพันธ์  รักษ์นภาพงศ์ 10,000 บาท
 213. พลอากาศตรีวิเชียร  รักษ์นภาพงศ์ 3,000 บาท
 214. นายวิภู  รักษ์นภาพงศ์ 250 บาท
 215. คุณกรกริยา  เหล่ารัตนเรืองชัย 250 บาท
 216. นางจวงจันทร์  บูรณศิลปิน 1,000 บาท
 217. นางสาววาสิตา  บูรณศิลปิน 1,000 บาท
 218. นายจิตติวัฒน์  จุณณานนท์ 1,000 บาท
 219. คุณอาทิตย์  สมบูรณ์วงศ์ 500 บาท
 220. อาจารย์ชินเทพ  เพ็ญชาติ 10,000 บาท
 221. หม่อมหลวงศุภกนก - ศิริรัตน์  ทองใหญ่ 2,000 บาท
 222. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  วัณณสุโภประสิทธิ์ และครอบครัว 10,578 บาท
 223. คุณวิรัตน์  เกตุพุต 10,000 บาท
 224. นางสาวอมรา  บุญเสริม 2,500 บาท
 225. ร.ต.บุญมี  ลพหล้า 200 บาท
 226. นางธีรนุช  หอมทอง 10,000 บาท
 227. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ  หุนเจริญ 5,000 บาท
 228. นางพัชรี  สิทธิบุศย์ 10,000 บาท
 229. นายสุรพล  สิมะกุลธร 5,000 บาท
 230. คุณดานา  พนมยงค์ 5,000 บาท
 231. คุณองค์อาจ  แต้มทอง และญาติธรรม 120 บาท
 232. คุณศุภชัย  พินิจสะวะ 100 บาท
 233. คุณสาธิต  แดงยั่งยืน 100 บาท
 234. คุณณัฐกฤตา  แสงศุภมิตร 100 บาท
 235. คุณลำพู  แสงแพร 100 บาท
 236. คุณโสภณ  เอี่ยมศิริกุลมิตร 100 บาท
 237. คุณประยุทธ  ล้วนรอด 100 บาท
 238. คุณนันท์นภัส  จารุจิระวงศ์ 500 บาท
 239. คุณนลินทิพย์  เถียรประภากุล 140 บาท
 240. คุณวันทนีย์ อมรตระกูล 10,000 บาท 
 241. รองศาสตราจารย์ ดร.สีรุ้ง  ปรีชานนท์ 1,000 บาท
 242. รองศาสตราจารย์ ดร.เหมือนเดือน  พิศาลพงศ์ 1,000 บาท
 243. อาจารย์ ดร.ชุติมณฑน์  สถิรพิพัฒน์กุล 2,000 บาท
 244. นายสมประสงค์  บุญยะชัย 10,000 บาท
 245. นายชูชัย  ชัยฤทธิเลิศ 10,000 บาท
 246. นายกฤษณ  มุทิตานันท์ 10,000 บาท
 247. นางจิตรา  มุทิตานันท์ 10,000 บาท
 248. แจ้งโอนไม่ประสงค์ใบอนุโมทนา 100 บาท
 249. นางสาวอนงค์วรรณ  บุญธรรม 100 บาท
 250. คุณแม่มณี  อำนวยพล 5,000 บาท
 251. คุณเอื้อมเดือน  คล่องตรวจโรค 2,000 บาท
 252. นางสาวศจี  ทองดี 1,000 บาท
 253. คุณดนัย 7,000 บาท
 254. คุณฐปนกุล  ดิษฐจร 10,000 บาท
 255. ไม่ประสงค์ออกนาม 100 บาท
 256. ไม่ประสงค์ออกนาม 100 บาท
 257. ผู้ช่วยศษสตราจารย์ ดร.อนงค์นาฎ  สมหวังธนโรจน์ 3,000 บบาท
 258. คุณพิบูรณ์  เกิดโภคทรัพย์ 500 บาท
 259. คุณปฎิญญา  โอดเอี่ยม 100 บาท
 260. คุณมณีรัตน์  ใจคง 200 บาท
 261. รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิวรรณ  โชติพฤกษ์ 300 บาท
