บทความ : คลื่นมือถือ 2300 MHz ไปรบกวนคลื่น Wifi 2400 MHz ได้อย่างไร

คลื่นมือถือ 2300 MHz ไปรบกวนคลื่น Wifi 2400 MHz ได้อย่างไร
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ นาคพีระยุทธ
ห้องปฏิบัติการวิจัยการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไฟล์แนบ
 
ไฟล์
ขนาด
ไฟล์
1
คลื่นมือถือ 2300 MHz ไปรบกวนคลื่น Wifi 2400 MHz ได้อย่างไร
1MB