NEWS CENTER

กลุ่มภารกิจแผนยุทธศาสตร์และบริหารคุณภาพ ศึกษาดูงานด้านบริหารคุณภาพ ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4-1602 ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)   กลุ่มภารกิจแผนยุทธศาสตร์และบริหารคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ นำโดย ผศ. ดร.จิรวัฒน์ ชีวรุ่งโรจน์ รองคณบดี และบุคลากร ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านบริหารคุณภาพ ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) พร้อมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านการบริหารคุณภาพ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับประยุกต์ใช้และพัฒนากระบวนการทำงาน