อาจารย์วิศวฯ รับรางวัล BRONZE PRIZE ในงาน Seoul International Innovation Fair 2017

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.เกริก ภิรมย์โสภา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และทีมวิจัย ที่ได้รับรางวัล BRONZE PRIZE ในงาน Seoul International Innovation Fair 2017 จากการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์แบบมีปฎิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก :Interactive Robot Interactive Learning ,IRAL ซึ่งเป็นงานวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โดยทีมงานวิจัยประกอบด้วย
หัวหน้าทีม : ผศ. ดร.เกริก ภิรมย์โสภา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมทีม : รศ. ดร.เนาวนิตย์ สงคราม คณะครุศาสตร์ น.ส.ศศิธร ศรีวงศ์ญาติดี นิสิตปริญญาโท คณะครุศาสตร์ และ นายภาสกร ทองสันต์ นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์