กำหนดการปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใหม่
ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุม 117 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์