 262. รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด  จงสมจิตร 3,000 บาท
 263. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  ริมดุสิต 1,000 บาท
 264. หม่อมหลวงศุภกนก - ศิริรัตน์  ทองใหญ่ ณ อยุธยา 1,000 บาท
 265. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรกานต์  เมืองนาโพธิ์ 1,000 บาท
 266. นายรุ่งโรจน์  เอี่ยมชีรางกูร 500 บาท
 267. ด.ช.บวรภัค  เอี่ยมชีรางกูร 500 บาท
 268. อาจารย์ สิริกัญญา  สิงห์คุณา 1,000 บาท
 269. นายหยก  วนาสันติภาพ 500 บาท
 270. อาจารย์ ดร.สร้อยนภา  ญาณวัฒน์ 100 บาท
 271. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธาริน  โล่ห์ตระกูล 100 บาท
 272. นายบุญยฤทธิ์ - นางสุภาภรณ์  ออไอศูรย์ 3,000 บาท
 273. นายมีชัย  ภัทรธนากร 2,000 บาท
 274. นายสิตะ  มุทิตานันท์ 1,000 บาท
 275. นายเนสัชชิ  มุทิตานันท์ 1,000 บาท
 276. นายสุญญตา  มุทิตานันท์ 1,000 บาท
 277. คุณมรกต  ไตรรัตน์รักษา 150 บาท
 278. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ภวสันต์ 3,000 บาท
 279. ไม่ประสงค์ออกนาม 100 บาท
 280. นายประสงค์  ตริวิวัฒน์กุล 3,000 บาท
 281. นายพิเชษฐศักดิ์  ตันเรืองพร และครอบครัว 500 บาท
 282. นายธยพล  โภคธุวานนท์ 3,000 บาท
 283. ยอดรวมบริจาคโครงการบรรพชาอุปสมบทพระ 101 รูป ของวันที่ 11-12 ตุลาคม 2556 ณ วัดพระราม 9 รวมเป็นเงิน 460,941 บาท
 • คุณวิภา  คุรุจิตธรรม และ กิติศักดิ์  สุวรรณนภาศรี 3,000 บาท
 • คุณมณี  ครุจิตธรรม และครอบครัว 1,500 บาท
 • นางกมลวรรณ  หัตถา 2,000 บาท
 • นางสาวศุภร  จันทร์เจริญ 500 บาท
 • นางสาวเนาวรัตน์  สมร่าง 500 บาท
 • นางสุวลี  ด่านอธิคม 500 บาท
 • นางเมนิสา  พงษ์สวัสดิ์ 500 บาท
 • คุณป้อมเพชร  อ่างเงิน และครอบครัว 10,000 บาท
 • คุณภัทรภร  ศรีพงศ์วรกุล 10,000 บาท
 • พล.อ.สมคิด - น้อมฤดี  จงพยุหะ 3,000 บาท
 • นายกิติชัย  คุณากรวงศ์ 1,000 บาท
 • คุณสุนันทา  บุญสิงห์ และครอบครัว 200 บาท
 • คุณพรพิทักษ์ + ขจีนาฏ  โพธิเวชกุล และครอบครัว 1,000 บาท
 • ครอบครัวฐิติเศรษฐ์ 1,000 บาท 
 • คุณมาลีสร  โชติกโกวิท และครอบครัว 1,000 บาท
 • คุณพรรณฑิตยา  วิศรุตธำรงกุล และครอบครัว 1,000 บาท
 • คุณนิตยา  งามเลิศ 500 บาท
 • นางสาวศิริพร  บุญรอด 500 บาท
 • คุณฐากร  ชินวัฒนโชติ 1,000 บาท
 • คุณนวลจันทร์  อังศุภากร 500 บาท
 • นางสาวลลิดา  อังศุภากร (ฟ้าหม่วย) 1,000 บาท
 • นางสาวสุนีย์, สุภา  จิระเพียรสกุล 100 บาท
 • คุณวุฒิภัทร  เฉลิมฉัตรวิเชียร 1,159 บาท
 • นายประพันธ์ - นางพงษ์ฉัตร  สุคันทอมฤต 3,000 บาท
