ภารกิจบริหารคุณภาพองค์กร ภายใต้กลุ่มภารกิจแผนยุทธศาสตร์และบริหารคุณภาพ จัดกิจกรรม “กิจกรรมพัฒนางานของคณะวิศวฯ จุฬาฯ”

ภารกิจบริหารคุณภาพองค์กร ภายใต้กลุ่มภารกิจแผนยุทธศาสตร์และบริหารคุณภาพ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “กิจกรรมพัฒนางานของคณะวิศวฯ จุฬาฯ” ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 – พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาตนเอง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 213 ชั้น 2 ตึก 3 คณะวิศวฯ จุฬาฯ

โดย รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ชีวรุ่งโรจน์ เป็นประธานการประชุม Kick off กิจกรรมพัฒนางานและชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนางาน ประจำปี 2562 ในปีนี้มี บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งจากสำนักบริหารคณะวิศวฯ และ ภาควิชา เข้าร่วมจำนวน 92 ท่าน ส่งผลงานกลุ่ม 15 กลุ่มกิจกรรม