NEWS CENTER

เปิดตัวโครงการ “ศูนย์เครือข่ายการจัดการคุณภาพอากาศของประเทศไทย” (Thailand network center on Air Quality Management : TAQM)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดตัวโครงการ “ศูนย์เครือข่ายการจัดการคุณภาพอากาศของประเทศไทย” (Thailand network center on Air Quality Management : TAQM) ซึ่งเป็นโครงการสืบเนื่องจาก 2 โครงการ คือ 1. โครงการวิจัยโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล เรื่อง “การจัดการความรู้ด้านคุณภาพอากาศ และพัฒนาแผนที่นำทางงานวิจัยด้านการเพิ่มคุณภาพอากาศในประเทศไทย” ทุนสนับสนุนจาก สกว. และ 2. โครงการระดมความคิดเห็นของกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง “ทิศทางการจัดการคุณภาพอากาศของประเทศ 20 ปีข้างหน้า”

โครงการ TAQM เกิดจากการรวมตัวของคณาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านคุณภาพอากาศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อการจัดการคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืน ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมายเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลนักวิชาการ และงานวิจัยด้านคุณภาพอากาศและการเผยแพร่ที่เป็นปัจจุบัน และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก รวมทั้งสามารถตอบโจทย์สังคมเพื่อการจัดการคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืน โดยโครงการ TAQM ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร และความร่วมมือจากกรมควบคุมมลพิษ โดย ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพอากาศและเสียง (คุณเถลิงศักดิ์ เพชรสุวรรณ)