ประชาสัมพันธ์การอบรม MATLAB & SIMULINK

ประชาสัมพันธ์การอบรม MATLAB & SIMULINK

ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดการอบรม MATLAB & SIMULINK สำหรับนิสิต อาจารย์ และ บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีกำหนดการ และ หัวข้อการอบรมดังต่อไปนี้

หากท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/cnhzqE ทางผู้จัดงานจะส่งรายละเอียดห้องที่จัดงานไปยังอีเมลล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ หรือ ท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ Facebook