พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด มีผู้ร่วมลงนาม ได้แก่ รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ และ นายเออิจิ ยาโนะ กรรมการ บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานวิจัย โครงการ “การพัฒนาการติดตั้งพื้นยางธรรมชาติสำหรับลานอเนกประสงค์เพื่อการใช้งานพื้นรับแรง (Installation development of natural rubber floor for multipurpose pavement) โดยมี รศ. ดร.ฐิรวัตร บุญญะฐี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นหัวหน้าโครงการฯ