นิสิตวิศวฯ รับรางวัล Best Paper Award จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICEAST 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ Ms.Ei Ei Tun นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล Best Paper Award ในบทความเรื่อง “Feature Resuction on Fuzzy SVM-Based Coding Unit Decision in HEVC” จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST 2018)