NEWS CENTER

บุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เดือนธันวาคม 2560

อ. ดร.ภัทรพร คิม
ตำแหน่ง อาจารย์ A-5
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

 

น.ส.สุทธิดา พรมเดช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ

 


เดือนพฤศจิกายน 2560

อ. ดร.เจนยุกต์ โล่ห์วัชรินทร์
ตำแหน่ง อาจารย์ A-5
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 

 

นายกุลภัทร นุกิจรังสรรค์​
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
สังกัดสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

 

น.ส. มัลลิกา อัครวิวัฒน์กุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7
ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ


เดือนตุลาคม 2560

อ. ดร.รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์
ตำแหน่ง อาจารย์ A-5
ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์

 

นายอนุพงศ์ วงศ์จำปา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
หน่วยสื่อสารองค์กร

_________________________________________________________________________________________________________________

 

เดือนกันยายน 2560

นายจักรพันธ์ พิมลรัตน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

______________________________________________________________________________________________________________________

 

เดือนสิงหาคม 2560

อ. ดร.นคร กกแก้ว
ตำแหน่ง อาจารย์ A-5
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

 

นายอภิวัฒน์ ขำแจ้ง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า