NEWS CENTER

สมัครด่วน !! ทุนการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์

หน่วยวิรัชกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) ภายใต้ทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นระยะเวลา 1 ปี จำนวน 2 ทุน ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนฯ จะต้องเป็นนิสิตที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 นิสิตสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ที่ http://www.ocsc.go.th/scholarship/king/college-dublin

สำหรับการสมัครนิสิตสามารถกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินที่ http://www.ucd.ie/international/applyในหัวข้อ Global Excellence Graduate Scholarship จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2561

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามผ่านทางหน่วยวิรัชกิจฯ โทร. 02-218-6360 หรืออีเมล์ international.affairs.eng@gmail.com หรือติดต่อสอบถามโดยตรงไปที่สำนักงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวทช. โทร. 02-564-7000 ต่อ 81874 หรืออีเมล์ sawitree.piromkit@nstda.or.th