 • คุณสมบัติ  แสงชาติ พร้อมครอบครัว 30,000 บาท
 • คุณฮุยเยียง  แซ่แต้ (อาม่า), คุณวราภรณ์  คุณากรวงศ์ (ตั่วอี๊), คุณวนิดา  คุณากรวงศ์ (ซาอี๊), คุณวรรณณี  คุณากรวงศ์ (ช็ยอี๊), คุณวันชัย  คุณากรวงศ์ (ช็ยกู๋) 1,200 บาท
 • คุณอ้วน 300 บาท
 • คุณสุวิมล  โภครุ่ง 500 บาท
 • คุณวิไลรัตน์  ธนวัชรางกูร 1,000 บาท
 • คุณอิ๋ว 200 บาท
 • นางสาวฉัตรแก้ว  เทียนแก้ว 1,000 บาท
 • นายธนายุทธ  ผายป้องนา 1,000 บาท
 • นายเกรียงศักดิ์  กฤษณรักษ์ปาณี 2,000 บาท
 • นายศรรธัย กฤษณรักษ์ปาณี 1,000 บาท
 • นางสาวอำไพพรรณ  สุวัฒน์วิโรจน์ 300 บาท
 • นางสาวเอมฤทัย  ชาญกำโชติ 200 บาท
 • นางวนาพร  วงษ์ทรัพย์ทวี 1,000 บาท
 • คุณวนิดา  สุวรรณฤทธิ์ 500 บาท
 • คุณอัญญรินทร์  กียะสูตร์ 1,000 บาท
 • นายสงวน  เติมวิวัฒน์ 2,000 บาท
 • คุณวรกร  สิทธิเกียรติสกุล 1,000 บาท
 • นางกมลทิพย์  พรธาดาวิทย์ 1,000 บาท
 • นางสาวมงคลวรรณ  ทองสุโขทัย 250 บาท 
 • นางสาวไพบูลย์  ใจชอบธรรม 250 บาท
 • นายสิทธิพร  เกสรวิบูลย์ 1,000 บาท
 • คุณรวีวรรณ  จิรเปรมปรีดิ์ 1,000 บาท
 • คุณไอรินทร์  เลิศพงศ์วรกุล 1,000 บาท
 • นางสาวปัฐมา  ธวัชชัยพรพงษ์ 1,000 บาท
 • นายสุรัตน์  ปาละนันทน์ 500 บาท
 • นายศักดา  แสงอุ่น 5,000 บาท
 • นางสาวกุลวดี  สิทธินามสุวรรณ 500 บาท
 • นายกฤตกานต์  จันทนพิศาล 200 บาท
 • นางกรรณิการ์  วงษ์สมุทร 10,000 บาท
 • นางวิมลวรรณ  พัฒนปรีชากุล 1,000 บาท
 • นางสาวสุมาดี  รัชตโพธ์ 500 บาท
 • นางมณี  จันลา 500 บาท
 • นายชูสิทธิ์  ลายล้อมทอง และครอบครัว 500 บาท
 • คุณสมจิตร + คุณวิภา  สีลาดเลา 120 บาท
 • คุณประสงค์ - เอมอร  เอาฬาร และครอบครัว 3,000 บาท
 • นายชุมพล  อันตรเสน 3,000 บาท
 • คุณวรรณดี  ปัททุม 100 บาท
 • คุณพเยาว์  วรวุฒิพุทธพงศ์ 500 บาท
 • นางกุณฑินี  มณีรัตน์ 1,000 บาท
 • คุณโสภิต  นิยมปิยพจน์ 1,000 บาท
 • คุณอุษณาพรรณ  วิสุทธิทรัพย์ 1,000 บาท
 • น.อ.สายยนต์  วิสุทธิทรัพย์ 500 บาท
 • นายง้วนย้ง - กิมเฮียะ  แซ่เตียว ยุพาภักดิ์ - วัฒนา พรธาดาวิทย์ 2,000 บาท
 • นายสุรชัย  ธนสมบูรณ์กิจ 2,000 บาท
 • นายสุรินทร์  ขวัญเมือง 1,000 บาท
 • นายไพรัช  สิทธินามสุวรรณ 1,000 บาท
 • คุณบุญ - อัมพร  ด่านสวนใหญ่ 300 บาท
 • คุณสุทธิชัย  ภคประสิทธิ์ 1,000 บาท
 • นางสาวธชพร  เทศะศิลป์ 1,000 บาท
 • นางสาวสวพรรณ  ทรัพย์ประดิษฐ 1,000 บาท
 • นางกุ่ยซัง  ฉัตรชมชื่น 1,000 บาท
 • คุณพวงเพชร - อรุณี  สังอ่อนดี 1,000 บาท
 • คุณพิสิษฐ์ - นราพรรณ  เอาฬาร 2,000 บาท
