กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ World Bank Thailand และ ธนาคารออมสินจัดกิจกรรม 1st workshop ภายใต้ชุดกิจกรรมเรื่องโอโซนเรื่องของเรา

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ World Bank Thailand และ ธนาคารออมสินจัดกิจกรรม 1st workshop ภายใต้ชุดกิจกรรมเรื่องโอโซนเรื่องของเรา ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

โดยกิจกรรม 1st workshop นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องโอโซน สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป และแนวทางการอนุรักษ์ชั้นโอโซนในบรรยากาศ

ในหัวข้อการบรรยาย “โอโซนคืออะไร สำคัญกับเราอย่างไร” โดย รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

“Resilience for growth กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและแผนการรับมือของประเทศไทย” โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช

“ความร่วมมือของประชาคมโลกเพื่อรักษาชั้นบรรยากาศโอโซน” โดย ดร.วิรัช วิฑูรย์เธียร

ดำเนินการเสวนาโดย คุณปิยชาติ อิศรภักดี

พร้อมทั้งมี การเสวนาเกี่ยวกับกิจกรรม 2nd workshop และ Policy Hackathon ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไป และในงานนี้ยังมี mini-workshop ด้าน design thinking เพื่อระดมความคิดด้านการจัดการปัญหาสารทำลายชั้นโอโซน ดำเนินกิจกรรมคุณบุลลวิชช์ ช่วยชูวงศ์และคุณกิจการ ช่วยชูวงศ์

#OurOzoneTH