พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดหลักสูตรปริญญาโทร่วม สาขาวิศวกรรมระบบรางและโครงสร้างพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ กระทรวงคมนาคม H.E. Mr. Peter Prügel เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน พร้อมด้วย คุณธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรปริญญาโทร่วม 2 สถาบัน (joint degree) สาขาวิศวกรรมระบบรางและโครงสร้างพื้นฐาน (Railway Vehicles and Infrastructure Engineering) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยอาเค่น (RWTH Aachen University) แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นการรองรับการเป็นหลักสูตรปริญญาโทร่วม 3 สถาบัน กับมหาวิทยาลัยอาเค่นในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณพิไลย นรสิงห์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รางสาดทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี กำกับดูแลวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Prof. Dr. rer. Nat. Rudolf Mathar รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาเค่น ร่วมเป็นสักขีพยาน