แจ้งปิดปรับปรุงระบบ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบสำรองไฟ จึงมีความจำเป็นต้องปิดการ ให้บริการต่าง ๆ ชั่วคราว เช่น ระบบเครือข่าย, เว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะฯ เป็นต้น ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.