NEWS CENTER

คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับครูและนักเรียน จากโรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย อ. ดร.พรรณี แสงแก้ว ผู้ช่วยคณบดี ผศ. ดร.ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช ผู้ช่วยคณบดี ได้ให้การต้อนรับครูและนักเรียน จากโรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง โดยการมาเยือนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อมูลการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ห้อง MI the making of Innovatist Center