คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Malaysian Institution of Aviation Technology, University of Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดี อาจารย์ ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย ผู้ช่วยคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Malaysian Institution of Aviation Technology, University of Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย โดยการมาเยือนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาในสาขาวิชา Aero-space Engineering ผ่านการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร รวมถึงการวิจัยร่วมกัน