คณะวิศวฯ จุฬาฯ และ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมสวนรวมใจ 1 อาคาร 3 คณะวิศวฯ จุฬาฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ ดร.วิทยา ศรีชมภู ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิศวกรรมและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ตลอดจนสร้างความร่วมมือและความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่สู่การสนองนโยบายประเทศไทย 4.0