แจ้งปิดปรับปรุงระบบ

ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการบำรุงรักษาเครือข่าย จึงมีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการต่าง ๆ ชั่วคราว เช่น ระบบเครือข่าย, เว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะฯ เป็นต้น ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.00 น