 • คุณวิเชียร + กมลทิพย์  ตั้งวงศ์กิจศิริ และครอบครัว 500 บาท
 • นางรัตนา  ตั้งวงศ์กิจศิริ และครอบครัว 500 บาท
 • คุณอัญชนา  ตติยปัญญาเลิศ 900 บาท
 • นายอรรคพันธ์  ด่านสวนใหญ่ และครอบครัว 1,000 บาท
 • รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  เลิศหิรัญวงศ์ 5,000 บาท
 • คุณพัชรี  สุรพินิจ 300 บาท
 • คุณธนิดา  ตันติภานุวิทย์ 200 บาท
 • คุณวรพรรณ 500 บาท
 • นางวิไลรัตน์  ธนวัชรางกูร 1,000 บาท
 • นายชัยวัฒน์  ชื้อตระกูลไพบูลย์ 100 บาท
 • นางละม้าย  โพธิ์ทอง 5,000 บาท
 • นางทองเจือ  ขำเขียว 100 บาท
 • นางกัณทิมา  แสงอนุกุล 100 บาท
 • นางอมรา  ทองภู 200 บาท
 • นายชัยณรงค์  ลัทธิพงศ์พันธ์ และครอบครัว 100 บาท
 • นางสิริลักษณ์  แสงละออ 500 บาท
 • คุณสุธีรา  ยั่งยืน 1,000 บาท
 • นายศราวุธ  ภู่มณี 500 บาท
 • นายอมร  ธนากรภัทรกิจ 500 บาท
 • นายศักดิ์สมาน  ฤทธิ์แดง 1,500 บาท
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนวรรณ  สงวนเรือง 1,000 บาท
 • นายพิเภก  นิลไพรัช และครอบครัว 500 บาท
 • นายเสริมเกียรติ  สงวนเรือง 5,000 บาท
 • นายวีรวัฒน์  แซ่โง้ว 1,000 บาท
 • ป้าแดง  ภูเรือ 1,000 บาท
 • คุณศุภมงคล  หล่อใจ 300 บาท
 • นางจุรีรัตน์  ลักษณโกเมศ 1,000 บาท
 • นายชาญวิทย์  กุลทรัพย์ศักดิ์ 100 บาท
 • นางบัวจันทร์  เตจ๊ะวงศ์ 1,000 บาท
 • นางนิภาภัทร  ชีวรุ่งโรจน์ 1,000 บาท
 • นายประสิทธิ์  สาธร 2,000 บาท
 • นางสาวเครือฟ้า  ประดิษฐ์พงษ์ 1,000 บาท
 • นางสาวอรอุมา  สงวนสัตย์ 1,000 บาท
 • นางมณี  สงวนสัตย์ 500 บาท
 • นางสาวพิชญา  บุญวัฒนา 500 บาท
 • นายชาญธวัช  สงวนสัตย์ 500 บาท
 • นางสาวเรณู  ประดิษฐ์พงษ์ 500 บาท
 • นางสาวสุริชยา  ชมธวัช 2,000 บาท
 • ด.ช.ณภัทร - ด.ญ.ณกัญญา  ประดิษฐ์พงษ์ 200 บาท
 • นางฉันทพร  ฤกษ์โสธร 200 บาท
 • เด็กชายปรีชาพล  เจษฎานภาวงศ์ 200 บาท
 • นายสัจจา  ศักดิ์สัจจา 200 บาท
 • พระพลภัทร  กิตฺติภทฺโท 1,000 บาท
 • คุณภัทรา  ชัยเดชาภินันท์ 2,000 บาท
 • หจก. สหผลเซอร์วิส 1,000 บาท
 • คุณจิชฎา  กิตติญาณ 500 บาท
 • นายศุภกิจ  อังศุภากร 500 บาท
 • นางสาวศิรญา  พรธาดาวิทย์ 300 บาท
 • นายสักกสิทธิ์  พูนก่อเกียรติ - นางสาวอรวรรณ  ศิริทัน และครอบครัว 10,000 บาท
 • นายชาญชัย  วิทูรปัญญากิจ 1,000 บาท
 • นายเปรม  ชินวงศ์ 2,000 บาท
 • คุณสุภวรรณ  กีรติสุทธิโสภณ 1,000 บาท
 • อาจารย์ ดร.ปัญวัชร์  วังยาว 500 บาท
 • คุณภัทรีญา  พรธาดาวิทย์ 200 บาท
 • นายณัฐกิจ  อังศุภากร 1,000 บาท
