คณะวิศวฯ เข้าร่วมงาน AOTULE ครั้งที่ 13 ณ Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras) ประเทศอินเดีย

รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วย ผศ. ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ นายธิติธรรม์ ธรรมวินทร นางสาวมุทิตา เจียระไนรุ่งโรจน์ และนางสาวจันทัปปภา จันทร์ครบ ได้ไปเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงาน The Asia-Oceania Top University League on Engineering (AOTULE) ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras) เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย

โดยคณบดี และ ผศ. ดร.จุฑามาศ ได้เข้าร่วมประชุมใน Dean session ภายใต้หัวข้อ “How to harness multilateral platforms (like AOTULE) to create innovative academic/research cooperation models” และ Staff session ภายใต้หัวข้อ “Staff Mobility in network to get an exposure to best practices” ในขณะที่ทีมนิสิตได้นำเสนอผลงานใน Student session ภายใต้หัวข้อ “Societal impact” นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม campus & lab tour ใน IIT Madras เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของการเรียนการสอนและงานวิจัยในด้านวิศวกรรมศาสตร์ และได้สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่มประเทศแถบเอเชียเพื่อสานต่อความร่วมมือในอนาคต