NEWS CENTER

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) ในหัวข้อ “ศาสตร์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0” และ “ยุทธศาสตร์ชาติด้านการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาส “วัน อรุณ สรเทศน์ รำลึก” ครั้งที่ 24

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) ในหัวข้อ “ศาสตร์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0” และ “ยุทธศาสตร์ชาติด้านการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาส “วัน อรุณ สรเทศน์ รำลึก” ครั้งที่ 24

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00–16.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 4 (เจริญวิศวกรรม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากร โดย ผู้แทนคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (คณะที่ 5) และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ โทร. 0 2218 6334

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 – 09.15 น. รายงานประวัติความเป็นมาของมูลนิธิ อรุณ สรเทศน์
โดย คุณขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร  เลขาธิการมูลนิธิอรุณ สรเทศน์
09.15 – 09.30 น. กล่าวรายงาน และกล่าวเปิดงานบรรยายเชิงวิชาการฯ
โดย รองศาตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รองประธานกรรมการมูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ หรือ ผู้แทน
09.30 – 10.45 น. บรรยายในหัวข้อ“ศาสตร์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ชวาลภาฤทธิ์  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร. ชนาธิป ผาริโน  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
10.45 – 11.00 น. สรุปประเด็น และถาม – ตอบ
มอบของที่ระลึก และถ่ายรูปร่วมกัน
11.00 – 12.00 น. บรรยาย “ยุทธศาสตร์ชาติด้านการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และงานแถลงข่าว
โดย ผู้แทนคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (คณะที่ 5)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. เวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็น : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดย ผู้แทนคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (คณะที่ 5)
15.00 – 15.30 น. สรุปประเด็น และถาม – ตอบ
ปิดงานบรรยายเชิงวิชาการฯ


ผู้ดำเนินรายการ
:           รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล) หรือผู้แทน

 

หมายเหตุ:  กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์