อาจารย์วิศวฯ รับรางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ “Silver Prize” จากงาน “Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 2018)”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ “Silver Prize” จากงาน “Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 2018)” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6–9 ธันวาคม 2561 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยสมาคม Korea Invention Promotion Association (KIPA) ซึ่งเป็นเวทีประกวดผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปเอเชีย โดยมีผลงานเข้าร่วมประกวดและนำเสนอกว่า 600 ผลงาน สำหรับผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์เรื่อง “Innovative Ecobiofilter-Membrane Bioreactor Wastewater Recycling System” เป็นการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารสูงและสามารถนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการทำงานของระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนหรือระบบเอ็มบีอาร์ ร่วมกับตัวกลางชีวภาพแบบตัวกลางเซรามิกส์ที่มีรูพรุน สามารถใช้งานได้นานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ตัวกลางพลาสติกซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อม โดยงานวิจัยนี้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ไปนำเสนอผลงานในครั้งนี้