NEWS CENTER

นิสิตวิศวฯ รับรางวัล “ทุนเยาวชนคุณภาพประจำปี 2017”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายธนัช จตุภัทรฉัตร นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ให้ได้รับรางวัล “ทุนเยาวชนคุณภาพประจำปี 2017” พร้อมด้วยใบประกาศเกียรติตคุณยกย่องเพื่อเป็นเยาวชนตัวอย่างของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่กิจการนิสิต ไปร่วมแสดงความยินดี