NEWS CENTER

คณะวิศวฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมตามรอยพ่อ ภายใต้โครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมตามรอยพ่อ ภายใต้โครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (10th Thailand Robot Design Contest: RDC 2017) หัวข้อ รัชกาลที่ 9 กับการเกษตร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ จังหวัดน่าน โดยมี รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี เป็นประธานเปิดงาน

โดยกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน RDC 2017 ได้เรียนรู้ถึงงานทางด้านเกษตรกรรม บทบาทของเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านการเกษตร และเล็งเห็นถึงปัญหาทางด้านการเกษตรของประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาทางด้านการเกษตรของประเทศ ทั้งในการแข่งขันและในอนาคต

นอกจากนี้ รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ผศ. ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ รศ. ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ อ. ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ยังได้ร่วมกันปลูกข้าวไร่ ณ ศูนย์ศึกษาการเกษตรพอเพียง บ้านวังตาว จังหวัดน่าน อีกด้วย