ขอเชิญชวนนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมงานกิจกรรม Open House หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering) แนะนำแนวทางการศึกษาต่อ ทุนการศึกษา และการเปิดรับสมัคร

ขอเชิญชวนนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมงานกิจกรรม Open House หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering) แนะนำแนวทางการศึกษาต่อ ทุนการศึกษา และการเปิดรับสมัคร

ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. และวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช โทร. 0-2218-6793 ต่อ 13 หรือ ภารกิจบูรณาการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ โทร. 0-2218-6330