ผู้ที่ได้รับรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” พ.ศ. 2561

ประกาศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  ผู้ได้รับรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” พ.ศ. 2561

เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นปีที่  105  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์เห็นควรให้มีพิธีมอบรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” ให้แก่บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยคณะกรรมการคัดสรรผู้สมควรได้รับรางวัล  “ศักดิ์อินทาเนีย” ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านกิจการนิสิต และด้านบริหารและบริการ  พิจารณาคัดสรรผู้สมควรได้รับรางวัลฯ โดยพิจารณาจากแบบฟอร์มที่นำเสนอจากประวัติส่วนตัว ผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อ สอบถามผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือจากการยอมรับของบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเสนอชื่อต่อคณะกรรมการตัดสินผู้สมควรได้รับรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย”

บัดนี้  คณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” ดังนี้

รางวัลด้านวิชาการ 

 1. ด้านการเรียนการสอนประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ ผู้ได้รับรางวัล จำนวน  1  ราย  คือ

–  อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 1. ด้านการเรียนการสอนประเภทอาจารย์ทั่วไป ผู้ได้รับรางวัล จำนวน  1  ราย  คือ

–  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  แสงวงศ์วาณิชย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 1. ด้านการเรียนการสอนประเภทนักเขียนตำรา

– ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

 1. ด้านการเรียนการสอนประเภทอาจารย์ที่ปรึกษา มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน  2  ราย  คือ

–  รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรพร  เชาวกิจเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

–  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สีรง  ปรีชานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

รางวัลด้านวิจัยและบริการวิชาการ

 1. ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน  1  ราย  คือ

–   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ  รัตนวราภรณ์ หลักสูตรสหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช

 1. ประเภทอ้างอิงสูงสุด มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน  1  ราย  คือ

–  ศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  ริมดุสิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

 1. ประเภทนักวิจัยสายปฏิบัติการ มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน  1  ราย  คือ

–  ว่าที่ ร.ต.ธนพร  เสาวรัตน์ชัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

รางวัลด้านกิจการนิสิต

 1. ประเภทอาจารย์ด้านกิจการนิสิต มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน  1  ราย  คือ

–   อาจารย์ ดร.สุรัฐ  ขวัญเมือง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

รางวัลด้านบริหารและบริการ

 1. ประเภทบริการและมนุษยสัมพันธ์ มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน  3  ราย  คือ

  นางเข็มพร  นาไชย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

–  นางสาวไตรวดี  ศรีสกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

–  นายบุญฤทธิ์   ชีวันไพโรจน์ ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. ประเภทความสามารถในการทำงาน มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน  3  ราย  คือ

–  นางงามตา  ชัยยะ กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ

–  นางสาวจินตนา ชมเกิด กลุ่มภารกิจการเงินบัญชีและพัสดุ

–  นางสิริลักษณ์  แสงลออ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ

 1. ประเภทน้ำใจยอดเยี่ยม มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน  3  ราย  คือ

–   นางวริศรา  รุมดอน ภารกิจบริหารและธุรการ

–   นายสาโรจน์  ทะสุ ภารกิจกิจการนิสิต

–   นายสุภัท  ชานนท์เมือง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 1. ประเภทพัฒนาตนเองยอดเยี่ยม มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน  3  ราย  คือ

–  นายกิตติณัฐ  ชูเดช ภารกิจบริหารระบบกายภาพ

–  นายธนกฤต  สินเปรม ภารกิจบูรณาการศึกษา

–  นางสาวพรัชรา  คุณวงษา ภารกิจแผนยุทธศาสตร์และบริหารคุณภาพ

 

ผู้ทำชื่อเสียงให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้ได้รับรางวัล  จำนวน  6  ราย  คือ

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ปิ่นแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สีรุ้ง ปรีชานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเทพ เขียวหอม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โศรดา กนกพานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี