อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานคัดเลือก อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6 (Global Young Scientists Summit; GYSS 2018) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบล นักวิทยาศาสตร์อาวุโส กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมการบรรยายเดี่ยว การอภิปรายกลุ่ม และชั้นเรียนย่อยโดยผู้บรรยายเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบล รางวัล Fields Medal รางวัล Millennium Technology และรางวัล Turing Award

การประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เป็นการประชุมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม GYSS ณ Nanyang Technological University สาธารณรัฐสิงค์โปร์ สำหรับรางวัลสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เป็นการคัดเลือก นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัยของประเทศไทยที่มีศักยภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสมจากทั่วประเทศ มีผู้ผ่านรอบแรกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์จำนวน 48 คน และมีการนำรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์จำนวน 9 คน ขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย จำนวน 5 คน เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ 1. อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. อาจารย์ ดร.ปิติรัตน์ พลพบู อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. อาจารย์ ดร.วรมย์ญลิน ทิพย์มณี อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแทพย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4. ดร.บุญทวี เลิศปัญญาพรชัย นักวิจัย บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และ 5. นสพ.สุทัศน์ แสงชูวงศ์ นิสิตปริญญาเอก สาขาชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี หลักสูตรร่วมระหว่างคณะแพทย์ศาสตร์ หลักสูตรวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ University of Liverpool สหราชอาณาจักร

ในปีนี้ อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม GYSS ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21–26 มกราคม 2561 ณ Nanyang Technological University สาธารณรัฐสิงค์โปร์ โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการเปิดโลกทัศน์ทางงานวิจัย การสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งมีการเยี่ยมชมสถาบันวิจัยชั้นนำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาธารณรัฐสิงค์โปร์อีกด้วย