การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ITC-CSCC 2018 ครั้งที่ 33

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ แห่งประเทศไทย (ECTI Thailand) สมาคม IEICE จากประเทศญี่ปุ่น และ IEIE จากประเทศเกาหลี และมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2018) ครั้งที่ 33 ในระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงแรมแมนดาริน โดยงานดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้นักวิชาการจากทั้งประเทศไทย เกาหลี ญี่ปุ่น จีน อินเดีย กลุ่มประเทศอาเซียน มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนในการนำเสนอผลงานวิจัยที่ก้าวหน้าทางด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ สมาร์ทเทคโนโลยี การเงินดิจิทัล การเงินและอุตสาหกรรมการผลิตในยุคดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็งในอนาคต