 • บริษัท โฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จำกัด 4,000 บาท
 • นางกลิ่นจันทน์  เขียวเจริญ 1,000 บาท
 • คุณดุษฎี  แซ่อื้อ 500 บาท
 • ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,700 บาท
 • ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 501 บาท
 • คุณเอี้ยง  พิริยะรังสรรค์ 500 บาท
 • ครอบครัวแก้วละเอียด หาดใหญ่, อ่อนนุช, คงคุณากุล 8,000 บาท
 • คุณวิมลรัตน์  อุดมมงคลกูล  500 บาท
 • คุณอภิชญลักษมิ์  รุ่งเรือง 5,000 บาท
 • นางสาวรัตนา  ผลช่วย 400 บาท
 • นางสาวสุกัญญา  จันทร์ปรีชาชัย 200 บาท
 • นายเอกนรินทร์  ตรีประพันธ์กิจ 30,000 บาท
 • บริษัท เพิ่มพูลสุข จำกัด 5,000 บาท
 • นางทัศนีย์  หอกิตติกุล 2,000 บาท
 • คุณนนภูรี  ภัทรคุณากรสกุล 500 บาท
 • คุณสมควร - คุณศิริวรรณ  แซ่จึง 500 บาท
 • นายศุภพน  จันทร์พัฒน์ 2,000 บาท
 • คุณนิศานาถ  สุภาวิตา 2,000 บาท
 • นายจิรวัฒน์  ชีวรุ่งโรจน์ (อภิโรจโน) 7,660 บาท
 • นางมาธุรี  แซ่เก๊ะ 10,500 บาท
 • นางศิริพร  แซ่เตียว 2,000 บาท
 • คุณดวงพร  เลิศปฏิภารกุล 2,000 บาท
 • นางคำน้อย  อุปนันท์สกุล 1,000 บาท
 • บริษัท ไพน์-แปซิฟิค คอร์ปอเรชัน จำกัด 50,000 บาท
 • ว่าที่ ร.ต.สมพงษ์  ทั้งวงศ์เจริญ 100 บาท
 • คุณยุพดี  คัลลาฮัน 1,000 บาท
 • นายปริญญา  เจียสุวรรณ 500 บาท
 • บริษัท Honda Trading Asia 340 บาท
 • คุณศิริศักดิ์  อังศุภากร 500 บาท
 • นางสาวศิรินทร์  อังศุภากร 300 บาท
 • นายชัยยศ  เลิศฤทธิ์ศิริกุล 700 บาท
 • คุณธราดล  ลือวราพงษ์ 13,800 บาท
 • คุณรัตนาพร  เมฆรังสิมันต์ 1,000 บาท
 • คุณนงลักษณ์  มีโอภาสมงคล 200 บาท
 • ครอบครัวแจ่มจันทร์ 2,000 บาท
 • ร.อ.อร่าม - นางสมนึก  ศรีชุมพล และครอบครัวลูกหลาน 3,000 บาท
 • คุณอมรรัตน์  นภาพงศ์สุริยา 2,000 บาท
 • คุณสมพงษ์ - อุษา  ภาติกร และครอบครัว 600 บาท
 • ครอบครัวศิริปริญญานนท์ 500 บาท
 • นายเบิร์ด  อ่อนจิตต์ และครอบครัว 100 บาท
 • บริษัท ทรีโพรเกรสโพรดักส์ จำกัด โดยนายอิทธิพัฒน์  จงวัฒนาภิรมย์ 1,000 บาท
 • คุณอนงค์  พูลวัน 1,000 บาท
 • นางศุภวัล  นอกสภา 3,000 บาท
 • คุณสายทิพย์  หย่างถาวร 300 บาท
 • บริษัท อณสิยา กรุ๊ป จำกัด 2,000 บาท
 • บริษัท โฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จำกัด โดย นายศุภสันต์ 1,000 บาท
 • คุณปรียา  อิศรเสนา ณ อยุธยา 3,000 บาท
 • นายอำนวย - คันธนา  คำเพราะ 1,000 บาท
 • คุณมณฑา  ก้วยไข่มุก 3,000 บาท
 • คุณสมพงษ์  พุทธิวิสุทธิศักดิ์ 1,000 บาท
 • นางวันนา  ธนวิชัย 3,000 บาท
