บัญชีผู้ใช้ของนิสิตรหัส 60 เพื่อใช้งานในศูนย์คอมพิวเตอร์ และ Office 365 ProPlus

นิสิตรหัส 60 สามารถรับบัญชีผู้ใช้เพื่อใช้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ในศูนย์คอมพิวเตอร์
2. เครื่องพิมพ์ในศูนย์คอมพิวเตอร์
3. Office 365 ProPlus

Microsoft Office 365 Proplus

ได้ในอีเมลล์จุฬาของนิสิต (@student.chula.ac.th)

ศุนย์คอมพิวเคอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาคารวิศวกรรม 3 ชั้น 2