คณะวิศวฯ ร่วมหารือความร่วมมือกับ HOKKAIDO UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ได้รับเชิญจาก HOKKAIDO UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือระหว่างกันในการจัดตั้งหลักสูตรสองปริญญาและกิจกรรมวิจัยร่วมกัน พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาต่าง ๆ