 • บริษัท ที เอส เอ็น แมนูแฟคเจอร์ จำกัด โดย นายจุมพล  สุทธิพรเจริญ และครอบครัว 500 บาท
 • คุณเอื้อมพร - สุวัฒน์  พรวณิช และครอบครัว 5,000 บาท
 • คุณเทพิณ  บุญญะพานิชสกุล - คุณนรินทร์  ผาติผดุงกุล 3,000 บาท
 • นางประจวบพร  เอาฬาร 1,000 บาท
 • ร้านซาลาเปาทวีโชค 100 บาท
 • นายบัณฑิต - นางมาลัย คณิตวิทยานนท์ 10,000 บาท
 • แม่ชียุพิน + พ.อ.อ.ภาสกร + คุณธจงศฐรมย์ + คุณพิมพ์ปวีณ์ และญาติธรรม 1,300 บาท
 • คุณสุรชัย + คุณเลิด  ศุภลักษวัจณะ และครอบครัว 500 บาท
 • นางฐิภาพิชญ์  สถิตวธธันย์กุล 500 บาท
 • นายกัมปนาท  มหัทธนธรรม 1,000 บาท
 • นายชยุตม์  ฮูลทิน 2,400 บาท
 • คุณสมศักดิ์  วงษ์จิรเชฎร์ 500 บาท
 • น.อ.อภิพจน์  (คุณขำจิต) หริตกุล 500 บาท
 • นางสาวสฤกวรรณ  วรรณจักร์, คุณกุศล  หนูน้อย 500 บาท
 • พุทธมริมัทธ์ 1,000 บาท
 • คุณอาภัสรา  มาลาวงษ์ 400 บาท
 •  นางดวงพร  พิสนุแสน 1,000 บาท
 • นายวิทยา  ยงกิจเจริญลาภ 500 บาท
 • คุณณัฐพนธ์  ณรงค์วานิช 4,000 บาท
 • รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล  จอกแก้ว 500 บาท
 • คุณหยวก  สีสังข์ 500 บาท
 • คุณสุรเดช  บุนนาค 500 บาท
 • นางจำเนียร  สิทธิบุศย์ 10,000 บาท
 • คุณมกา  พงษธนฤกษ์ 3,000 บาท
 • คุณมณฑา  ทองนุ่ม 500 บาท
 • คุณประวิทย์  เขมะทัสสี 100 บาท
 • นางเสาวลักษณ์  ผายป้องนา 10,000 บาท
 • คุณสุพรรณี  ยงกิจเจริญลาภ 1,000 บาท
 • คุณอนุวงศ์  นุ่มลืมคิด 1,000 บาท
 • คุณกรองเพ็ชร  จันทรมโรภาส 500 บาท
 • นางอำภรณ์  จันทรมโรภาส 100 บาท
 • คุณยุพา  วรวุฒิพุทธพงศ์ 2,000 บาท
 • คุณรวยริน  พลับจัน 100 บาท
 • คุณอภิญญา  อังศุภากร 200 บาท
 • ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000 บาท
 • ไม่ประสงค์ออกนาม 2,800 บาท
 • ไม่ประสงค์ออกนาม 200 บาท
 • ไม่ประสงค์ออกนาม 3,000 บาท
 • นางกุลวดี  ฤกษ์สมบูรณ์ดี 10,000 บาท
 • คุณอนัคฆวัชร์  ก่อวัฒนกุล 10,000 บาท
 • ไม่ประสงค์ออกนาม 3,000 บาท
 • ไม่ประสงค์ออกนาม 100 บาท
 • ไม่ประสงค์ออกนาม 500 บาท
 • คุณปราณี  วิฑูรย์พันธ์  500 บาท
 • ครอบครัวคุณสงัด  อินจันทร์ และบริษัท ทีเคซิสเต็ม จำกัด 5,200 บาท
 • ไม่ประสงค์ออกนาม 200 บาท
 • น.อ.สมนนต์  วิสุทธิทรัพย์ 500 บาท
 • คุณวิรัช - จินตนา  เกตานิรุจน์ 1,000 บาท

คำขานนาค

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

AttachmentSize
รายชื่อ-ฉายา พระอุปัฌชาย์ของพระนวกะ1.13 MB
กำหนดการ333.58 KB
โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ271.12 KB
 
 
เนื้อหาเว็บไซต์