อาจารย์วิศวฯ รับทุน NSTDA Chair Professor หรือ ศาสตรเมธาจารย์ ประจำปี 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี โครงการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้ฐานเทคโนโลยีสำหรับการเลือกและพัฒนากระบวนการและต้นแบบที่เป็นนวัตกรรม สำหรับการผลิตอย่างยั่งยืนของเชื้อเพลิงทางเลือก บนฐานของไบโอรีไฟเนอรี” ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับทุน NSTDA Chair Professor หรือ ศาสตรเมธาจารย์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องเทเวศร์ อาคารหอประชุมสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ในการนี้ รศ. ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ นิสิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้ไปร่วมแสดงความยินดี