คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 36 ปี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ

วันที่ 14 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย