NEWS CENTER

บทความ “โรงไฟฟ้าถ่านหิน ตอนที่ 3 : เทคโนโลยีเพื่อการจัดการมลพิษจากถ่านหิน”

บทความ “โรงไฟฟ้าถ่านหิน ตอนที่ 3 : เทคโนโลยีเพื่อการจัดการมลพิษจากถ่านหิน”
โดย รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา รัฐพล เจียวิริยะบุญญา ขวัญมนัส มีถาวร สุทธิดา ศิริมังคละ รศ. ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล

อ่านบทความ ตอนที่ 3

 

บทความ “โรงไฟฟ้าถ่านหิน ตอนที่ 1 : ทำไมต้องสร้างโรงไฟฟ้าที่ภาคใต้”

บทความ “โรงไฟฟ้าถ่านหิน ตอนที่ 1 : ทำไมต้องสร้างโรงไฟฟ้าที่ภาคใต้”

บทความ “โรงไฟฟ้าถ่านหิน ตอนที่ 2 : สถานการณ์ถ่านหินและเทคโนโลยีการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง”

บทความ “โรงไฟฟ้าถ่านหิน ตอนที่ 2 : สถานการณ์ถ่านหินและเทคโนโลยีการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง”