NEWS CENTER

โครงการ “เติมฝันปันความรู้” ณ โรงเรียนวัดธัญญะผล จังหวัดปทุมธานี (26 มีนาคม2560)

โครงการ “เติมฝันปันความรู้”

จิตอาสาหนึ่งวัน สรรค์สร้างบันดาลใจ เยาวชนไทยยั่งยืน  ณ โรงเรียนวัดธัญญะผล จังหวัดปทุมธานี

โครงการ “เติมฝันปันความรู้” เป็นโครงการที่ริเริ่มจากความประสงค์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรเพชญ  ชื้อนิธิไพศาล ท่านรองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ประสงค์ให้กลุ่มนิสิตทุนของคณะ สร้างสรรค์กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์กลับคืนสู่สังคมภายนอก สนองคติพจน์ “เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน” เนื่องจากก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมี

กิจกรรมจิตอาสาที่จัดขึ้นโดยกลุ่มนิสิตทุนคณะ ท่านรองคณบดีจึงได้มอบหมายให้กลุ่มหัวหน้านิสิตทุน คิดรูปแบบกิจกรรมตอบแทนสังคมในหนึ่งวัน เป็นโครงการริเริ่มเพื่อต่อยอดและเป็นตัวอย่างให้กับนิสิตทุน

คณะวิศวกรรมศาสตร์รุ่นต่อไป   จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาโรงเรียนและเสริมสร้างความรู้ของเยาวชน ณ โรงเรียนวัดธัญญะผล คลอง 8 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยโครงการนี้ใช้ระยะเวลาเตรียมงาน

นับตั้งแต่เปิดรับสมัครผู้สนใจทำงานจนถึงวันลงพื้นที่จริง ประมาณ 1 เดือนครึ่ง

คณะทำงานโครงการ “เติมฝันปันความรู้” ประกอบด้วยกลุ่มตัวแทนนิสิตทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกชั้นปี รวมไปถึงนิสิตทั่วไปที่ไม่ได้เป็นนิสิตทุน แต่สนใจงานด้านจิตอาสา รวมทั้งหมด 63 คน โดยมี

อาจารย์สิริกัญญา สิงห์คุณา ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ

 

กิจกรรมจิตอาสา โครงการ “เติมฝันปันความรู้” ประกอบด้วยสองกิจกรรมใหญ่ คือกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และกิจกรรมพัฒนาสนามโรงเรียน โดยกิจกรรมเสริมสร้าง

การเรียนรู้ของเด็ก ยังแบ่งออกเป็นกิจกรรมวิชาการ ได้แก่ กิจกรรมฐานแนะแนวอาชีพ กิจกรรมศิลปะสานปลาตะเพียนกระดาษ และกิจกรรมสันทนาการ ทั้งกิจกรรมสร้างสะพานด้วยเส้นสปาเกตตีและกิจกรรมกีฬาสี

ที่ช่วยสร้างความสนุกสนานและความสามัคคีในกลุ่มเด็กได้เป็นอย่างดี ส่วนกิจกรรมพัฒนาสนามโรงเรียน เป็นกิจกรรมพัฒนาสนามบริเวณชั้นล่าง ติดทางเดินเข้าห้องเรียน ขนาด 30 ตารางเมตร เดิมสนามโรงเรียนนี้

เป็นเพียงสนามสีเขียวเก่าที่ใช้สำหรับวิ่งเล่นตามปกติ  โดยนิสิตได้ออกแบและเข้าไปตกแต่งสนามแห่งนี้ให้สวยงามน่าใช้ ร่วมกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก โดยการวาดเกมส์ตั้งเต เกมส์งูกระดานที่มีสูตรคณิตศาสตร์

บรรจุในช่องทางเดิน  การ์ตูนระบบสุริยะ และลานกระโดดไกล

อาจารย์สิริกัญญา สิงห์คุณา ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงมือระบายสีแต่งแต้มลานเอนกประสงค์ร่วมกับกลุ่มนิสิตจิตอาสา
ฝ่ายสถานที่มีงานเพิ่มเติมนอกจากปรับพื้นที่สนาม คือ การตกแต่งกำแพงบริเวณเวทีลานอเนกประสงค์ ซึ่งเป็นความประสงค์ของผู้อำนวยการที่ต้องการสร้างสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม จึงมีการแบ่งงานส่วนนี้ให้กับฝ่ายสถานที่และฝ่ายงานอื่น ๆ บางส่วนที่ต้องการช่วยเหลือ คณะทำงานกลุ่มนี้ได้ออกแบบและสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน โดยวาดธงประเทศสมาชิกและตราสัญลักษณ์อาเซียน และเขียนชื่อประเทศภาษาอังกฤษไว้ด้านท้าย จนเกิดเป็นผลงานที่มีความสวยงาม

 

ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนมาก และการทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนล้วนเป็นกิจกรรมที่อยู่ในสถานที่โล่ง ไม่มีพัดลม หรือ เครื่องปรับอากาศ ทำให้เด็กๆเริ่มหมดแรง อาจารย์สิริกัญญา สิงห์คุณา ผู้ช่วยวคณบดี จึงเสนอให้มีการเลี้ยงไอศกรีมเด็กๆเพื่อเป็นการเติมพลัง และพร้อมสำหรับกิจกรรมในช่วงบ่าย

โดยรวมแล้ว โครงการ “เติมฝันปันความรู้” ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาแรกที่บริหารจัดการโดยกลุ่มนิสิตทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการพัฒนาสถานที่และการเสริมสร้างการเรียนรู้ของ

เยาวชนในเขตพื้นที่ชนบท แม้ว่าการดำเนินงานจะประสบปัญหาอยู่บ้าง เช่น ขาดอุปกรณ์พัฒนาพื้นที่ ไม่ได้รับการตอบกลับจากสปอนเซอร์ที่ขอความอนุเคราะห์ไว้ แต่ด้วยความร่วมมือของนิสิตทุกคน ทำให้โครงการนี้

เดินหน้าต่อไปจนสำเร็จด้วยดี

ผังเกมส์ตั้งเตที่มีสีสันสดใสแต่งแต้มช่องกระโดด
ลานกระโดดไกลประดับด้วยตัวการ์ตูนจากเกมส์ Angry birds
เกมส์งูกระดานที่ผู้เล่นจะเดินไปยังช่องที่ทอยได้ก็ต่อเมื่อตอบได้ว่าสูตรคณิตศาสตร์บนช่องนั้นให้ค่าอะไร
แผนผังระบบสุริยะที่สามารถดึงดูดให้เด็ก ๆ เข้ามาชมได้