NEWS CENTER

การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 1 ณ อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวฯ จุฬาฯ