NEWS CENTER

คณะวิศวฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่พลเมืองแห่งอนาคต: SID” ตอน : หุ่นยนต์ THAILAND 4.0

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจากศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรม โครงการเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม (Siam Innovation District: SID) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่พลเมืองแห่งอนาคต: SID” ตอน : หุ่นยนต์ THAILAND 4.0 เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ณ อาคารสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ

การอบรมแบ่งออกเป็น 2 โครงการ ได้แก่
1) STEM LEGO-B01K: หุ่นยนต์ MINDSTORM (EV3 Core Set) For KID สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2-5
เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมหุ่นยนต์ขนส่งลำเลียง เรียนรู้แบบ STEM, LEGO EV3 และเรียนรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์บังคับมือที่ต้องลงอุปกรณ์เอง ทดสอบการขับเคลื่อนและการประกอบหุ่นยนต์พื้นฐานที่วิ่งตามเส้นแบบวงจรไฟฟ้า

2) นวัตกรรมหุ่นยนต์สำรวจพื้น ใช้โปรแกรม Arduino สำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย
เป็นการศึกษาแบบ STEM หุ่นยนต์ที่ควบคุมด้วยโปรแกรม และการสั่งงานผ่าน Arduino มีความเป็นอัตโนมัติและสามารถตัดสินใจเองได้

โดยงานนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี เป็นประธานเปิดงาน

ชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ChulaEngineering