NEWS CENTER

Senior Project XD โครงงานทางวิศวกรรม (ข้ามสาขาวิชา) ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา

Senior Project XD โครงงานทางวิศวกรรม (ข้ามสาขาวิชา) 

วัตถุประสงค์

คณะมีนโยบายจะสนับสนุนการทำโครงงานทางวิศวกรรม (ข้ามสาขาวิชา) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน | นวัตกรรมแบบบูรณาการศาสตร์สอดคล้องกับบริบทของโลกในปัจจุบัน

โครงงานทางวิศวกรรม (ข้ามสาขาวิชา) เงื่อนไขการดำเนินงาน โครงงานทางวิศวกรรม (ข้ามสาขาวิชา) ต้องประกอบด้วย นิสิตอย่างน้อย 2 ภาควิชา (นิสิตไม่เกิน 2 คนต่อภาควิชา รวมไม่เกิน 4 คนต่อโครงงาน หรือตามจำนวนที่ระบุไว้ในแต่ละหัวข้อโครงงาน) และมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานจากภาควิชาเดียวกับนิสิตที่เข้าร่วมโครงงาน โดยแต่ละโครงงานจะได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าวัสดุจากคณะ 15,000 บาท (เบิกจ่ายตามจริง)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. ตรวจสอบหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรม (ข้ามสาขาวิชา) และเลือกหัวข้อที่สนใจ
  2. เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามรายชื่อที่ระบุในแต่ละโครงงาน เพื่อสอบถามข้อมูลการทำโครงงาน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติ
  3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงงานทางวิศวกรรม (ข้ามสาขาวิชา) ในเว็บไซต์ พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียด และเสนออาจารย์ที่ปรึกษาจากภาควิชาที่เกี่ยวข้องลงนามทุกท่าน
  4. ตรวจสอบข้อมูลและยื่นแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมจัดทำโครงงานทางวิศวกรรม (ข้ามสาขาวิชา) ได้ที่คุณกรรณิการ์ สวรรค์โพธิพันธุ์ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-6330 E-mail: Kannika.sw@chula.ac.th ภายในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560

 

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติจัดทำโครงงานทางวิศวกรรม (ข้ามสาขาวิชา)

 

 ปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงาน

 นิสิตทุกคนโปรดคลิกกรอกข้อมูลที่นี่

 

 เกณฑ์การประเมินผล

ไฟล์แนบ
 
ไฟล์
ขนาด
ไฟล์
1
ปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงาน
196kB
2
เกณฑ์การประเมินผล
166kB
3
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติจัดทำโครงงานทางวิศวกรรม (ข้ามสาขาวิชา)
569kB